Kira bedelinin icra dosyasına yatırılması halinde temerrüt olgusu gerçekleşmeyeceğinden ve alacaklının icra giderlerine ilişkin olarak takibe devamı mümkün olduğundan tahliye isteminin reddi gerekmektedir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2023/793Karar: 2023/2985K.T.: 02.05.2023 MAHKEMESİ : Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi HÜKÜM/KARAR : Esastan Ret İLK DERECE MAHKEMESİ : Kayseri 5. İcra Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tahliye davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İlk Derece Mahkemesince davanın reddine karar verilmiştir. Kararın alacaklılar tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar […]

Devamını oku

Kira bedelinin tespiti davalarında, aylık kira bedelinin tespitinin talep edilmesi halinde, alınması gereken karar ve ilam harcının aylık kira farkı üzerinden hesaplanması gerekir.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2021/459Karar: 2021/1557K.T.: 17.02.2021 MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki kira bedelinin tespiti davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Y A R G I T […]

Devamını oku

Kira yenileme sözleşmesinde kira bedeli emsal ve rayiçlere uygun değil ise yenileme sözleşmesinden itibaren 5 yıl geçmemiş olsa da kira bedelinin tespiti talep edilebilir.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2017/5411Karar: 2018/11236K.T.: 08.11.2018 ÖZET: Davacılar; murisleri ile davalı arasında 15.08.2009 tarihli kira sözleşmesinin daha sonra da 01.01.2013 tarihli kira sözleşmesini imzalanmış olduğunu, davalı kiracının halen aylık 900 TL kira bedeli ödediğini, emsallere göre ödenen kira bedelinin düşük kaldığını ileri sürerek, kira bedelinin uygun oranda tespitini istemiştir. Mahkemece; davacılara hangi dönemden itibaren kira bedelinin […]

Devamını oku

Ev sahibinin kiralanan ev hakkında, kira oranını ve kira bedelini tek taraflı olarak belirlemesi mümkün değildir.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2017/7358Karar: 2017/16789K.T.: 30.11.2017 KİRACININ TEMERRÜDÜ KİRALANANIN TAHLİYESİ KİRA BEDELİNİN ARTIŞ ORANI ÖZET: Taraflar arasındaki kira sözleşmesinde kira bedelinin ne şekilde artacağına ilişkin bir madde bulunmadığından, davacı kiralayanın tek taraflı olarak ÜFE artışına göre belirlediği artış miktarının kiracı tarafından ödenmediğinden bahisle kiracının temerrüdü nedeniyle kiralananın tahliyesini isteyemeyeceği gözetilmelidir. Taraflar arasındaki kiralananın tahliyesi davasının mahkemece […]

Devamını oku

Kira bedelinin tespiti davalarında fazlaya ilişkin haklar saklı tutulamaz ve saklı tutulan bu hakla ilgili olarak ıslah talebinde bulunulamaz.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas:  2017/2792Karar: 2021/267K.T.: 16.03.2021 KİRA BEDELİNİN TESPİTİ KİRA BEDELİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN DAVADA ISLAHLA BEDEL ARTTIRILAMAZ KISMİ DAVA ÖZET: Uyuşmazlık; kira bedelinin tespiti davalarında ıslah yolunun kapalı olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Kira bedelinin tespiti davaları kendine özgü bir dava olup inşai davalar sonunda verilen kararlara yakın bir niteliktedir. Bu davalarda sadece ilgili kira döneminde geçerli […]

Devamını oku

Kira sözleşmesindeki kişisel imzanın bir şirketi temsilen atıldığına dair şirket unvanı yazılmamış kaşe de basılmamıştır. Bu durumda sözleşmede imzası bulunan kişi sözleşmenin tarafıdır.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2014/314Karar: 2015/1721Tarih: 19.06.2015 KİRA SÖZLEŞMESİ KİRA BEDELİNİN TESPİTİ HUSUMET İHTARNAME KİRACILIK SIFATI TÜRK MEDENİ KANUNU (TMK) (4721) Madde 2 Taraflar arasındaki “kira bedelinin tespiti” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Küçükçekmece 2.Sulh Hukuk Mahkemesince davanın husumetten reddine dair verilen 27.11.2012 gün ve 2012/433 E.-2012/1724 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay […]

Devamını oku