Alt kira sözleşmesi ilk kira sözleşmesi ayakta kaldığı sürece geçerlidir. İlk kira sözleşmesinin feshi ya da sona ermesi ile ikinci (alt) kira sözleşmesi de kendiliğinden sonra erer.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2021/7663Karar: 2022/2719K.T.: 03.03.2022 MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup […]

Devamını oku

Taşınmaz, kira süresi dolmadan tahliye edilirse ve sözleşmede feshi ihbar süresi varsa, kiracı makul kira süresi yerine ihbar süresi kadar kiradan sorumlu olacaktır.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2019/550Karar: 2022/576K.T.: 19.04.2022 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 1. Taraflar arasında birleştirilerek görülen “itirazın iptali” davalarından dolayı yapılan yargılama sonunda, Gebze 2. Asliye Hukuk Mahkemesince (Ticaret Mahkemesi sıfatıyla) verilen asıl ve birleşen davanın kısmen kabulüne ilişkin karar davalı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay (kapatılan) 6. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda […]

Devamını oku

Kira parasının hesaplanan değerden fazla ödenmesi, zımnen taraflar arasında bir anlaşma olduğunu göstermez. Kiraya veren tarafından talep edilen kira parası, sözleşmeye ve kanunun emredici hükümlerine göre belirlenir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2023/907Karar: 2023/2083K.T.: 28.03.2023 ÖZET: Uyuşmazlık, adi kiraya ve hasılat kiralarına ait takipte itirazın kaldırılması ve tahliye talebine ilişkindir. Davacı tarafça, davalının 2020 yılı kira bedelini aylık 14.352,03 TL ödediği dolayısıyla bu bedel üzerinden artış oranının hesaplanması gerektiği iddiasında bulunulmuş ise de; davalı tarafından ödenmesi gereken kira bedeli taraflar arasındaki yazılı kira sözleşmesi ve […]

Devamını oku

Yazlık ihtiyacı, yaşam biçimi olarak konut ihtiyacının devamı niteliğinde olup ihtiyaç nedeniyle tahliye davasına haklı sebep teşkil eder.

T.C. Yargıtay 6. Hukuk DairesiEsas: 2014/13336Karar: 2015/39K.T.: 12.01.2015 ÖZET: Davacı yazlık ihtiyacına yönelik delillerinin ibraz etmiş bu konuda tanıklar dinlenmiştir. Dinlenilen davalı tanıkları davacının iddiasını doğrular mahiyettedir. Öte yandan tahliye davasında kiralananın muvazaalı iktisap edildiğine ilişkin savunmaya itibar edilemez. Açıklanan bu nedenlerle kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir. […]

Devamını oku

Kiralanan evi, aylık, haftalık ve günlük şekilde alt kiralama yapmak üzere kiralamanın vasfının ticari kazanca dönüştürüldüğü bağımsız bölümün kullanma niteliğinin değiştirildiği kiracının tahliye edilmesinin uygun olduğu.

T.C. Yargıtay 20. Hukuk DairesiEsas: 2017/3348Karar: 2017/9332K.T.: 13.11.2017 ÖZET: 19.09.2022 tarihinde www.hurriyet.com.tr’de “Yargıtay’dan Günlük kiralama ticari kiralama sayılır kararı” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 20. Hukuk Dairesi kararı. Daire, saatlik, günlük kısa süreli kiraya verilen konutlarla ilgili tartışmayı noktalayan kritik bir karara imza attı. Yargıtay bu tarz saatlik, günlük ve haftalık olarak kısa süreli kiraya vermeyi “ticari amaçlı kiralama” kabul […]

Devamını oku

Kiracı borçluya gönderilen ihtarlı ödeme emrine karşı borçlu kiracının yedi günlük süre içerisinde itiraz etmemiş olmasıyla ödeme emrinde istenen kira borç kesinleşir ise de; taşınmazın tahliyesini sağlayacak temerrüdün oluşması bakımından söz konusu borcun otuz gün içinde ödenip ödenmediği araştırılmalıdır.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/2340Karar: 2021/261K.T.: 16.03.2021 ÖZET: Dava, kesinleşen icra takibi nedeniyle tahliye istemine ilişkindir. Uyuşmazlık; alacaklı tarafından kira alacağının tahsili amacıyla tahliye talepli olarak başlatılan ilamsız icra takibinde, borçlunun temerrüde düşüp düşmediğinin tespiti için takip talebine konu edilen “ekli kira sözleşmesi içeriğine göre bakiye kalan 1.456,00TL kira alacağı”nın ödeme emri tebliğinden itibaren 30 günlük süre […]

Devamını oku

Uzun süreli kira sözleşmelerinde edimler arasındaki dengenin aşırı bozulması ve sözleşmenin taraflar arasında çekilmez hale gelmesi durumunda kira bedelinin günün ekonomik koşullarına uyarlanması için her zaman uyarlama davası açılabilir.

T.C. Yargıtay İstanbul Bölge Adliyesi Hukuk Mahkemesi 54. Hukuk DairesiEsas: 2023/845Karar: 2023/536K.T.: 15.03.2023 Dairemizde bulunan istinaf başvurusunun yapılan açık incelemesi sonunda, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ DÜŞÜNÜLDÜ; İstinaf isteminde usul işlemlerinin tamam olduğu anlaşıldıktan sonra ilk derece mahkemesinin dosyasındaki bütün belgeler ve dosya hakkındaki dairemiz üyesince düzenlenen rapor incelendi, istinaf başvuru dilekçesinin ve davanın esası istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak […]

Devamını oku

“…Kira ödemelerinin kiracının oğlu ve eşi tarafından yapılması – Açıkça kira ödemesi olduğuna dair açıklama bulunmayan ve alacaklı tarafça kabul edilmeyen ödemelerin geçerli sayılamayacağı…”

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2022/13647Karar: 2023/1504K.T.: 08.03.2023 ÖZET : Uyuşmazlık, adi kira ve hasılat kiralarına ait takipte itirazın kaldırılması ve tahliye istemine ilişkindir. İlk Derece Mahkemesince atıf yapılmayan makbuzlar esas alınmaksızın hesaplama yapılan 01.04.2021 tarihli asıl rapora itibar edildiği, raporun hüküm kurmaya elverişli olduğu, kira parasının ödendiğine dair kiralayan tarafından kiracıya verilen yazılı belge Türk Borçlar Kanunu’nun […]

Devamını oku

Ev sahibi yerine imza atılarak elektrik, su idarelerine abone olunması özel belgede sahtecilik suçunu oluşturur.

T.C. Yargıtay 11. Hukuk DairesiEsas: 2016/11975Karar: 2018/4841K.T.: 22.05.2018 ÖZET: Sanığın, katılandan kiraladığı konutun elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri için kira sözleşmesi gerektiğini, bacanağı olan diğer sanığa “sen benim yerime abone ol ben ev sahibiyle anlaştım” dediğini savunması; sanık …’nın, sanık …’in savunmasını doğrulayarak ev sahibi katılanın bilgisinin bulunduğunu düşünerek katılan …’nın kiraya veren, kendisinin kiracı olduğu 03/10/2012 tarihinden […]

Devamını oku

Kiracı, aleyhine açılmış yeni malik sıfatıyla tahliye davası devam ederken, muvazaa iddiaları sebebiyle dava açabilir ve muvazaalı işlemin kendisi yönünden geçersizliğini istemekte hukuki yararı vardır.

T.C. Yargıtay 4. Hukuk DairesiEsas: 2021/929Karar: 2021/1609K.T.: 25.05.2021 ÖZET: Dava, TBK’nın 19. maddesine dayanılarak açılmış muvazaa hukuksal nedenine dayalı tespit ve iptal istemine ilişkindir. Muvazaa nedeniyle geçersiz sözleşmeye dayanılarak bir taşınmazın tapuda temliki yapılmışsa bu tescil yolsuz bir tescil hükmündedir. Tapuda yapılan temlik ve tesciller illi işlemler olduğundan tapunun dayanağı sözleşme geçersiz ise tapu kaydının da Medeni Kanun’un […]

Devamını oku