Ölünceye kadar bakım sözleşmeleri taraflara hak ve borçlar yükleyen sözleşmelerden olup, bakım borcuna karşılık bir taşınmazın devri kararlaştırıldığında, bakım alacaklısının ölümünden sonra onun mirasçıları mülkiyeti geçirme borcu ile yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde, sözleşmeye dayanılarak tapu iptali ve tescil istemi ile dava açılabilir.

T.C. Yargıtay 7. Hukuk DairesiEsas: 2021/355Karar: 2021/1867Tarih: 13.10.2021 Hukuk Dairesi MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 11/07/2011 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil, karşı davada tenkis talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; asıl davanın reddine, karşı dava konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına dair verilen 09/02/2016 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle süresinde […]

Devamını oku

Uygulamada ve öğretide “muris muvazaası” olarak tanımlanan muvazaa, niteliği itibariyle nisbi (mevsuf-vasıflı) muvazaa türüdür. Söz konusu muvazaada miras bırakan gerçekten sözleşme yapmak ve tapulu taşınmazını devretmek istemektedir. Ancak mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak için esas amacını gizleyerek, gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazını, tapuda yaptığı resmi sözleşmede iradesini satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi doğrultusunda açıklamak suretiyle devretmektedir. Bu durumda, yerleşmiş Yargıtay içtihatlarında ve 01.04.1974 tarihli 1/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında açıklandığı üzere görünürdeki sözleşme tarafların gerçek iradelerine uymadığından, gizli bağış sözleşmesi de Türk Medeni Kanununun (TMK) 706., Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) 237.) ve Tapu Kanununun 26. maddelerinde öngörülen şekil koşullarından yoksun bulunduğundan, saklı pay sahibi olsun veya olmasın miras hakkı çiğnenen tüm mirasçılar dava açarak resmi sözleşmenin muvazaa nedeni ile geçersizliğinin tespitini ve buna dayanılarak oluşturulan tapu kaydının iptalini isteyebilirler.

T.C. Yargıtay 1. Hukuk DairesiEsas: 2019/3456Karar: 2021/2426Tarih: 20.04.2021 TAPU İPTAL VE TESCİL MURİS MUVAZAASI ÖZET: Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir. Uygulamada ve öğretide “muris muvazaası” olarak tanımlanan muvazaa, niteliği itibariyle nisbi (mevsuf-vasıflı) muvazaa türüdür. Söz konusu muvazaada miras bırakan gerçekten sözleşme yapmak ve tapulu taşınmazını devretmek istemektedir. Ancak mirasçısını miras hakkından […]

Devamını oku

Mirasta denkleştirme mirasçıların murisin sağlığında muristen karşılıksız olarak aldıkları mal ve kıymetlerin geri alınarak mirasın taksimin de terekeye dahil edilmesidir. Miras bırakanın bir karşılık almaksızın alt soy mirasçılara yaptığı kazandırmalar denkleştirmeye tabidir. Alt soy dışında kanuni mirasçılara yapılan kazandırmalarda ise miras payına mahsup edilmek üzere hareket edilmediğinin kabul edileceği yönünde karine bulunmaktadır.

T.C. Yargıtay 14. Hukuk DairesiEsas: 2017/1426Karar: 2021/167Tarih: 20.01.2021 MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Davacılar vekili tarafından, davalı aleyhine 04/01/2002 gününde verilen dilekçe ile mirasta iade talebi üzerine Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin bozma ilamına uyularak yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 28/11/2013 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili ve davacılar vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin […]

Devamını oku

Muris muvazaasına dayanan davalarda ispat yükümlülüğü davacı tarafa aittir. Bu davalar tanık dahil her türlü delil ile ispatlanabilir. Yargılamada yapılan incelemede miras bırakanın gerçek iradesi hiçbir tereddüte yer bırakmayacak şekilde açık olarak tespit edilmelidir.

T.C. Yargıtay 13. Hukuk DairesiEsas: 2018 / 2957Karar: 2020 / 3187 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki asıl davada alacak, karşı davada sözleşmenin iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl davanın reddine, karşı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar-karşı davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup […]

Devamını oku

Davalının fiili evlilik birliğiyle bağlı olduğu murise son günlerinde destek olup ilgilenmesi son derece normaldir. Bakıma muhtaç olduğu bu kısa dönemde murise paralı bir bakıcı tutulmasının yanında kızlarının da ilgilendikleri gözetildiğinde, davalı tarafından yapılan bakım ve hizmetin normal bir bakımın ötesinde kabul edilerek, ivaz olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu sebeple murisin dava konusu taşınmazı bedelini almadan birlikte yaşadığı davalıya temlik ettiği, tapuda gösterilen satışın gerçek bir satış olmayıp, bağış amacıyla yapıldığı sonucuna varılmış olup işlemin iptali gerekir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/1229Karar: 2021/72Tarih: 11.02.2021 TAPU İPTAL VE TESCİL MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ TAŞINMAZIN NİKAHSIZ YAŞANAN KADINA DEVREDİLMESİ ÖZET: Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Uyuşmazlık; 26.06.2012 tarihinde vefat eden mirasbırakan …’nin oturduğu konutun 1/2 payını 07.06.2005 tarihinde, 1/2 payını da 12.08.2011 tarihinde […]

Devamını oku

Eşlerden birine miras olarak kalan mal ya da para, ortak hesaba yatırılmış olsa bile kişisel mal niteliğindedir; BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMINA DAHİL EDİLMEZ.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2020/10206Karar: 2020/6900Tarih: 23.11.2020 YARGITAY’DAN EMSAL MİRAS KARARI! DAMAT HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI DAMAT, KAYINPEDERİNDEN KALAN MİRASI 17 SENE SONRA İADE ETMEK ZORUNDA KALDI KİŞİSEL MALLAR ALACAK DAVASI ÖZET: 22.01.2021 tarihinde www.milliyet.com.tr’de “Son dakika: Yargıtay’dan emsal miras kararı! Damat hayatının şokunu yaşadı” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kararı. Bursa’da, kayınpederinden kalan miras arsa […]

Devamını oku

Mirasçılar murisin borçlarından müteselsil olarak sorumludurlar. Murisin borcunun tamamını ödeyen mirasçı sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre payları oranında diğer mirasçılara rücu edebilecektir.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2019/2104Karar: 2019/4138Tarih: 06.05.2019 MAHKEMESİ : ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Y A R G I T A Y K A […]

Devamını oku

Mirasın reddinden dolayı borçlu olmadığının ileri sürülmesi IIK. 169 dayalı borca itiraz niteliğindedir. İtiraz ise yasal süresi geçtikten sonra yapıldığından, yerel mahkemece itirazın reddine/iptaline karar verilmelidir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2013/ 12-2240Karar: 2014 / 929K.T.: 19.11.2014 BORCA İTİRAZ NEDENİYLE TAKİBİN İPTALİ DAVASI – DAVACI BORÇLULAR VEKİLİNE ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞ EDİLDİĞİ DAVANIN İSE BEŞ GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA AÇILDIĞI – YEREL MAHKEMECE İTİRAZIN REDDİNE İLİŞKİN OLARAK VERİLEN KARARIN YERİNDE OLDUĞU ÖZET: Somut olayda; davacı- borçlular vekiline ödeme emrinin 16.08.2012 tarihinde tebliğ edildiği, davanın […]

Devamını oku

TMK’nın 612. maddesi uyarınca, mirasın 1. derecedeki mirasçıların tamamı tarafından reddi halinde miras ikinci derecedeki mirasçılara geçmez. Tereke tasfiye olunur, borçlar ödendikten sonra geriye kalan kısım varsa red vaki olmamış gibi 1. derece mirasçılarına verilir.

T.C. Yargıtay 4. Hukuk DairesiEsas: 2019/874Karar: 2021/2510K.T.: 07.06.2021 MAHKEMESİ : Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 8. Hukuk Dairesi MAHKEMESİ : Bandırma 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki İlk Derece Mahkemesinde görülen kasten öldürme nedeniyle maddi ve manevi tazminat ile cinsel taciz nedeniyle manevi tazminat davasında verilen asıl ve birleşen davalarda maddi tazminat davasının kabulüne, manevi tazminat davasının kısmen kabulüne […]

Devamını oku

Ölene ait bulunan bütün haklar, mallar ve borçlar mirasçılara geçeceğinden, açılmış bulunan taşınmazın idareye tesciline ilişkin işlemin iptali davasını mirasçıların takip etme hakkı bulunur.

T.C. Danıştay 10. DaireEsas: 2016/1199Karar: 2021/837K.T.: 03.03.2021 TAŞINMAZIN İDAREYE TESCİLİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİNDE DAVACININ VEFATI ÜZERİNE MAHKEMECE YENİDEN DEĞERLENDİRME YAPILMASI GEREKTİĞİ – Taşınmazın Hak Sahiplerine Satışı İçin İlçe Belediyesi Adına Tesciline İlişkin İşlemin İptali İstenildiği – Danıştay Kararının Davacı Tarafından Dilekçe İle Düzeltilmesinin Talep Edildiği – Uyap Sisteminden Alınan Nüfus Kayıt Örneğine Göre Davacının Vefat Ettiğinin Anlaşıldığı – İdari Yargılama […]

Devamını oku