Nafaka hükmüne uymamak suçunun(İİk md. 344) oluşabilmesi için şartlar; nafaka ödenmesinin kesinleşmiş bir mahkeme kararına dayanması, aylık nafakanın tahsili için icra takibine başlanılması, icra emrinin borçlu-sanığa tebliğ edilmiş olması, borçlunun ilamda yazılı ödeme koşullarına uymaması, aylık nafakaya hükmedilmesi halinde icra emrinin tebliği ile şikayet tarihi arasında işlemiş en az bir aylık cari nafaka borcunun bulunması, borçlu-sanık tarafından nafakanın kaldırılması veya azaltılması hususunda açılmış bir davanın bulunmaması dava açılmış ise sonuçlanmış olması, şikayet hakkının suçun işlendiğinin öğrenilmesinden itibaren 3 ay ve her halde işlenmesinden itibaren 1 yıl içinde kullanılması gerekir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2020/9399Karar: 2021/1570K.T.: 16.02.2021 Nafaka hükümlerine uymamak suçundan sanık…’in, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair … 2. İcra Ceza Mahkemesinin 25/02/2020 tarihli ve 2019/185 esas, 2020/74 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin mercii … 1. İcra Ceza Mahkemesinin 20/07/2020 tarihli ve 2020/18 […]

Devamını oku

Nafaka yükümlülüğü doğmadan yapılan ödemeler nafaka borcundan mahsup edilemez.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2018/13177Karar: 2019/2880Tarih: 25.02.2019 NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞMADAN YAPILAN BU ÖDEMELER NAFAKA BORCUNDAN MAHSUP EDİLEMEZ BORÇ MİKTARI İLE İLGİLİ İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİ ÖZET: Somut olayda; borçlunun itfa itirazına dayanak olarak sunduğu belgelerden bir kısmının ve mahkemece nafaka alacağına mahsuben yapıldığı kabul edilen ödemelerin, takip dayanağı tedbir nafakasına dair 13.11.2014 tarihli ara kararından önce yapılan ödemeler […]

Devamını oku

İştirak nafakasının artırımı davasında; müşterek çocuğun spor, sanat vb. sosyal gelişimini etkileyecek faaliyetlerin de nafaka artırımında gözetilmesi gereklidir.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2017/9508Karar: 2017/10932 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :AİLE MAHKEMESİTaraflar arasındaki iştirak nafakasının artırımı davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Y A R G I T A Y K A […]

Devamını oku