Nafaka hükmüne uymamak suçunun(İİk md. 344) oluşabilmesi için şartlar; nafaka ödenmesinin kesinleşmiş bir mahkeme kararına dayanması, aylık nafakanın tahsili için icra takibine başlanılması, icra emrinin borçlu-sanığa tebliğ edilmiş olması, borçlunun ilamda yazılı ödeme koşullarına uymaması, aylık nafakaya hükmedilmesi halinde icra emrinin tebliği ile şikayet tarihi arasında işlemiş en az bir aylık cari nafaka borcunun bulunması, borçlu-sanık tarafından nafakanın kaldırılması veya azaltılması hususunda açılmış bir davanın bulunmaması dava açılmış ise sonuçlanmış olması, şikayet hakkının suçun işlendiğinin öğrenilmesinden itibaren 3 ay ve her halde işlenmesinden itibaren 1 yıl içinde kullanılması gerekir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2020/9399Karar: 2021/1570K.T.: 16.02.2021 Nafaka hükümlerine uymamak suçundan sanık…’in, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair … 2. İcra Ceza Mahkemesinin 25/02/2020 tarihli ve 2019/185 esas, 2020/74 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin mercii … 1. İcra Ceza Mahkemesinin 20/07/2020 tarihli ve 2020/18 […]

Devamını oku

Boşanmadan sonra açılacak nafaka davaları için özel seçimlik yetki kuralı düzenlenmiş olup nafaka alacaklarında borçlunun ikametgahı dışında davacı alacaklının ikametgahında da takip yapılabilir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2016/26097Karar: 2018/333K.T.: 18.01.2018 MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: Alacaklı […]

Devamını oku

Velayet kendisine bırakılmamış olan eşin fiilen çocuğa bakması durumunda nafakaya hükmedileceğine ilişkin bir düzenleme de mevcut olmadığına göre dava tarihinden itibaren iştirak nafakasına hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/1899Karar: 2018/1052K.T.: 09.05.2018 ÖZET: Asıl dava, velayetin değiştirilmesi ve çocuk için iştirak nafakasına hükmedilmesi, birleşen dava ise çocuk yararına davalı anneye ödenen iştirak nafakasının kaldırılması istemine ilişkindir. Uyuşmazlık; velayeti anneden alınıp davacı babaya verilen müşterek çocuk yararına iştirak nafakasına dava tarihinden mi, yoksa velayetin değiştirilmesine konu kararın kesinleşme tarihinden itibaren mi hükmedilmesi gerektiği […]

Devamını oku

Dava dilekçesinde bulunmasa bile yargılama aşamasında yoksulluk nafakası istenebilir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2010/330Karar: 2010/350K.T.: 30.06.2010 ÖZET: Türk Medeni Kanunu 174.maddesi uyarınca yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için davacının yoksulluk nafakası isteği olması şarttır ancak bu isteğin mutlaka dava dilekçesinde bulunması gerekmez yargılama aşamasında da yoksulluk nafakası isteğini dile getirebilir. Somut olayda; davacı vekili önceki beyanlarını tekrar ederek; davacı-davalı kadının hiçbir yerden geliri olmadığı ve davalı-davacı kocanın ailesine […]

Devamını oku

Çocuğun reşit olması ile son bulması gereken nafakanın; son bulmayıp babanın kartından kesilmeye devam etmesi durumunda kesintilerin iadesi yapılamaz.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2016/7546Karar: 2016/11892K.T.: 20.10.2016 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :AİLE MAHKEMESİ Taraflar arasındaki tedbir nafakasının kaldırılması davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Y A R G I T A Y K […]

Devamını oku

Ayrılık sürecinde eşine bir çok mesaj gönderip onu çok sevdiğini, kendisini affetmesini istediğini söyleyen eş, onun önceki kusurlu davranışlarını affetmiş sayılır.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2020/6498Karar: 2021/934K.T.: 02.02.2021 BOŞANMA KUSURLU DAVRANIŞLARI AFFETME AYRILIK SÜRECİNDE EŞİNE ONU SEVDİĞİNİ SÖYLEYİP KENDİSİNİ AFFETMESİNİ İSTEYEN ERKEK YOKSULLUK NAFAKASI ÖZET: Boşanmaya sebep olan olaylarda davacı- davalı kadının kusurlu olmadığı ve boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği de sabit olduğuna göre, davacı- davalı kadın yararına uygun miktarda yoksulluk nafakasına (TMK m. ilgili) hükmedilmesi gerekirken bu isteğinin […]

Devamını oku

Tarihi belli olmayan hakaret ve tehdit iddiaları boşanma davasında hükme esas alınamaz.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2020/4873Karar: 2020/5755K.T.: 16.11.2020 MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: İlk derece mahkemesince yapılan yargılama sonunda; ilk derece mahkemesince […]

Devamını oku

Nafaka yükümlülüğü doğmadan yapılan ödemeler nafaka borcundan mahsup edilemez.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2018/13177Karar: 2019/2880Tarih: 25.02.2019 NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞMADAN YAPILAN BU ÖDEMELER NAFAKA BORCUNDAN MAHSUP EDİLEMEZ BORÇ MİKTARI İLE İLGİLİ İTİRAZIN KALDIRILMASI TALEBİ ÖZET: Somut olayda; borçlunun itfa itirazına dayanak olarak sunduğu belgelerden bir kısmının ve mahkemece nafaka alacağına mahsuben yapıldığı kabul edilen ödemelerin, takip dayanağı tedbir nafakasına dair 13.11.2014 tarihli ara kararından önce yapılan ödemeler […]

Devamını oku

Evlilik birliği içerisinde ödenen bireysel emeklilik primleri, boşanma halinde mal paylaşımına konu edilir.

T.C. Yargıtay 8. Hukuk DairesiEsas: 2016/5647Karar: 2016/6710Tarih: 13.04.2016 BİREYSEL EMEKLİLİK EŞLER ARASINDA MAL REJİMİNİN TASFİYESİ ÖZET:Bireysel emeklilik sisteminde biriken iştira bedelinin mal rejiminin sona erdiği tarihte belirlenmesi mümkün olduğu gibi sistemden çıkılmasını yasaklayan herhangi bir yasal düzenlemenin de bulunmadığı, mal rejiminin sona erdiği tarih itibariyle davalı eşin sistemden ayrılması halimde ödenebilecek iştira bedelinin ilgili sigorta şirketinden sorularak tespiti […]

Devamını oku

Yargısal kesin süreyle sadece taraflar değil hakim de bağlıdır. Zira kesin süreye ilişkin ara kararının verilmesiyle karşı taraf lehine usulü kazanılmış hak doğmaktadır; dolayısıyla hakimin bu tür bir ara kararından dönmesi hukuken geçersizdir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2010/221Karar: 2010/241Tarih: 28.04.2010 BOŞANMA KESİN SÜRE ÖZET: Yargısal kesin süreyle sadece taraflar değil hakim de bağlıdır. Zira kesin süreye ilişkin ara kararının verilmesiyle karşı taraf lehine usulü kazanılmış hak doğmaktadır; dolayısıyla hakimin bu tür bir ara kararından dönmesi hukuken geçersizdir.Yargısal uygulamada kesin süre tayininde; kesin süre amacına uygun olarak kullanılmalı; kesin süre yeterli […]

Devamını oku