Tapulu taşınmazlarda mülkiyetin devrini öngören her türlü sözleşmelerin resmî şekilde yapılması zorunludur. Bu bir geçerlilik koşuludur (TMK m. 706; BK m. 213; TBK m. 217; Noterlik Kan. m. 60/3; Tapu Kan. m. 26). Resmî biçimde yapılmayan sözleşmeler hukuken geçersiz olup, geçerli sözleşmelerde olduğu gibi taraflarına hak ve borç doğurmaz.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2020/551Karar: 2022/1147K.T.: 22.09.2022 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, … Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 3. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.2. Direnme kararı davalı vekili […]

Devamını oku

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde yükleniciye tapu kaydının devri avans mahiyetindedir. Yüklenici sözleşme uyarınca edimini yerine getirmesi halinde tapunun gerçek maliki olur.

T.C. Yargıtay 23. Hukuk DairesiEsas: 2016/5128Karar: 2019/1258K.T.: 09.04.2019 MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki sözleşmenin feshi, tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı asıl davanın kabulüne, birleşen davanın reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde asıl ve birleşen davada davalı … vekili duruşmasız, asıl ve birleşen davada davacılar vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmiş ise […]

Devamını oku

Tapu kütüğüne tescil edilmiş olan bir ipoteğin, taşınmazın satışında düzenlenen resmi senette maddi hata sonucu gösterilmemesi TMK’nın 1007. mad. anlamında Devletin sorumluluğunu doğurmaz; çünkü TMK’nın 1020. mad. gereğince kimse tapu sicilindeki bir kaydı bilmediğini ileri süremez.

T.C. Yargıtay 5. Hukuk DairesiEsas: 2021/8506Karar: 2022/9501K.T.: 26.05.2022 MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasında görülen davanın yapılan yargılaması sonucunda: Davanın reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davacı vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü: – K A R A R – Dava, tapu sicilinin tutulması […]

Devamını oku

Muris muvazaası, hakim tarafından çözümlenmesi gerektiğinden, bilirkişiye başvurulması doğru olmayıp, davacı tarafa bilirkişi ücretini yatırması için verilen süre ve buna bağlanan sonuç da usul hukukuna aykırıdır.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2019/9Karar: 2022/889K.T.: 14.06.2022 ÖZET: Dava konusu temliklerin muris muvazaası ile illetli olup olmadığı, bir başka ifadeyle 01.04.1974 tarihli ve 1/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının uygulanmasının gerekip gerekmediği hususunun hâkimlik mesleğinin gerektirdiği hukukî bilgiyle çözümlenmesi gereken bir konu olduğu muhakkaktır. Ne var ki ara kararlar ile mahkeme, içerisinde hukukçu bilirkişinin de yer aldığı bilirkişi […]

Devamını oku

Tapu sicilinde aile konutu şerhi olmasa da basiretli tacir olan bankanın ipotek alınan yerin aile konutu olup olmadığını araştırması gerekir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2015/247Karar: 2015/2323K.T.: 21.10.2015 ÖZET: Dava, aile konutu üzerindeki ipoteğin kaldırılması ve aile konutu şerhi konulması istemine ilişkindir. Uyuşmazlık; tapu kaydında aile konut şerhi bulunmayan taşınmaz üzerine konulan ipoteğin TMK 194 ve 1023 maddeleri dikkate alındığında kaldırılıp kaldırılmayacağı noktasında toplanmaktadır. Dava konusu taşınmazın tapu kaydında ipotek tesis edildiği tarihte aile konutu şerhi bulunmadığı açıktır. […]

Devamını oku

Terekeye temsilci tayininden sonra tereke ortaklarının davayı takip yetkisi ortadan kalkar.

T.C. Yargıtay 1. Hukuk DairesiEsas: 2014/13769Karar: 2017/1847Tarih: 11.04.2017 ÖZET: Dava, ehliyetsizlik ve vekalet yetkisinin kötüye kullanılması nedenlerine dayalı tapu iptali-tescil; olmadığı takdirde tazminat isteğine ilişkindir. Davadaki isteğin murisin terekesi adına ve O’na teb’an ileri sürüldüğü ve davanın elbirliği halinde mülkiyet hükümlerine tabi bulunduğu açıktır. Davanın görülebilirlik koşulu olan terekeye temsilci tayininden sonra tereke ortağının veya ortaklarının davayı takip […]

Devamını oku

Tapuda değerini düşük gösterdiğiniz gayrimenkulü elinizden alabilirler

Gayrimenkulün değerinin tapuda düşük gösterilmesi hem alıcı üstelik satıcıya, değişik nedenlerle, o an için ceplerinden daha az para dahi çıkacağı için çok çekici gelir ve reel satım bedeli yerine tapuda daha az bir kıymet gösterilir. İşlemi yapar iken daha az alış veriş harcı ödenir, sebebiyle, o gün için kazançlı gibi gözüken prosedür sonradan başınıza alışılmamış […]

Devamını oku

Yasal önalım hakkının kullanılması için öngörülen 3 aylık hak düşürücü süre, satışın önalım hakkı sahibine alıcı veya satıcı tarafından noter aracılığıyla bildirildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Önalım hakkı sahibinin satışı kesin olarak başka bir şekilde öğrenmiş olması sürenin işlemesine yol açmaz.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2019/739Karar: 2022/577K.T.: 19.04.2022 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi 1. Taraflar arasındaki “önalım hakkına dayalı tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi tarafından davalı vekilinin istinaf isteminin kabulü ile davanın husumet nedeniyle reddine ilişkin olarak verilen karar, davacı vekilinin […]

Devamını oku

Tapudaki hisse satışı işleminde belirtilen düşük satış bedeli şayet önalım davası açılmadan önce gerçek satış bedeli üzerinden vergi dairesine harç ödenerek düzeltilirse önalım davasında dikkate alınacak bedel tapudaki düşük bedel değil vergi dairesinde düzeltilmiş yüksek bedel olacaktır.

T.C. Yargıtay 7. Hukuk DairesiEsas: 2022/3608Karar: 2022/4946K.T.: 07.09.2022 “İçtihat Metni” 7. Hukuk DairesiMAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 31/05/2019 gününde verilen dilekçe ile önalım hakkına dayalı tapu iptali ve tescil talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 20/02/2020 tarihli temyiz edilmeden kesinleşen hükmün Adalet Bakanlığının 30/03/2022 tarihli ve 39152028-153.01-1925-2021 Esas, 765/11812 Karar sayılı […]

Devamını oku

Tapu Sicil Tüzüğünün 28/3 mad.”paylı mülkiyette pay miktarı, paydaşların adı, soyadı ve baba adından sonraki kısımda, kesirli olarak gösterilir” hükmünü içermektedir. Tüzüğün bu maddesine aykırı biçimde ve infazı mümkün olmayacak şekilde, 110,5/176 payın davacı adına tesciline ve 65,5/176 payın da davalı Hazine üzerinde bırakılmasına şeklinde buçuklu yazılmak suretiyle hisse belirlenmesi doğru olmamış, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

T.C. Yargıtay 7. Hukuk DairesiEsas: 2022/1067Karar: 2022/4436K.T.: 22.06.2022 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 22/01/2013 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin bozma ilamına uyularak yapılan duruşma sonunda; davalı Hazine yönünden davanın kısmen kabulüne, davalı Eyüp Belediye Başkanlığı aleyhindeki davanın husumet yönünden reddine dair verilen 21/10/2021 […]

Devamını oku