Tarafların talebi olmadan gerekçeli kararın tebliğe çıkarılması nedeniyle gerekçeli karar, usulüne uygun tebliğ edilmemiştir.

T.C. Yargıtay 1. Hukuk DairesiEsas: 2016/12476Karar: 2019/2779K.T.: 18.04.2019 ÖZET: Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir. Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 216/1 maddesinde “Hâkimin re’sen harekete geçtiği hâller ile kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla taraflardan birinin talebi olmadıkça […]

Devamını oku

Temelinde boşanma protokolü olan ve uyuşmazlığın aile hukukundan kaynaklandığı tapu iptal ve tescil davalarında görevli mahkeme aile mahkemesidir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2015/16924Karar: 2016/558K.T.: 13.01.2016 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Tarafların 03.03.2010 tarihinde kesinleşen ilamla Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca boşandıkları, taraflar arasında görülen anlaşmalı boşanma davasında imzalanan ve hakim tarafından onaylanan protokol ile, davacı […]

Devamını oku

Dava tapu iptal tescil davası olarak açılıp ıslah ile birlikte alacak davasına çevrilmiş ve mahkemece alacağa hükmedilmiş olsa da temelde dava gayrimenkulün aynına taalluk ettiğinden ilam kesinleşmeden icra takibine konulamaz.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2022/12598Karar: 2023/1603K.T.: 13.03.2023 MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi Taraflar arasındaki icra takibinin iptali istemli şikayetten dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince şikayetin kabulüne, takibin davacı-borçlu yönünden iptaline karar verilmiştir. Kararın davalı-alacaklı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi kararı […]

Devamını oku

Muris muvazaası, hakim tarafından çözümlenmesi gerektiğinden, bilirkişiye başvurulması doğru olmayıp, davacı tarafa bilirkişi ücretini yatırması için verilen süre ve buna bağlanan sonuç da usul hukukuna aykırıdır.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2019/9Karar: 2022/889K.T.: 14.06.2022 ÖZET: Dava konusu temliklerin muris muvazaası ile illetli olup olmadığı, bir başka ifadeyle 01.04.1974 tarihli ve 1/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının uygulanmasının gerekip gerekmediği hususunun hâkimlik mesleğinin gerektirdiği hukukî bilgiyle çözümlenmesi gereken bir konu olduğu muhakkaktır. Ne var ki ara kararlar ile mahkeme, içerisinde hukukçu bilirkişinin de yer aldığı bilirkişi […]

Devamını oku

Terekeye temsilci tayininden sonra tereke ortaklarının davayı takip yetkisi ortadan kalkar.

T.C. Yargıtay 1. Hukuk DairesiEsas: 2014/13769Karar: 2017/1847Tarih: 11.04.2017 ÖZET: Dava, ehliyetsizlik ve vekalet yetkisinin kötüye kullanılması nedenlerine dayalı tapu iptali-tescil; olmadığı takdirde tazminat isteğine ilişkindir. Davadaki isteğin murisin terekesi adına ve O’na teb’an ileri sürüldüğü ve davanın elbirliği halinde mülkiyet hükümlerine tabi bulunduğu açıktır. Davanın görülebilirlik koşulu olan terekeye temsilci tayininden sonra tereke ortağının veya ortaklarının davayı takip […]

Devamını oku

Tapudaki hisse satışı işleminde belirtilen düşük satış bedeli şayet önalım davası açılmadan önce gerçek satış bedeli üzerinden vergi dairesine harç ödenerek düzeltilirse önalım davasında dikkate alınacak bedel tapudaki düşük bedel değil vergi dairesinde düzeltilmiş yüksek bedel olacaktır.

T.C. Yargıtay 7. Hukuk DairesiEsas: 2022/3608Karar: 2022/4946K.T.: 07.09.2022 “İçtihat Metni” 7. Hukuk DairesiMAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 31/05/2019 gününde verilen dilekçe ile önalım hakkına dayalı tapu iptali ve tescil talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 20/02/2020 tarihli temyiz edilmeden kesinleşen hükmün Adalet Bakanlığının 30/03/2022 tarihli ve 39152028-153.01-1925-2021 Esas, 765/11812 Karar sayılı […]

Devamını oku

Tapu Sicil Tüzüğünün 28/3 mad.”paylı mülkiyette pay miktarı, paydaşların adı, soyadı ve baba adından sonraki kısımda, kesirli olarak gösterilir” hükmünü içermektedir. Tüzüğün bu maddesine aykırı biçimde ve infazı mümkün olmayacak şekilde, 110,5/176 payın davacı adına tesciline ve 65,5/176 payın da davalı Hazine üzerinde bırakılmasına şeklinde buçuklu yazılmak suretiyle hisse belirlenmesi doğru olmamış, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

T.C. Yargıtay 7. Hukuk DairesiEsas: 2022/1067Karar: 2022/4436K.T.: 22.06.2022 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 22/01/2013 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin bozma ilamına uyularak yapılan duruşma sonunda; davalı Hazine yönünden davanın kısmen kabulüne, davalı Eyüp Belediye Başkanlığı aleyhindeki davanın husumet yönünden reddine dair verilen 21/10/2021 […]

Devamını oku

Yerel Mahkemece tarım arazisinde inanç sözleşmesine dayalı tapu iptal ve tescil davalarında hisse çoğaltmaya yönelik taleplerde 5403 sayılı Yasa uyarınca taşınmazın niteliği ve bu doğrultuda pay devrinin mümkün olup olmadığı konusunda Tarım İl veya İlçe Müdürlüğünden görüş sorulmadan sonuca gidilemez.

T.C. Yargıtay 7. Hukuk DairesiEsas: 2021/8375Karar: 2022/982K.T.: 14.02.2022 “İçtihat Metni” 7. Hukuk DairesiMAHKEMESİ : Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi…Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 29/07/2016 tarihinde verilen dilekçeyle tapu iptali ve tescil veya temliken tescil, olmazsa muhdesatın aidiyetinin tespiti talep edilmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; tapu iptali ve tescil davasının reddine dair verilen 28/02/2019 tarihli hükmün istinaf […]

Devamını oku

Dava İnançlı İşlem hukuksal sebebine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkin olsa bile dava konusu taşınmaz 5403 sayılı Yasa uyarınca sulanabilir tarım arazisi vasfında olduğundan ve bölünerek paydaş adedi arttırılamayacağından davalıya ait hissenin 2/3’ünün 1/3’er hisse şeklinde davacılar adına tapuda tescili mümkün değildir. Mahkemece bu gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi gerekir.

T.C. Yargıtay 7. Hukuk DairesiEsas: 2021/1131Karar: 2021/983K.T.: 22.09.2021 MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Davacılar vekili tarafından, davalı aleyhine 12/05/2015 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 05/04/2016 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar […]

Devamını oku

Taşınmaz sahibinin sahte belgelerle ölü gösterilerek taşınmazının satılmasından dolayı tapu iptali talebinin kabul edilmesi doğrudur. Taşınmazı satın almış olan kişilerin ceza davasında beraat etmiş olmaları bu sonucu etkilemez.

T.C. Yargıtay 1. Hukuk DairesiEsas: 2021/1571Karar: 2021/6056K.T.: 26.10.2021 MAHKEMESİ : … BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. HUKUK DAİRESİ DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL Taraflar arasında görülen davada; Davacı, Almanya’da çalıştığını, kendisi hakkında sahte ölüm belgesi düzenlenerek sözde mirasçılarının kardeşi olan dava dışı …’i vekil tayin ettiklerini, …’in de vekil tayin ettiği Av. …’ın vekaletname kapsamında … Sulh […]

Devamını oku