İhale kesinleşmeden icra müdürlüğü tarafından tapuya tescil işlemi yazılamaz, buna rağmen yazılmış ve tapuda tescil işlemi yapılmış ise, şikayet üzerine mahkemece, tescil için yazı yazılması işleminin iptaline, yazılan yazının geri alınması ve tapunun eski hale getirilmesi için, İİK’nun 17. maddesi uyarınca icra müdürlüğüne emir verilmesi gerekir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2015/33411Karar: 2016/11947K.T.: 21.4.2016 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : KARAR : Türk Medeni […]

Devamını oku

Hakkında kesinleşmiş tapu iptal ve tescil kararı bulunan; fakat mahkemece ihtiyati tedbir, davalıdır, vb. belirtmeler konulmayan ve süreç içerisinde defalarca el değiştiren ve sahibinin dava dışı olduğu taşınmazda bu mahkeme kararının uygulanması mümkün değildir. Uygulandığı takdirde ise tescil yolsuzluğu nedeniyle sonuç doğurmaz ve aynı hakkı zedelenen kişi TMK’nın 1025. mad. dayanarak tapu sicilinin düzeltilmesini dava edebilir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2020/3025Karar: 2021/1547K.T.: 17.3.2021 DAVA : Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi …’nin raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü; KARAR : Dava, yolsuz tescil hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil […]

Devamını oku