Resmi Gazete’de Bugün (28.11.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği –– Kırıkkale Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Mardin Artuklu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği İLÂN BÖLÜMÜ a – […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (27.11.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ –– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere ATAMA KARARLARI –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570) YÖNETMELİKLER –– Gaziantep Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– […]

Devamını oku

Erkeğin, eşinin maaşını alması ekonomik şiddet kapsamında kusurlu davranış olarak kabul edilir.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2021/72Karar: 2021/1765K.T.: 01.03.2021 MAHKEMESİ : Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı kadın tarafından, karşı davanın kabulü, kusur belirlemesi, tazminatların ve nafakaların miktarı yönünden; davalı-karşı davacı erkek […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (26.11.2021)

YASAMA BÖLÜMÜ TBMM KARARI 1313 Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliğine Yapılan Seçime Dair Karar YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA –– Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma’nın 9/7’nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar […]

Devamını oku

Banka kayıtları belge delilidir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/ 11-50Karar: 2021 / 33K.T.: 04.02.2021 ALACAK DAVASI – DAVALI BANKANIN DAVACININ MEVDUAT HESABINDAKİ PARANIN DAVACI TARAFINDAN ÇEKİLDİĞİ YÖNÜNDEKİ SAVUNMASINI İSPATLAYAMADIĞI – DAVANIN KABULÜ GEREĞİ – DİRENME KARARININ BOZULMASI ÖZET: Mahkemece, davalı bankanın, davacının mevduat hesabındaki paranın davacı tarafından çekildiği yönündeki savunmasını ispatlayamadığı hususu gözetilerek davanın kabulüne karar verilmesi gerekmektedir. (6100 S. K. […]

Devamını oku

Facebook, İnstagram, Twitter, vb. sosyal medya ve E-Mail kayıtları belge delilidir.

T.C. Yargıtay 23. Hukuk DairesiEsas: 2016/3531Karar: 2019/643K.T.: 21.02.2019 İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – ELEKTRONİK MAİLLERİN YAZILI DELİL BAŞLANGICI KABUL EDİLECEĞİ – DAVACI ŞİRKET YETKİLİSİNİN İSTİCVABINA KARAR VERİLEREK HESAP MUTABAKATI BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: ../…/….tarihli mail de davacı şirket yetkilisi K.Y. davalı şirkete gönderdiği, …. USD daha ödendiği takdirde cari hesabın sıfırlanacağının bildirdiği, takip konusu faturaların […]

Devamını oku

Döviz kurlarındaki ani ve aşırı iniş ve çıkışlar ile ülkeyi sarsan ciddi ekonomik kriz veya doğal afetler, sözleşmelerin (kira gibi) yeniden uyarlanması konusunda dikkate alınmalıdır.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2017/ 7910Karar: 2019 / 4570K.T.: 15.05.2019 KİRA BEDELİNİN UYARLANMASI DAVASI – EKONOMİK KRİZ VEYA DOĞAL AFETLERE BAĞLI ÖDEME ESASLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİNİ GEREKTİRECEK OLAYLARIN ARAŞTIRILIP DEĞERLENDİRİLEREK BİR RAPOR ALINMASI – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Mahkemece, dava konusu kiralanan taşınmaza ilişkin aylık kira bedelinin .. tarihi itibariyle .. TL olarak tespitine karar verilmiş ise de, davacının […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (25.11.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Ticaret Bakanlığı Gümrük Hizmetleri ve Kaçakçılıkla Mücadele Görevlerine İlişkin Nakdi Ödül Yönetmeliği –– Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği –– Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik –– Marmara Üniversitesi Dijital Beşerî Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve […]

Devamını oku

Sigorta şirketi, kazada sakat kalan kişinin bakıcı giderlerini de karşılamak zorundadır.

T.C. Yargıtay 4. Hukuk DairesiEsas: 2021/14845Karar: 2021/2469K.T.: 07.06.2021 TAZMİNAT DAVASI – TRAFİK KAZASI SONUCU OLUŞAN CİSMANİ ZARAR NEDENİYLE SÜREKLİ BAKICI GİDERİ ZARARINDAN OLUŞAN MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ – SÜREKLİ BAKICI GİDERİ ZARARININ POLİÇEDEKİ TEDAVİ GİDERLERİ TEMİNATINDAN KARŞILANMASI GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Dava, trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle sürekli bakıcı gideri zararından oluşan maddi tazminat istemine ilişkindir. […]

Devamını oku

Davanın reddi halinde her iki taraf da maktu istinaf / temyiz harcı öder.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2020/4050Karar: 2021/1955K.T.: 25.02.2021 İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – NİSPİ DEĞERE TABİ BULUNAN DAVA – DAVANIN İLK DERECE MAHKEMESİNCE REDDİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASI KARŞISINDA DAVALI HAKKINDA MAKTU HARCA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN DÜZELTEREK ONANMASI ÖZET: Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Somut uyuşmazlıkta, nispi değere tabi bulunan davada, davanın reddine ilişkin ilk derece mahkemesi kararı […]

Devamını oku