T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi
Esas:  2016/25093
Karar: 2016/20438
K.T.: 04.10.2016

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Bilindiği üzere, ihalenin feshi istemlerinde, şikayet dilekçesinde ileri sürülmeyen bir husus kamu düzenine ilişkin olmadıkça icra mahkemesince re’sen nazara alınamaz. Öyleyse, belirtilen istisna dışında, hakim, şikayetçinin şikayet dilekçesinde bildirdiği vakıalarla bağlı olup, şikayetçinin bildirmediği vakıaları kendiliğinden gözetemez.

Şikayet dilekçesinde, borçlunun, ilanın yapıldığı gazetenin tirajının elli binin altında olduğuna yönelik bir iddiası mevcut olmadığı halde, mahkemece, anılan hususun kendiliğinden dikkate alınıp değerlendirilmesi yerinde görülmemiştir.

Öte yandan, İİK’nun 127. maddesi gereğince; ”İlanın birer sureti … taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı, tebligat yerine geçer.” Anılan madde uyarınca, tapu sicilinde adresi bulunan ilgiliye satış ilanının tebliğ edilmemesi ya da usulsüz tebliği ise, başlı başına ihalenin feshi nedenidir.

Somut olayda, şikayetçi …’ın satışa konu taşınmazın tapu kaydında lehine 05.03.2015 tarihli aile konutu şerhi olduğu, adı geçenin tapuda kayıtlı adresinin … Kaymakamlığı’nın 04.03.2016 tarihli cevabi yazısıyla bildirildiği ve icra dosyasından şikayetçi adına gönderilmiş satış ilanı tebligatının bulunmadığı görülmektedir. Bu durumda, İİK’nun 134/2. maddesi gereğince tapu sicilindeki ilgili konumunda olan ve tapuda kayıtlı adresi bulunan şikayetçiye satış ilanının tebliğ edilmediği anlaşılmış olmakla, bu husus, başlı başına ihalenin feshi sebebi olup, mahkeme kararı bu yönüyle doğrudur.

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK’nun 366. ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 29,20 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04/10/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.