T.C. Yargıtay 1. Hukuk Dairesi
Esas: 2021/1571
Karar: 2021/6056
K.T.: 26.10.2021

MAHKEMESİ : … BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. HUKUK DAİRESİ

DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL

Taraflar arasında görülen davada;

Davacı, Almanya’da çalıştığını, kendisi hakkında sahte ölüm belgesi düzenlenerek sözde mirasçılarının kardeşi olan dava dışı …’i vekil tayin ettiklerini, …’in de vekil tayin ettiği Av. …’ın vekaletname kapsamında … Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/109 Esas ve 2013/92 Karar sayılı ilamı ile veraset ilamını alarak dava konusu … parsel sayılı taşınmazın mirasçılara intikalini sağlayıp aynı gün davalılara satış yoluyla devrettiğini, yapılan sahtecilik ve dolandırıcılık işlemleri nedeniyle … Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu, sağ olduğunun tespitine dair dava açtığını ileri sürerek, taşınmazın tapu kaydının iptali ile adına tescilini istemiştir.

Davalılar, tapu siciline güvenerek dava konusu taşınmazın satın alındığını belirterek, davanın reddini savunmuşlardır.

İlk Derece Mahkemesince, her ne kadar davalılar tapuya güven ilkesi gereği taşınmazı satın almış ve ceza dosyasında beraat etmiş iseler de, davacının ölü gösterilerek sahte belgeler ile maliki olduğu taşınmazın satıldığının sabit olduğu gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiş, davalılar vekilinin istinaf etmesi üzerine … Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesince, 6100 sayılı HMK’nın 353/(1).b.1 maddesi uyarınca esastan reddine karar verilmiştir.

Karar, davalılar vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla; Tetkik Hakimi …’ın raporu okundu, dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü.

-KARAR-

Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davalıların yerinde bulunmayan temyiz itirazının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 35.606,58 TL. bakiye onama harcının temyiz eden davalılardan alınmasına, 26/10/2021 tarihinde kesin olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.