• Taşınmaz simsarlığı sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması, sözleşmenin geçerlilik şartıdır (TBK 520/3).

• Yazılı şekil, metin ve imza unsurlarından oluşur.

• Yazılı şeklin oluşması bakımından “borç altına girenlerin imzası” gerekli ve yeterlidir (TBK 14/1).

• Taşınmaz simsarlığı sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için (özellikle, her iki tarafın da açıkça borç altına girdiği hâllerde tartışmasız olarak) tarafların imzalarının bulunması gerekir.

• İmza eksikliği durumunda sözleşme geçersiz olur ve simsar kural olarak ücret talep edemez.

ÖRNEK KARARLAR

T.C. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
Esas: 2009/841
Karar: 2009/9775
K.T.: 10.07.2009

• Taşınmaz simsarlığı sözleşmesinin müşteri tarafı, kiralama ya da satış işlemini mesleki ya da ticari bir amaçla yapmıyor ise tüketici olarak nitelendirilir.

• Gayrimenkul danışmanı (simsar) hemen hemen her zaman mesleki ya da ticari amaçla hareket ettiğinden, müşterinin tüketici olduğu hâllerde bu sözleşme bir tüketici işlemi olup tüketici mevzuatına tabidir.


T.C. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
Esas: 2016/25354
Karar: 2019/6485
K.T.: 23.5.2019

• Bunun sonucu olarak, özellikle sözleşmelerde yer alan tek taraflı cezai şartlar, otomatik uzama maddeleri gibi düzenlemeler, “haksız şart” olarak muamele görür.

• Müşterinin mesleki ya da ticari amaçla hareket ettiği hâllerde ise artık tüketici işleminden bahsedilmez. Sözleşme serbestisi öne çıkar.

• Örneğin, müşteri bir limited şirket ya da muayenehane kiralayan bir hekim ise, tüketici olarak nitelenemez.

• Bu ihtimallerde, sözleşmedeki tek taraflı cezai şart ve otomatik uzama maddeleri kural olarak geçerlidir.


T.C. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
Esas: 2016/25390
Karar: 2019/2491
K.T.: 26.2.2019

• Önceden hazırlanmış matbu bir sözleşmede yer alması halinde ise bu tür hükümler, TBK 20-25 arasında düzenlenen genel işlem koşulları olarak nitelendirilebilir ve bu ihtimalde ilgili sözleşme koşulları, genel işlem koşulu olarak yargısal denetime açık hâle gelir.


Aygüneş Hukuk Bürosu olarak Kuşadası’nda başarılı bir avukat kadroyla hizmet vermekte olup, Taşınmaz Simsarlığı (Gayrimenkul Danışmanlığı) Sözleşmesi Hukuki Mütalaa Özeti Davası sorunlarınızı dava yoluyla çözüme kavuşturmanız aşamalarında hukuki destek sağlamaktayız.