T.C. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi
Esas:  2017/263
Karar: 2017/1085
K.T.: 13.02.2017

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 51/2-b maddesine aykırı davranmak eyleminden dolayı …’na ait aracın tescil plakasına Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ceza İşlemleri Büro Amirliğinin 31/08/2015 tarihli ve MA 11245095 sıra nolu trafik idari para cezası karar tutanağı ile uygulanan 189,00 Türk lirası idari para cezasına yönelik başvurunun kabulüne dair Samandağ Sulh Ceza Hakimliğinin 18/01/2016 tarihli ve 2015/518 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 19/12/2016 gün ve 11644 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 28/12/2016 gün ve KYB. 2016-400606 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Dosya kapsamına göre, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 6, 22/4. ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 12. maddeleri uyarınca kabahat eylemi hakkında idari yaptırım kararı veren Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ceza İşlemleri Büro Amirliğinin bulunduğu yer mahkemelerinin kabahatlinin başvurusunu incelemekle yetkili ve görevli olması karşısında, yetkisizlik kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, başvurunun esastan incelenerek yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 12/1. maddesindeki “Davaya bakmak yetkisi, suçun işlendiği yer mahkemesine aittir.” ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 28/1-a maddesindeki “Başvuru üzerine mahkemece yapılan ön inceleme sonucunda; yetkili olmadığının anlaşılması halinde dosyanın yetkili sulh ceza mahkemesine gönderilmesine, … karar verilir.” hükümleri gözetilerek yapılan incelemede;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden, Samandağ Sulh Ceza Hakimliğinin 18/01/2016 tarihli ve 2015/518 değişik iş sayılı kararının CMK’nın 309/4-c maddesi uyarınca aleyhe tesir etmemek ve yeniden yargılama yapılmamak üzere BOZULMASINA, 13/02/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.