T.C. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi
Esas: 2022/6538
Karar: 2022/8236
K.T.: 23.11.2022

  • KANUN YARARINA TEMYİZ
  • HESABINDA BULUNAN PARANIN BİLGİSİ VE İZNİ DIŞINDA İNTERNET BANKACILIĞI YOLUYLA 3. KİŞİLERE HAVALE EDİLMESİ
  • ZARARIN TAZMİNİ İSTEMİ
  • BİLİRKİŞİ

ÖZET: 17.02.2023 tarihinde www.resmigazete.gov.tr’de yayınlanan Yargıtay 11. Hukuk Dairesi kararı

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki davanın Ömerli Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından yukarıda sayı ve tarihi belirtilen kararın HMK 363. maddesi uyarınca kanun yararına bozulmasının Adalet Bakanlığı tarafından istenilmesi üzerine, dava dosyası ve içerisindeki dilekçeler, duruşma tutanakları ve diğer tüm dosya kapsamı delil ve belgeler incelendi. Gereği müzakere edilip düşünüldü.

Davacı ; 01/09/2020 tarihinde cep telefonu ile Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde dolaşırken telefon ekranına Google’den bir bildirim geldiğini, bildirim içeriğinde hesabına para yattığına dair bir yazı olduğunu, sonra telefonuna bir çok bildirim geldiğini, hesabını kontrol ettiğinde kendi bilgisi dışında hesabından … hesabına 2.100,00 TL havale yapıldığını öğrendiğini, Ömerli Cumhuriyet Başsavcılığı’na bu durum ile şikayette bulunduğunu, davalı bankanın kendi hesabında bulunan paranın güvenliğini sağlayamadığını bu nedenle hesabından çekilen paranın banka tarafından geri ödenmesi gerektiğini ileri sürerek davanın kabulünü talep etmiştir.

Davalı vekili; davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; davacıya ait paranın, dava dışı kişilerin hesabına transfer edildiği, dosya kapsamından, işlemlerde davacının üçüncü kişilerle el ve işbirliği ile veya başka şekilde kusurlu davrandığına dair davalı tarafça somut bir delilin sunulamadığı, herhangi bir tespit, ifade veya tutanağın bulunmadığı, davacının kusurunun davalı banka tarafından ispatlanamadığı, davalı banka tarafından, hesapta bulunan paranın güvenliğinin tam olarak sağlanamadığı, kötüniyetli kişilerin işlemlerine karşı korunamadığı, bu kişilerin eylem ve işlemlerine karşı koruyacak etkili mekanizmayı, güvenlik önlemlerini geliştirmediği, bu haliyle davalı bankanın hesaptan çekilen tüm paradan sorumlu olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kesin olan karara karşı davalı vekili kanun yararına bozma talepli dilekçesini sunmuş, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce de kanun yararına temyiz isteminde bulunulmuştur.

Dava, davacının hesabında bulunan paranın bilgisi ve izni dışında internet bankacılığı yoluyla 3. kişilere havale edilmesi nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemine ilişkin olup, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, miktar itibariyle temyiz sınırının altında kaldığından kesin olarak verilen karara karşı Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 39152028-153.01-208-2022-E. 2329/27419 sayılı yazısında; konusunda uzman bir bilirkişi aracılığıyla davalı bankanın internet bankacılığı ile ilgili sistemleri üzerinde inceleme yaptırılarak davalının tüm önleyici tedbirleri alıp almadığı ve davacının kusurunun bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi gerekliliği ifade edilmiş ve kararın kanun yararına bozulması talep edilmiştir.

Hakim yargılama sırasında delilleri serbestçe takdir etme yetkisine sahiptir. Somut olaya göre, hakim uyuşmazlığın halli bakımından bilirkişiye gidip gitmemekte de takdir hakkına sahiptir. Ancak, uyuşmalığın niteliği itibariyle teknik bir inceleme gerektirdiği hallerde hakimin bilirkişinin yerine geçerek hakimlik mesleği dışında özel ve teknik bilgi gerektiren bir durumda şahsi bilgisiyle karar veremeyeceği, hakimin kendisini bilirkişi veya bilirkişi kurulu yerine koyamayacağı, özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda şahsi bilgisiyle sonuca gidemeyeceği, o konuda bilirkişi incelemesi yaptırması gerektiği açıktır. Bu durumda, bankacılık ve internet bilişim sistemi inceleme konusunda uzman teknik bilirkişi ile bankanın internet bilişim sistemi ile bankanın güvenlik sistemleri ve işlemleri yerinde incelettirmek suretiyle bilirkişi raporu alınarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, bilirkişi raporu alınmaksızın sonuca varılması doğru olmadığından, kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, Adalet Bakanlığı’nın 6100 sayılı HMK’nın 363. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA, dosyanın mahkemesine iadesine, bozma kararının bir örneğinin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 363. maddesinin 3. fıkrası gereğince Resmi Gazete’de yayınlanması için Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesine, 23.11.2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.