T.C. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi
Esas: 2012/2483
Karar: 2013/2277
K.T.: 25.02.2013

  • DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI
  • TİCARİ FAİZ

ÖZET: Zarara sebebiyet veren araç kamyonet olup, ticari araçtır. Bu nedenle destekten yoksun kalma tazminatına ticari faiz olan avans faizi işletilmesi gerekir.

Davacı vekili, müvekkillerinin murisi Gülseren’in, yolcu olarak bulunduğu davalıya trafik sigortalı aracın tek taraflı kaza yapması sonucu murisin vefat ettiğini, kazanın oluşumunda murisin hiçbir kusurunun bulunmadığını belirterek davacılar için 1.000 TL destekten yoksun kalma tazminatının 28.07.2010 tarihinden itibaren işleyecek ticari (avans) faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş, 22.08.2011 tarihli ıslah dilekçesi ile davacı eş Hıdır için 56.267,67 TL, davacı çocuk Gamze için 17.329,06 TL, davacı çocuk Onur için 4.244,68 TL destekten yoksun kalma tazminatı talep ettiklerini bildirmiştir.

Davalı vekili, davacıların murisin desteğinden yoksun kaldıklarını ispat etmesi gerektiğini, olayda hatır taşıması olduğunu, ayrıca avans faizi istenemeyeceğini ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kabulüne, davacı Hıdır için 50.267,67 TL, davacı Gamze için 17.329,06 TL, davacı Onur için 4.244,68 TL destekten yoksun kalma tazminatının 29.07.2010 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.

Mahkeme kararlarında nelerin yazılacağı HUMK.nun 388. maddesinde belirtilmiştir. Hüküm sonucu kısmında gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin isteklerin her biri hakkında verilen hükümle taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların mümkünse sıra numarası altında birer birer, açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gerekir. Aynı kural HUMK.nun 389. maddelerinde de tekrarlanmıştır. Keza HUMK.nun 381. maddesinde de “kararın tefhimi en az 388. maddede belirtilen hüküm sonucunun duruşma tutanağına geçirilerek okunması suretiyle olur” hükmüne yer verilmiştir. Bu kurallar yargıda açıklık ve netlik prensibinin bir gereğidir. Aksi hal, hükmün infazında tereddüt ve yeni ihtilaflara neden olur.

Somut olayda, kısa kararda davacı Hıdır için 56.267,67 TL destekten yoksun kalma tazminatına hükmedilirken, gerekçeli kararda 50.267,67 TL olarak yazılmış olması infazda tereddüt yaratacak çelişki niteliğinde olduğundan HUMK.nun 388. maddesi açık hükmüne uygun olmayan biçimde karar verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.

2- Davacılar vekilince temerrüt faizi olarak avans faizi istenilmiş, ancak mahkemece yasal faize hükmedilmiştir. Oysa zarara neden olan aracın cinsi kamyonet olup ticari araçtır. Bu itibarla davada temerrüt faizi olarak ticari faiz niteliğindeki avans faizine hükmedilmesi gerekirken yasal faize hükmedilmesi isabetli değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacılara geri verilmesine 25.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.