• İlamlı-İlamsız ve Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Başlatılacak Takipler

• İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yolu ile Başlatılacak Takipler

• Kambiyo Evraklarından Kaynaklanan Takipler (Bono-Çek-Senet-Poliçe)

• Yasal Takip Alacaklarının Tahsili

• Menfi Tespit ve İstirdat Davası

• İtirazın İptali Davası

• İtirazın Kaldırılması

• Borçtan Kurtulma Davası

• İhalenin Feshi Davası

• İstihkak Davası

• İstihkak İddiasının Reddi Davası

• İflas / İflasın Ertelenmesi Davası

• Hacizde / İflasta Tasarrufun İptali Davası

• Sıra Cetveline İtiraz Davası

• Kiralanan Gayrimenkullerin Tahliyesi

• Menkul ve Gayrimenkullere İlişkin Cebri Satışlar

• İcra ve İflas Takibine İlişkin Şikayetler

• Hapis Hakkı

• Konkordato