Resmi Gazete’de Bugün (31.01.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK –– Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2022 Tarihli ve 2019/10514 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 28/12/2022 Tarihli ve 2022/73725 Başvuru Numaralı Kararı YARGITAY KARARI –– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar DANIŞTAY KARARLARI […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (30.01.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Bülent Ecevit Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği İLÂN BÖLÜMÜ a […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (29.01.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği –– Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Yılı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER –– […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (28.01.2023)

TEBLİĞLER –– Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/3) –– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No:2023/3) –– Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ –– Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarının Yeniden Belirlenmesi […]

Devamını oku

Borcu itfa eden belgenin veya dava şartının söz konusu olduğu hallerde, dava sonuçlanıp kesinleşmemiş ise, ibraz edilen ve borcu söndüren yazılı belgenin dikkate alınması gerekir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2007/453Karar: 2007/453K.T.: 04.07.2007 ÖZET: Davanın hukuksal niteliği gereği davalı, temyiz aşamasında dava konusu borcu söndüren nitelikte bir belge vermişse, bu belge üzerinde gerekli inceleme yapılmak suretiyle bir karar verilmesi gerekir. Gerçekten de, yargılamada davayı inkar eden davalının savunması borcun bulunmadığı savunmasını da kapsar. O nedenle, davalının borcun ne sebeple bulunmadığını açıklama ve iddianın […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (27.01.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK –– İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Hakkında Yönetmelik TEBLİĞLER –– Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2023/1) –– Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi […]

Devamını oku

İlanen tebligat için Tüzel kişilerin adresi meçhul olamayacağından adres araştırması yapılamaz.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2020/225Karar: 2020/1002K.T.: 08.12.2020 ÖZET: Uyuşmazlık; şikâyetçi borçlu şirketin ticaret sicilinde kayıtlı olan fakat Hilal Mahallesi Muhtarlığının … numaralı binanın bulunmadığını, önceden de bu numaralı binanın olmadığını bildirdiği “… Çankaya/Ankara” adresine Tebligat Kanunu’nun 35. maddesine göre usulüne uygun bir tebligat yapılmadan ilânen tebliğ yoluna gidilmesinin ve satış ilânının Tebligat Kanunu’nun 28. maddesine göre ilânen […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (26.01.2023)

YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR 7432 Uludağ Alanı Hakkında Kanun 7433 Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ –– Uludağ Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 117) CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 6725, 6726, 6727) –– […]

Devamını oku

Dava dilekçesinde bulunmasa bile yargılama aşamasında yoksulluk nafakası istenebilir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2010/330Karar: 2010/350K.T.: 30.06.2010 ÖZET: Türk Medeni Kanunu 174.maddesi uyarınca yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için davacının yoksulluk nafakası isteği olması şarttır ancak bu isteğin mutlaka dava dilekçesinde bulunması gerekmez yargılama aşamasında da yoksulluk nafakası isteğini dile getirebilir. Somut olayda; davacı vekili önceki beyanlarını tekrar ederek; davacı-davalı kadının hiçbir yerden geliri olmadığı ve davalı-davacı kocanın ailesine […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (25.01.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK –– Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER –– 7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin […]

Devamını oku