Eski malik zamanından alınan tahliye taahhüdüne dayanarak tahliye davası açılabilir.

T.C. Yargıtay 6. Hukuk DairesiEsas: 2012/5147Karar: 2012/8537K.T.: 07.06.2012 Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava, tahliye taahhüdüne dayalı olarak başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali ve kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece istemin reddine karar verilmiş, hükmü […]

Devamını oku

Kiracı ile kiraya veren arasında aksi yönde bir anlaşma yoksa site ve apartman aidatı kiracı tarafından ödenmelidir. Kira borcu gibi aidat borcunun ödenmemesi veya eksik ödenmesi de tahliye sebebidir. Kiraya veren tarafından aidat bedellerini ödemeyen kiracının tahliyesi mahkemeden talep edilebilir.

T.C. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk DairesiEsas: 2021/823Karar: 2022/1390K.T.: 16.06.2022 ÖZET: Dava; aidat alacağı yönünden, İİK’nın 68. ve 269. maddelerinde düzenlenen, itirazın kaldırılmasına ve tahliyeye ilişkin davadır. İİK 269/c maddesi gereğince borcun ödendiğini veya başka bir nedenle istenemeyeceğini yazılı belgelerle ispat etmek mecburiyetinde olup, dosya kapsamı itibarıyla davalının takip konusu aidat borcunu ödediğine ilişkin yazılı belge ibraz […]

Devamını oku

Taraflar arasında düzenlenen kira sözleşmesinde kira bedelinin aylık ödenmesi öngörülmüş; ancak kira borcunun ödeneceği tarih açık veya zimni olarak belirtilmemişse TBK’nın 314. maddesi gereğince, kira bedelinin muaccel olduğu tarih ilgili ayın sonu olacaktır.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2021/5111Karar: 2021/10829K.T.: 03.11.2021 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki itirazın iptali ve tahliye davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde taraflarca temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:Y A R G I T A Y […]

Devamını oku

Tarafların yeni kira sözleşmesi imzalamaları ve bu sözleşmeye önceki döneme ait kira borcu bulunduğuna ilişkin şerh verilmemiş olması önceki döneme ait tüm kira paralarının ödendiği anlamına gelmez. Ödeme ancak kesin delillerle kanıtlanabilir.

T.C. Yargıtay 6. Hukuk DairesiEsas: 2014/5933Karar: 2015/2091K.T.: 03.03.2015 Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair karar, davacılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava, kiralayan tarafından kiracı aleyhine kira parası ve ortak giderden oluşan alacağın tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. […]

Devamını oku

Kira bedelinin icra dosyasına yatırılması halinde temerrüt olgusu gerçekleşmeyeceğinden ve alacaklının icra giderlerine ilişkin olarak takibe devamı mümkün olduğundan tahliye isteminin reddi gerekmektedir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2023/793Karar: 2023/2985K.T.: 02.05.2023 MAHKEMESİ : Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi HÜKÜM/KARAR : Esastan Ret İLK DERECE MAHKEMESİ : Kayseri 5. İcra Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tahliye davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İlk Derece Mahkemesince davanın reddine karar verilmiştir. Kararın alacaklılar tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar […]

Devamını oku

Kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemez. Kira sözleşmesinde, bir aylık kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde ceza koşulu ödeneceğine veya sonraki aylardaki kira bedellerinin de istenilebilir hale geleceğine ilişkin yapılan düzenlemeler geçersizdir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2021/11424Karar: 2021/11117K.T.: 07.12.2021 ÖZET: Müşterek kefaleti düzenleyen TBK’nın 586. maddesi ile kefalette şekil şartını düzenleyen TBK’nın 583. maddesi hükümlerine göre kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe kefalet geçerli olmaz. Somut olayda taraflar arasında 10.12.2012 başlangıç tarihli üç yıl süreli kira sözleşmesi imzalandığı hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Ancak sözleşmede borçlu T…. B….’ın […]

Devamını oku

Kiraya veren, kira alacağı sebebiyle kiracısının suyunu kesemez. Ev sahibinin kira alacağı sebebiyle kiracısının su sayacını sökmesi kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Kiracıya manevi tazminat ödenmesi gerekir.

T.C. Yargıtay 4. Hukuk DairesiEsas: 2014/5018Karar: 2015/1060K.T.: 28.01.2015 ÖZET Dava, haksız eylem nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Dosya kapsamına göre; davalı tarafından, kiracısı olan davacıyı kira borcunu ödememesi nedeniyle evden çıkarmak için, su saatini açma kapama vanasının yanından söktüğü ve su saatinden ev giriş plastik borusunu kestiği sabittir. Davacının suyunun kesilmesi nedeniyle en doğal insani ihtiyaçlarını gideremiyeceği aşikardır. […]

Devamını oku

Kira sözleşmelerinde bilinmesi gereken 5 önemli kural!

1. Sözleşme süresi bitse de ev sahibi kiracıyı çıkaramaz!  Konut ve işyeri kiralarında sözleşme süresi bittiğinde sözleşme kendiliğinden sona ermez. Sözleşme, Kanun gereği bir yıl uzar ve ev sahibi kiracıyı çıkaramaz. Kiracı çıkmak isterse, sözleşme süresi bitiminden en az 15 gün önce ev sahibine haber vererek sözleşmeyi sona erdirebilir. Bunu yapmayıp yıl ortasında çıkmak isterse […]

Devamını oku

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi kapsamında kalan taşınmazların değeri ile muris adına kayıtlı diğer taşınmazların değeri arasındaki orantısızlık tek başına muvazaa iddiasını ispatlamaya yeterli değildir.

T.C. Yargıtay 7. Hukuk DairesiEsas: 2021/5327Karar: 2021/1188Tarih: 28.09.2021 EHLİYETSİZLİK VE MURİS MUVAZAASINA DAYALI TAPU İPTALİ TESCİL İSTEMİ MUVAZAAYA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İKİNCİ KADEMEDE TAZMİNAT İSTEMİ ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ MİRAS SÖZLEŞMESİ ÖZET: Dava, ehliyetsizlik ve muris muvazaasına dayalı tapu iptali ve tescil veya muvazaaya dayalı tapu iptali ve tescil ikinci kademede tazminat istemlerine ilişkindir. Murisin ölümünden […]

Devamını oku

Taşınmazın usulüne uygun olarak haczedildiğinin kabulü için İcra Müdürlüğünce haciz kararı verilmesi yeterli olup, haczin geçerliliği ve tamamlanmış sayılması için ayrıca tapu siciline şerh verilmesi zorunlu değildir. Tapuya işlenmesi, haczin kurucu unsuru olmayıp bildirici nitelik taşır. Ne var ki 3. kişilere karşı ileri sürülebilmesi için haczin tapu siciline işlenmesi gerekmektedir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2021/506Karar: 2021/4937Tarih: 18.05.2021 MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 32. Hukuk Dairesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup […]

Devamını oku