Kira akdinin sona ermesiyle kiracının kiralanan yeri boşaltmayarak o yerde bir süre daha kalması halinde kiralayana ecrimisil ödemesi gerekir.

T.C. Yargıtay 11. Hukuk DairesiEsas: 2021/5902Karar: 2021/6459K.T.: 22.11.2021 ÖZET: Dava haksız işgal tazminatının tahsiline ilişkin başlatılan takibe itirazın iptali davasıdır. Taraflar arasındaki işletme (kira) sözleşmesi düzenlenen tarihsiz protokolle 11.07.2010 tarihi itibariyle sonlanmıştır. Bu durumda davalı, icarında bulunan yeri tahliye etmek suretiyle davacıya teslim borcu altına girmiştir. Ancak toplanan delillerden de anlaşılacağı üzere mecuru iki ay daha hukuksal bir […]

Devamını oku

Kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemez. Kira sözleşmesinde, bir aylık kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde ceza koşulu ödeneceğine veya sonraki aylardaki kira bedellerinin de istenilebilir hale geleceğine ilişkin yapılan düzenlemeler geçersizdir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2021/11424Karar: 2021/11117K.T.: 07.12.2021 ÖZET: Müşterek kefaleti düzenleyen TBK’nın 586. maddesi ile kefalette şekil şartını düzenleyen TBK’nın 583. maddesi hükümlerine göre kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe kefalet geçerli olmaz. Somut olayda taraflar arasında 10.12.2012 başlangıç tarihli üç yıl süreli kira sözleşmesi imzalandığı hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Ancak sözleşmede borçlu T…. B….’ın […]

Devamını oku

Tapu Sicili Tüzüğünde kiracının yada malikin kira şerhi için başvurusu açısından bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Kira sözleşmesinde, sözleşmenin şerhine ilişkin hüküm bulunması halinde malikin başvurusu olmadan kiracının kira sözleşmesini tapuya şerh edebilmesi için kira sözleşmesinin noterde düzenlemiş ya da sözleşmedeki imzaların noterce onaylanmış olması gerekir. Somut olayda ise kira sözleşmesi adi yazılı şekilde düzenlenmiş ve noterce imza onayı yapılmamış olup sadece aslına uygun olduğuna dair suret onayı yapılmıştır. Bu şekilde kira sözleşmesinin, kiracı tarafından tapuya şerh edilmesi doğru olmaz.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2017/5478Karar: 2019/81Tarih: 15.01.2019 MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki asıl dava kira şerhinin terkini, karşı davada ise kira sözleşmesinin tapu kaydına şerh edilmesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, asıl davanın reddine, karşı davanın ise usulden reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, […]

Devamını oku

Kira sözleşmesinin yapılması sırasında tarihleri boş olarak alınan tahliye taahhüdünün sonradan tamamlaması belgenin geçersizliğini gerektirmediği gibi bu tarihlerin anlaşmaya aykırı olarak tamamlandığına ilişkin iddia kiracı tarafından ispatlanmalıdır.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/975Karar: 2021/1108Tarih: 28.09.2021 TAAHHÜT NEDENİYLE TAHLİYE TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ İSPAT TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİNİN KİRA SÖZLEŞMESİNDEN ÖNCE İMZALATILDIĞI İDDİASININ İSPATI İSPAT YÜKÜNÜN TERS ÇEVRİLMESİ HUKUKİ SONUÇTAN KENDİ LEHİNE HAK ÇIKARAN TARAF ÖZET : Uyuşmazlık; somut olayda, tahliye taahhütnamesinin kira sözleşmesinden önce imzalatıldığını iddia eden davalının bu iddiasını ispat etmekle yükümlü olup olmadığı, buradan varılacak sonuca göre […]

Devamını oku

Döviz kurlarındaki ani ve aşırı iniş ve çıkışlar ile ülkeyi sarsan ciddi ekonomik kriz veya doğal afetler, sözleşmelerin (kira gibi) yeniden uyarlanması konusunda dikkate alınmalıdır.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2017/ 7910Karar: 2019 / 4570K.T.: 15.05.2019 KİRA BEDELİNİN UYARLANMASI DAVASI – EKONOMİK KRİZ VEYA DOĞAL AFETLERE BAĞLI ÖDEME ESASLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİNİ GEREKTİRECEK OLAYLARIN ARAŞTIRILIP DEĞERLENDİRİLEREK BİR RAPOR ALINMASI – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Mahkemece, dava konusu kiralanan taşınmaza ilişkin aylık kira bedelinin .. tarihi itibariyle .. TL olarak tespitine karar verilmiş ise de, davacının […]

Devamını oku