Usulüne uygun tebligata rağmen yasal süre içinde cevap vermeyen herhangi bir delil de bildirmeyen davalının ön inceleme duruşmasında delillerini bildirmesi ve ön inceleme duruşmasından sonra da isimlerini bildirdiği tanıkların dinlenilmesi mümkün değildir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2014/856Karar: 2016/523K.T.: 20.04.2016 ÖZET: Dava, davacının kardeşi olan davalı tarafından, miras paylaşımı sırasında davacıya düşen hissenin haricen kendisine satıldığı, satış bedelinin ödenmesine rağmen tapudaki devir işlemlerinin yapılmadığı ileri sürülerek ödenen satış bedelinin tahsili için yapılan icra takibi nedeniyle borçlu olmadığının tespiti isteminden ibarettir. uyuşmazlık; borçlu tarafından açılan menfi tespit davasında usulüne uygun tebligata […]

Devamını oku

Borçlu, itirazın kaldırılması sırasında icra mahkemesinde ileri sürüp ispat edemediği itiraz ve def’ilerini menfi tespit davasında yeni den ileri sürebilir; çünkü itirazın kaldırılması kararı menfi tespit davasında kesin hüküm teşkil etmez.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/892Karar: 2020/305K.T.: 02.06.2020 ÖZET: Dava, ilamsız icra takibine konu davacı kooperatifin keşidecisi, davalı şirketin lehtarı olduğu çekte kooperatif yetkilisine temsilen çift imza olması gerekirken tek imza bulunduğu ve bu imzanın da davacı kooperatif yetkilisine ait olmadığı iddiasıyla İİK’nın 72. maddesi hükmü gereğince borçlu olunmadığının tespiti istemine ilişkindir. Uyuşmazlık; dava konusu çekin tek imzayla […]

Devamını oku

Tacirler arasındaki ticari nitelikteki kira sözleşmesinden kaynaklanan menfi tespit davası, dava şartı arabuluculuk kapsamındadır.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2022/6323Karar: 2022/8692K.T.: 10.11.2022 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 49. HUKUK DAİRESİİLK DERECE MAHKEMESİ : İSTANBUL ANADOLU 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasında ilk derece mahkemesinde görülen menfi tespit davasının reddine dair verilen hüküm hakkında, bölge adliye mahkemesi tarafından yapılan istinaf incelemesi sonucunda; davacı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine dair verilen […]

Devamını oku

Menfi tespit davalarında kural olarak ispat yükü alacaklıya ait ise de borç ilişkisi kambiyo senedinden kaynaklanıyorsa senede karşı senetle ispat kuralı gereği ispat yükü borçlu tarafa geçer.

T.C. Yargıtay 11. Hukuk DairesiEsas: 2020/2978Karar: 2021/2837K.T.: 24.03.2021 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 11. HUKUK DAİRESİ Taraflar arasında görülen davada Salihli 3. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 10/01/2017 tarih ve 2016/28 E. – 2017/3 K. sayılı kararın davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin kabulüne dair İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi’nce verilen 20/04/2018 tarih […]

Devamını oku

Menfi tespit davasının icra takibinden sonra açılması hâlinde, bu davanın başlamış olan icra takibini sürüncemede bırakmak için açıldığı hakkında kuvvetli bir karine vardır.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/1660Karar: 2021/2K.T.: 02.02.2021 MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki “menfi tespit” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Bursa 3. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen davanın reddine ilişkin karar davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 19. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiş, Hukuk Genel Kurulu tarafından direnme kararının […]

Devamını oku

Alacak davalarında mail yazışmaları belge niteliği taşır.

T.C. Yargıtay 8. Hukuk DairesiEsas:  2017/1014Karar: 2020/4488K.T.: 10.06.2020 MENFİ TESPİT DAVASI ALACAK BORÇ İLİŞKİSİ MAİL YAZIŞMALARI BELGE NİTELİĞİNDEDİR ÖZET: 16.10.2020 tarihinde www.haberturk.com’da “Yargıtay’dan emsal karar! WhatsApp yazışmaları delil sayılacak!” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi kararı. Daire, verdiği son kararla alacak davalarında yeni bir dönem başlattı. Yüksek Mahkeme; alacak davalarında Whatsapp, Facebook, e-mail gibi elektronik ortamlardaki bilgi taşıyıcıları […]

Devamını oku

Bankada yapılan havale/eft işlemlerinde açıklama yapılmaz ise; karşı tarafa borcun ödendiği anlamına gelir.

T.C. Yargıtay 13. Hukuk DairesiEsas:  2017/4353Karar: 2019/12061K.T.: 03.12.2019 MENFİ TESPİT İSPAT YÜKÜ YEMİN DELİLİ HAVALE EDİLEN PARANIN BORÇ OLARAK GÖNDERİLDİĞİ İDDİASI YAZILI DELİLLE İSPAT ÖZET: 6098 sayılı Borçlar Kanunu BK 102. Maddesinde “Kanunen geçerli bir açıklama yapılmadığı veya makbuzda bir açıklık bulunmadığı durumda ödeme, muaccel bir borç için yapılmış sayılır…” düzenlemesi yer almaktadır. Eldeki davada, davalı açıklamasız havale […]

Devamını oku

İşçi işveren arasındaki uyuşmazlıklardan kaynaklanan menfi tespit davalarında dava açılmadan önce arabuluculuğa gidilmez.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2021/2740Karar: 2021/6513Tarih: 18.03.2021 BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : … 8. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : MENFİ TESPİT İLK DERECE MAHKEMESİ : … 2. İş Mahkemesi Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya […]

Devamını oku

Menfi tespit davasında, esas hakkındaki hüküm kesinleşmeden vekalet ücreti icra takibine konu edilemez.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2020/6520Karar: 2021/2798K.T.: 11.03.2021 ÖZET: Somut olayda; takip dayanağı ilamda; “ Davanın kabulü ile; 78.500,00 TL ödenmiş paranın … davalıdan tahsiline, davacıya verilmesine, … 55 adet aylık sıra senetlerinden ötürü davacının davalıya borçlu olmadığının tespitine, … bu senetlerin davacı yönünden iptallerine,..” karar verildiği, ilamın kesinleşmediği, takibe ise istirdatına hükmedilen 78.500,00 TL alacak, ilam vekalet […]

Devamını oku