Tapudaki hisse satışı işleminde belirtilen düşük satış bedeli şayet önalım davası açılmadan önce gerçek satış bedeli üzerinden vergi dairesine harç ödenerek düzeltilirse önalım davasında dikkate alınacak bedel tapudaki düşük bedel değil vergi dairesinde düzeltilmiş yüksek bedel olacaktır.

T.C. Yargıtay 7. Hukuk DairesiEsas: 2022/3608Karar: 2022/4946K.T.: 07.09.2022 “İçtihat Metni” 7. Hukuk DairesiMAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 31/05/2019 gününde verilen dilekçe ile önalım hakkına dayalı tapu iptali ve tescil talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 20/02/2020 tarihli temyiz edilmeden kesinleşen hükmün Adalet Bakanlığının 30/03/2022 tarihli ve 39152028-153.01-1925-2021 Esas, 765/11812 Karar sayılı […]

Devamını oku

Süresinde önalım hakkını kullanmayan paydaşın sadece o pay satışı için önalım hakkı düşer, başka pay satışları için önalım hakkı ise sona ermez.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/977Karar: 2021/1168K.T.: 05.10.2021 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi 1. Taraflar arasındaki “önalım hakkına dayalı tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi tarafından davalı vekilinin istinaf isteminin kabulü ile davanın husumet nedeniyle reddine ilişkin olarak verilen karar, davacı vekilinin […]

Devamını oku

Davacı önalım hakkına engel olmak amacıyla satış bedelinin resmi satış senedinde yüksek gösterildiğini iddia edebilir ve bu iddiasını tanık dahil her türlü delille kanıtlayabilir; ancak keşifte bilirkişinin belirlediği değer tek başına bedelde muvazaa iddiasını kanıtlamaya yeterli olmayıp sadece davacının diğer kanıtlarını doğrulamak bakımından önem taşır.

T.C. Yargıtay 14. Hukuk DairesiEsas:  2021/1043Karar: 2021/2539K.T.: 06.04.2021 MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 22.08.2014 gününde verilen dilekçe ile önalım sözleşmesinden kaynaklanan tapu iptali ve tescil talebi üzerine bozma ilamına uyularak yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 26.11.2020 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten […]

Devamını oku

Ön alım hakkının kullanılmasıyla bu hakkı kullanan paydaş ile alıcı arasında kapsam ve şartları satıcı ile davalı arasında yapılan sözleşmenin aynı olan bir satım ilişkisi kurulmuş olur.

T.C. Yargıtay 14. Hukuk DairesiEsas: 2019/4471Karar: 2019/7987Tarih: 28.11.2019 ÖNALIM DAVASI SATIŞ BEDELİ MUVAZAA İDDİASI ÖZET: Ön alım hakkının kullanılmasıyla bu hakkı kullanan paydaş ile alıcı arasında kapsam ve şartları satıcı ile davalı arasında yapılan sözleşmenin aynı olan bir satım ilişkisi kurulmuş olur. Ön alım hakkını kullanan paydaşın, bu payı satın almak isterken tapuda gösterilen satış bedeli ile davalı […]

Devamını oku

Önalım hakkının kullanılmasında davacının dayandığı pay elbirliği mülkiyetine konu ise tüm ortakların birlikte dava açması veya birinin açtığı davaya diğerlerinin muvafakat etmesi gerekir.

T.C. Yargıtay 14. Hukuk DairesiEsas: 2016/16812Karar: 2017/8206K.T.: 7.11.2017 DAVA : Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 13.05.2015 gününde verilen dilekçeyle önalım hakkına dayalı tapu iptali ve tescil talebi üzerine yapılan muhakeme sonunda; davanın reddine dair verilen 14.07.2016 tarihli hükmün Yargıtayca, duruşmalı olarak incelenmesi davacı … vekili tarafından istenilmekle, tayin olunan 07.11.2017 günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davacı vekili […]

Devamını oku