Şirket kaşesiyle birlikte atılan imzanın şirketi sorumlu kılabilmesi için, imzanın şirketi borç altına sokmaya yetkili kişiler tarafından atılması zorunludur.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2021/2888Karar: 2021/7231K.T.: 01.07.2021 ÖZET: Dosyada mevcut Rak İnternational Companıes tarafından gönderilen faaliyet belgesinde… “… Emirlikleri Resül Hayme Hükümeti Serbest Ticaret Bölgesi Dairesi nezdinde IC/498/08 sicil numarasıyla bir Uluslararası Şirket olarak usulünce tescil edilmiş bulunduğu ve şirketin tek hissedarı ve yönetim kurulu üyesinin … olduğunun bildirildiği ancak senet tanzim tarihinde adı geçenin yetkili olup […]

Devamını oku

Mükellefiyeti re’sen terk edilen şirkette ait bir adresin bulunmaması nedeniyle şirket adına düzenlenen tebligatın şirket müdürünün adresine tebliğ edilmesi usule uygundur.

T.C. Danıştay 4. DairesiEsas: 2018/3238Karar: 2022/358 “İçtihat Metni”TEMYİZ EDEN (DAVALI) :… Vergi Dairesi Başkanlığı İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … Vergi Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.YARGILAMA SÜRECİ :Dava konusu istem: Davacı adına düzenlenen 2010 ve 2011 yılının çeşitli dönemlerine ilişkin vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi ve […]

Devamını oku

Mal beyanında bulunma sorumluluğu gerçek kişi tacirlere yönelik bir yükümlülük olup ticaret şirketlerini kapsamaz.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2020/8078Karar: 2021/513K.T.: 19.01.2021 ALACAKLIYI ZARARA UĞRATMAK İÇİN MEVCUDU AZALTMAK SUÇU TİCARETİ USULÜNE AYKIRI TERK ETMEK SUÇU TASFİYE TASFİYE VE SONA ERME MAL BEYANINDA BULUNMAMA MAL BEYANINDA BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ TİCARET ŞİRKETLERİNİ KAPSAMAZ ÖZET: Olayla ilgili mevzuat düzenlemeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde sermaye şirketlerinin İİK 44. maddesinde belirtilen mal beyanında bulunma zorunluluğunun olmadığı, madde gerekçesinde […]

Devamını oku