Muvazaalı temlik nedeniyle hakları zedelenen üçüncü kişiler de muvazaa nedeniyle dava açabilirler. Ancak üçüncü kişinin öncelikle muvazaalı temlik yapanda bir alacağının bulunduğu ve bunu önlemek için temlik yapıldığını ispat etmesi gerekir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 1997/332Karar: 1997/520Tarih: 11.06.1997 YARGITAY İLAMI Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ordu Asliye 2.Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 17.11.1995 gün ve 1995/279 E- 295 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 4.4.1996 gün ve 1996/2177–2705 sayılı ilamı ile; (…Davacı, davalılardan Nazım […]

Devamını oku

Tapu malikinin davacının iddia ettiği kişi olduğunun ispatlanması halinde kaydın düzeltilmesine değil iddia yönünden bir tespit kararı verilmelidir.

T.C. Yargıtay 1. Hukuk DairesiEsas: 2019/2963Karar: 2019/5047Tarih: 07.10.2019 MAHKEMESİ : SULH HUKUK MAHKEMESİ DAVA TÜRÜ : TAPU KAYDINDA DÜZELTİM Taraflar arasında görülen davada; Davacılar, mirasbırakan …’ın paydaşı olduğu 560, 691 ve 692 parsel sayılı taşınmazlarda soyadının “Seviş” olarak yanlış yazıldığını ileri sürerek soyadının nüfus kaydına uygun şekilde “Aşkın” olarak düzeltilmesini istemiştir. Davalı, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece idari başvuru […]

Devamını oku

Aile Konutu Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası

AİLE KONUTU NEDİR? Türk Medeni Kanunu’nun “Aile Konutu” başlıklı 194. maddesinde aile konutuna ilişkin açık bir tanım yapılmamışsa da maddenin gerekçesinde “Aile konutu eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği, yaşantısına göre buna yön verdiği, acı ve tatlı günleri içinde yaşadığı anılarla dolu bir alandır.” denilerek tanımlanmıştır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 11.06.2002 tarih ve 2002/7 sayılı […]

Devamını oku

Tapu Sicil Tüzüğü gereğince düzeltim için öncelikle tapu müdürlüğüne başvurma zorunluluğu vardır. Davanın bu nedenle usulden reddi gerekir.

T.C. Yargıtay 1. Hukuk DairesiEsas: 2014/8529Karar: 2014/9722Tarih: 13.05.2014 Taraflar arasında görülen tapu kaydında düzeltim davası sonunda, yerel mahkemece davanın, kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü; -KARAR- Dava, tapu kaydına yanlış yazılan kimlik bilgilerinin düzeltilmesi isteğine ilişkin olup 21.10.2013 tarihinde açılmış, […]

Devamını oku

Ölünceye kadar bakıp gözetme koşulu ile yapılan devir işleminin geçerliliği için sözleşmenin düzenlendiği tarihte bakım alacaklısının özel bir bakım gereksinimi içerisinde bulunması zorunlu değildir. Bu gereksinmenin sözleşmeden sonra doğması ya da bakım alacaklısının ölümüne kadar çok kısa bir süre sürmüş olması da sözleşmenin geçerliliğine etkili değildir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2018/533Karar: 2021/1189 MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar davalı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 1. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. 2. Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz […]

Devamını oku

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası

MUVAZAA NEDİR? Kelime anlamı olarak “danışık” anlamına gelen “muvazaa”, Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarındaki tabiriyle, tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacı ile ve fakat kendi gerçek iradelerine uymayan ve aralarında hüküm ve sonuç doğurmayan bir görünüş yaratmak hususunda anlaşmalarıdır.[1] MURİS MUVAZAASI NEDİR? Muris muvazaası ise; miras bırakanın, mirasçılarından bazısına daha çok pay vermek yahut hiç pay vermemek amacıyla […]

Devamını oku