Tapu iptali ve tescil davalarının iptali istenen tapu kayıtlarında malik kim ise o kişi taraf gösterilerek açılması gerekir. Çünkü açılan davanın kabulü durumunda kurulan hükmün tapuda infazı, hüküm ancak kayıt maliki hakkında kurulmuş ise mümkündür.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/1270Karar: 2021/846Tarih: 24.06.2021 MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Kocaeli 2. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 1. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. Direnme kararı davacı vekili […]

Devamını oku

Aile Konutu Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası

AİLE KONUTU NEDİR? Türk Medeni Kanunu’nun “Aile Konutu” başlıklı 194. maddesinde aile konutuna ilişkin açık bir tanım yapılmamışsa da maddenin gerekçesinde “Aile konutu eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği, yaşantısına göre buna yön verdiği, acı ve tatlı günleri içinde yaşadığı anılarla dolu bir alandır.” denilerek tanımlanmıştır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 11.06.2002 tarih ve 2002/7 sayılı […]

Devamını oku

Tapu kaydına dayanılarak açılan bir iptal davasında tescil talebi yok ise, davacıya tescil davası açması için süre verilir.

T.C. Yargıtay 1. Hukuk DairesiEsas: 2010/539Karar: 2010/2193Tarih: 01.03.2010 -YARGITAY İLAMI- Taraflar arasında görülen davada; Davacılar, miras bırakanları olan Mehmet Rıfat Zeki Yahsemin’in, sahip olduğu 161 ada 1 parselde bulunan A Blok 4 ve 7, B Blok 7 numaralı bağımsız bölümleri ile 2 parselde bulunan 18 nolu bağımsız bölümünü, muvazaalı satış işlemi ile eşi olan davalıya temlik ettiğini ileri […]

Devamını oku

Önalım (Şufa) Hakkından Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil Davası

ÖNALIM (ŞUFA) HAKKI NEDİR? Türk Medeni Kanunu’nun 732. maddesinde paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerinde payını tamamen veya kısmen üçüncü bir kişiye satması halinde diğer paydaşların önalım hakkını kullanabileceği hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla Önalım (Şufa) Hakkı, paylı (hisseli) mülkiyete konu bir taşınmaza malik paydaşlardan biri hissesini paydaş olmayan birine satması halinde, diğer paydaşlara söz konusu […]

Devamını oku

Tapu Sicil Tüzüğü gereğince düzeltim için öncelikle tapu müdürlüğüne başvurma zorunluluğu vardır. Davanın bu nedenle usulden reddi gerekir.

T.C. Yargıtay 1. Hukuk DairesiEsas: 2014/8529Karar: 2014/9722Tarih: 13.05.2014 Taraflar arasında görülen tapu kaydında düzeltim davası sonunda, yerel mahkemece davanın, kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü; -KARAR- Dava, tapu kaydına yanlış yazılan kimlik bilgilerinin düzeltilmesi isteğine ilişkin olup 21.10.2013 tarihinde açılmış, […]

Devamını oku

Ölünceye kadar bakıp gözetme koşulu ile yapılan devir işleminin geçerliliği için sözleşmenin düzenlendiği tarihte bakım alacaklısının özel bir bakım gereksinimi içerisinde bulunması zorunlu değildir. Bu gereksinmenin sözleşmeden sonra doğması ya da bakım alacaklısının ölümüne kadar çok kısa bir süre sürmüş olması da sözleşmenin geçerliliğine etkili değildir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2018/533Karar: 2021/1189 MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar davalı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 1. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. 2. Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz […]

Devamını oku

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası

MUVAZAA NEDİR? Kelime anlamı olarak “danışık” anlamına gelen “muvazaa”, Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarındaki tabiriyle, tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacı ile ve fakat kendi gerçek iradelerine uymayan ve aralarında hüküm ve sonuç doğurmayan bir görünüş yaratmak hususunda anlaşmalarıdır.[1] MURİS MUVAZAASI NEDİR? Muris muvazaası ise; miras bırakanın, mirasçılarından bazısına daha çok pay vermek yahut hiç pay vermemek amacıyla […]

Devamını oku