Resmi Gazete’de Bugün (09.12.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4889) –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletleri Temsil Etmekte Olan Birleşmiş Milletler Çevre Programı Arasında Akdeniz’in Deniz Çevresi ve Kıyı Alanlarının Korunması Sözleşmesi ve Protokolleri 22 nci Taraf Ülkeler Toplantısının Organizasyonuna İlişkin […]

Devamını oku

İstinaf incelemesinde ileri sürülmediği için istinaf dairesince incelenmeyen bir konunun temyizde ileri sürülmesi durumunda Yargıtay’ın bu temyiz sebebini incelemesi mümkün değildir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2020/6Karar: 2021/342K.T.: 25.03.2021 ÖZET: Uyuşmazlık; istinaf dilekçesinde, istinaf sebebi olarak ileri sürülmeyen sendikal tazminatın fesih tarihindeki çıplak ücret yerine işe başlatılmama tarihindeki ücretin esas alınarak belirlenmesi hususunun aynı gün temyiz incelemesi yapılan benzer dosyalarda farklı Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi’nce istinaf sebebi yapılarak istinaf başvurusunun yerinde olduğunun belirlenmesi karşısında uygulamada istikrar […]

Devamını oku

Gerçek bedeli alınmak suretiyle yapılan satışlarda temlikin mirasçıdan mal kaçırma amacıyla yapıldığından söz edilemez. Bu gibi durumlarda yapılan satış işlemi muvazaalı olmadığından muris muvazaası iddiası ile açılan davaların reddi gerekeceği kuşkusuzdur.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/1218Karar: 2021/688K.T.: 03.06.2021 MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, … Anadolu 11. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 1. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. Direnme kararı davalı vekili […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (08.12.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkında Yönetmelik TEBLİĞ –– Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2021/40) YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 29/9/2021 Tarihli ve 2017/37079 Başvuru Numaralı Kararı –– […]

Devamını oku

Evi terk ederek ailesi ile tüm sosyal ilişkilerini sonlandıran, anne ve babasının hastalığında dahi ziyarete gelmeyen evlat, vasiyetname ile mirasçılıktan çıkarılabilir.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2019/5571Karar: 2021/471K.T.: 26.01.2021 VASİYETNAMENİN İPTALİ DAVASI MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA EVİ TERKEDİP AİLESİ VE TÜM SOSYAL İLİŞKİLERİNİ SONLANDIRAN EVLAT ANNE VE BABA HASTALANDIĞINDA ZİYARETE GELMEYEN EVLAT VASİYETNAME İLE MİRASÇILIKTAN ÇIKARILMA İSPAT YÜKÜ AİLE HUKUKUNDAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ ÖZET:18.09.2021 tarihinde www.sozcu.com.tr’de “Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren miras kararı” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kararı. Milyonlarca kişiyi […]

Devamını oku

Soybağının tespiti için yapılacak incelemede işin önemine binaen kan veya doku alınmasına katlanma zorunluluğu getirilmiştir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/1927Karar: 2018/1471K.T.: 18.10.2018 MAHKEMESİ : Aile Mahkemesi Taraflar arasındaki “babalığın hükmen tespiti” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Ankara 6. Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 11.04.2013 tarihli ve 2010/666 E., 2013/421 K. sayılı karar davalı … vekili tarafından temyiz edilmekle Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 07.04.2014 tarihli ve 2013/19771 E., 2014/6271 K. sayılı kararı […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (07.12.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER –– 2022 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (06.12.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ –– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere YÖNETMELİKLER –– Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Kastamonu Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Mersin Üniversitesi Biyoteknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği TEBLİĞ –– Personel Sertifikasyon […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (05.12.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Artvin Çoruh Üniversitesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği TEBLİĞLER –– 2021 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi –– 2021 Yılı Ekim Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi –– 2021 Yılı Ekim […]

Devamını oku

Mirasın reddinden dolayı borçlu olmadığının ileri sürülmesi IIK. 169 dayalı borca itiraz niteliğindedir. İtiraz ise yasal süresi geçtikten sonra yapıldığından, yerel mahkemece itirazın reddine/iptaline karar verilmelidir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2013/ 12-2240Karar: 2014 / 929K.T.: 19.11.2014 BORCA İTİRAZ NEDENİYLE TAKİBİN İPTALİ DAVASI – DAVACI BORÇLULAR VEKİLİNE ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞ EDİLDİĞİ DAVANIN İSE BEŞ GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA AÇILDIĞI – YEREL MAHKEMECE İTİRAZIN REDDİNE İLİŞKİN OLARAK VERİLEN KARARIN YERİNDE OLDUĞU ÖZET: Somut olayda; davacı- borçlular vekiline ödeme emrinin 16.08.2012 tarihinde tebliğ edildiği, davanın […]

Devamını oku