T.C YARGITAY 2.Hukuk Dairesi
Esas
: 2017/1589
Karar: 2019/911
Karar Tarihi: 12/02/2019

Özet: Davalı erkeğin borçlarını ödemeyerek ortak eve haciz gelmesine sebep olmasına ilişkin kusurlu davranışının davacının kişilik değerlerine saldırı niteliğinde olup, manevi tazminat gerektirir.


Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından, manevi tazminatın reddi, yoksulluk nafakasının reddi ve maddi tazminatın miktarı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazalrı yersizdir.

2-Boşanma sebebiyle manevi tazminata hükmedilebilmesi için, tazminat talep eden tarafın, kusursuz veya diğer tarafa göre az kusurlu olması ve boşanmaya sebep olan olayların kişilik haklarına saldırı niteliğinde bulunması gerekir (TMK m. 174/2). Davalının birlik görevlerini ihmal ettiği,sürekli borçlandığı ve eve haciz gelmesine sebep olduğu toplanan delillerle gerçekleşmiştir. Davalı erkeğin borçlarını ödemeyerek ortak eve haciz gelmesine sebep olmasına ilişkin kusurlu davranışı davacının kişilik değerlerine saldırı niteliğinde olup, manevi tazminatı gerektirir. Davalı boşanmaya sebep olan olaylarda tam kusurlu olduğuna göre, davacı yararına uygun miktarda manevi tazminat takdir edilmesi gerekirken, davalının manevi tazminat talebinin yazılı şekilde reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda gösterilen sebeple; Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesinin 22.12.2016 tarih, ………… esas ve ……………. karar sayılı kararının KALDIRILMASINA, Kayseri 1. Aile Mahkemesinin 26.09.2O16 tarih, …………. esas ve …………. karar sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın HMK’nın 373/1.maddesi gereğince ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğinin ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.