Tapudaki satış işleminde gösterilen düşük satış bedeli şayet önalım davası açılmadan önce gerçek satış bedeli üzerinden vergi dairesine harç ödenerek düzeltilirse önalım davasında dikkate alınacak bedel tapudaki değil vergi dairesindeki düzeltilmiş yüksek bedel olacaktır.

T.C. Yargıtay 14. Hukuk DairesiEsas: 2020/4384Karar: 2021/86K.T.: 19.1.2021 • ÖNALIM HAKKINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Taşınmaz Mal Mülkiyetinin Kanundan Kaynaklanan Sınırlandırmalarından Biri Olan Önalım Hakkıyla İlgili Yorumların ve Değerlendirmelerin Mülkiyet Hakkının Özüne Zarar Verecek Şekilde Önalım Hakkı Sahibi Lehine Genişletilmesinin Doğru Olmadığı – Dava Açılmadan Önce Gerçekleşen Satış ve Düzeltme İşlemlerinin Bir Bütün Halinde ve […]

Devamını oku

Önalım hakkının kullanılmasında davacının dayandığı pay elbirliği mülkiyetine konu ise tüm ortakların birlikte dava açması veya birinin açtığı davaya diğerlerinin muvafakat etmesi gerekir.

T.C. Yargıtay 14. Hukuk DairesiEsas: 2016/16812Karar: 2017/8206K.T.: 7.11.2017 DAVA : Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 13.05.2015 gününde verilen dilekçeyle önalım hakkına dayalı tapu iptali ve tescil talebi üzerine yapılan muhakeme sonunda; davanın reddine dair verilen 14.07.2016 tarihli hükmün Yargıtayca, duruşmalı olarak incelenmesi davacı … vekili tarafından istenilmekle, tayin olunan 07.11.2017 günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davacı vekili […]

Devamını oku

Mirastan mal kaçırmak amacıyla alım gücü olmayan evlada satış yoluyla devir yapılmış ise gayrimenkulün devrinin iptaline karar verilir.

T.C. Yargıtay 1. Hukuk DairesiEsas: 2017/4948Karar: 2020/3731K.T.: 14.7.2020 DAVA : Taraflar arasında görülen davada; Asıl davada davacılar, mirasbırakanları …’in adına kayıtlı …, … ve … parsel sayılı taşınmazlarını oğlu olan davalıya satış göstermek suretiyle temlik ettiğini; yine … parsel sayılı taşınmazını ise kadastro tespiti sırasında davalıya hibe etmek suretiyle adına tescilini sağladığını, saklı paylarına tecavüz edildiğini ileri sürerek tenkis […]

Devamını oku

“Çalınan ve kaybolan eşyalarınızdan müessesemiz sorumlu değildir.” yazısının, hukuken bir geçerliliği yoktur.

T.C. Yargıtay 13. Hukuk DairesiEsas: 2013/5258Karar: 2013/15220K.T.: 5.6.2013 • ÇANTANIN ÇALINMASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Mağazanın Güvenlik Zaafiyeti/Kameranın Bulunmadığı – Tarafların Müterafik Kusur Oranlarının Tespiti Yönünden İnceleme Yapılması Gereği ) • ALIŞVERİŞ YAPARKEN MAĞAZADA ÇANTANIN ÇALINMASI ( Mağazanın Gerekli Güvenlik Tedbirlerini Almadığı/Kamera Bulunmadığı – Müterafik Kusur Durumunun Bulunduğu/Maddi ve Manevi Tazminat Davası ) • MAĞAZANIN […]

Devamını oku

Apartmanın ortak alanlarına kamera taktırılabilmesi için kat maliklerinin beşte dördünün rızası gerekir.

T.C. Yargıtay 20. Hukuk DairesiEsas: 2017/2277Karar: 2018/7965K.T.: 6.12.2018 • KAT MÜLKİYETİ KANUNU UYARINCA PROJEYE AYKIRI YAPILDIĞI BİLDİRİLEN İMALATLARIN ESKİ HALE GETİRİLMESİ ( Bilirkişi Raporu İçeriğinden Ortak Alana Kamera Ünitesinin Yerleştirildiği Anlaşılmakla 634 S.K. 19/2 Hükmü Dikkate Alınarak Hem Asıl Davaya Hem de Karşı Davaya Konu Edilen Kameralara İlişkin Olarak Karar Defterleri de İncelendikten Sonra Alınan Kat Malikleri Kurulu […]

Devamını oku

İcra takibi yapıldıktan sonra henüz tebligat yapılmadan takip bedelinin ödenmiş olmasına karşın davacının itirazın iptali davası açmasında hukuki yarar bulunmamaktadır. Bu durumda davanın HMK 114/1-h uyarınca reddine karar verilmesi gerekir.

T.C. Yargıtay 15. Hukuk DairesiEsas: 2021/5224Karar: 2021/3062K.T.: 29.6.2021 DAVA : Dava, faturaya dayalı alacağın tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptaline ilişkin olup, mahkemece davanın konusu kalmadığından açılmamış sayılmasına dair verilen karar taraf vekillerince istinaf edilmesi üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesince kararın miktar itibariyle kesin olduğu gerekçesiyle istinaf dilekçelerinin reddine karar verilmiştir. Karar, Adalet Bakanlığı […]

Devamını oku

Balkon veya banyosundan alt kat komşusuna su sızan ama tamirini yaptırmayan üst komşunun, alt kattaki komşusuna tazminat ödemesi ve akan yerleri tamir ettirmesi gerekir.

T.C. Yargıtay 20. Hukuk DairesiEsas: 2019/1851Karar: 2020/581K.T.: 10.2.2020 DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü: KARAR : Dava dilekçesinde, davacının üst kat komşusu 11 numaralı daire sahibi davalı …’ın balkon ve banyosundan gelen sızıntılar nedeniyle dairesinin zarar gördüğü, zararların […]

Devamını oku

Hangi nedenle olursa olsun orman içi açıklıklarda tarım, inşaat ve hayvancılık yapmak amacı ile ağıl yapılamaz. Bu tür yerler özel mülk olamaz.

T.C. Yargıtay 20. Hukuk DairesiEsas: 2017/9059Karar: 2020/2086K.T.: 24.6.2020 • YAYLA NİTELİĞİYLE ÖZEL SİCİLDE KAYITLI TAŞINMAZIN ÖZEL SİCİLDEKİ KAYDININ İPTALİNE VE DAVACILAR ADINA TESCİL İSTEMİ ( Dava Konusu Taşınmazın Orman Parselinin Ortasında Kaldığı Ve Dört Tarafının Bu Orman Parseli ile Çevrili Olup 6831 Sayılı Kanun’un 17/2. Maddesi Kapsamında Orman İçi Açıklığı Olduğu – 6831 Sayılı Kanun’un 17. Maddesinin Orman […]

Devamını oku

Eşlerden birine miras olarak kalan mal ya da para ortak hesaba yatırılmış olsa bile kişisel mal niteliğindedir, boşanmada mal paylaşımına dahil edilmez.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2020/10206Karar: 2020/6900K.T.: 23.11.2020 DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı ve davalı(katılma yoluyla) tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: KARAR : Davacı, davalı ile 1984 yılında evlendiğini ve Bursa 4. Aile […]

Devamını oku

Alacaklının talebiyle icra müdürlüğünce borçluya ikinci kez ödeme emri tebliğ edilmesi, borçluya yeni bir itiraz hakkı tanır.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2021/2193Karar: 2021/6921K.T.: 24.6.2021 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : KARAR […]

Devamını oku