Ayrılık sürecinde eşine bir çok mesaj gönderip onu çok sevdiğini, kendisini affetmesini istediğini söyleyen eş, onun önceki kusurlu davranışlarını affetmiş sayılır.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2020/6498Karar: 2021/934K.T.: 02.02.2021 BOŞANMA KUSURLU DAVRANIŞLARI AFFETME AYRILIK SÜRECİNDE EŞİNE ONU SEVDİĞİNİ SÖYLEYİP KENDİSİNİ AFFETMESİNİ İSTEYEN ERKEK YOKSULLUK NAFAKASI ÖZET: Boşanmaya sebep olan olaylarda davacı- davalı kadının kusurlu olmadığı ve boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği de sabit olduğuna göre, davacı- davalı kadın yararına uygun miktarda yoksulluk nafakasına (TMK m. ilgili) hükmedilmesi gerekirken bu isteğinin […]

Devamını oku

Davacının açabileceği eda davasında tespitini isteyebileceği hususlar için ayrıca tespit davası açmasında hukuki yarar bulunmamaktadır.

T.C. Yargıtay 10. Hukuk DairesiEsas: 2020/9721Karar: 2021/2879K.T.: 09.03.2021 Mahkemesi : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesi … Dava, iş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. İlk Derece Mahkemesince, hükümde belirtilen gerekçelerle davanın kısmen kabulüne dair verilen karara karşı davalı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 31. Hukuk Dairesince davalının istinaf başvurusunun […]

Devamını oku

Trafik kazasında vefat eden sigortalının hak sahiplerine yaptığı ödeme ölçüsünde akdi sorumluluktan kurtulacağı, poliçe limitinin tamamının ödenmiş olması durumunda ise, artık, sigorta şirketinin sorumluluktan kurtulduğu hususunun gözetilip hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.

T.C. Yargıtay 10. Hukuk DairesiEsas: 2015/23368Karar: 2017/8697K.T.: 07.12.2017 Asıl ve birleşen dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde asıl ve birleşen davanın kabulüne karar verilmiştir. Hükmün, davalı …. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit […]

Devamını oku

Fazla çalışma alacağına ilişkin; Davacının göstermiş olduğu Tanıklardan başka kesin bir delil bulunmuyorsa; Tanıkların Davacıyla birlikte çalıştığı dönemle SINIRLI olarak fazla çalışma alacağına hükmedilebilir. Davacının tüm çalıştığı dönemde fazla mesai yaptığı varsayımı hukuka aykırıdır.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2018/549Karar: 2021/1022K.T.: 16.09.2021 MAHKEMESİ :İş Mahkemesi Taraflar arasındaki “işçilik alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Diyarbakır 1. İş Mahkemesince verilen davanın kısmen kabulüne ilişkin karar davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 22. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz […]

Devamını oku

Kayıtsız şartsız borç ikrarı içeren bonodaki borcun mevcut olmadığı iddiası, kesin delillerle ispatlanmalıdır.

T.C. Yargıtay 11. Hukuk DairesiEsas: 2020/4192Karar: 2021/6259K.T.: 16.11.2021 MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ : AV. … VEKİLİ : AV. … TÜRK MİLLETİ ADINA Taraflar arasında görülen davada Manisa 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 22.11.2019 tarih ve 2017-424/356 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik […]

Devamını oku

Bordrolar imzalı da olsalar fazla çalışma ücretleri gerçeğe aykırı olarak göstermelik ve sembolik olarak bordrolarda gösterilmiş ise, tanık ifadelerine göre fazla çalışma ücretleri hesaplanmalı ve bordrolarda tahakkuk eden miktarlar mahsup edilmelidir.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2017/5183Karar: 2017/10623K.T.: 15.06.2017 BORDROLARDAKİ TAHAKKUKLAR FAZLA ÇALIŞMALAR ÖZET: Bordrolar imzalı da olsalar fazla çalışma ücretleri gerçeğe aykırı olarak göstermelik ve sembolik olarak bordrolarda gösterilmiş ise, tanık ifadelerine göre fazla çalışma ücretleri hesaplanmalı ve bordrolarda tahakkuk eden miktarlar mahsup edilmelidir. Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, hafta tatili […]

Devamını oku

Aracın perte ayrıldığının kabulü için kaza tarihindeki 2. el rayiç değeri belirlenip tamir masraflarının belli bir orana ulaşması ve 2. el değerinden sovtaj değeri düşülerek davacının zararının belirlenmesi gerekir.

T.C. Yargıtay 17. Hukuk DairesiEsas: 2018/1089Karar: 2018/5070K.T.: 15.05.2018 MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: -K A R A R- Davacı vekili, davalıların içinde bulunduğu aracın kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube […]

Devamını oku

Eşinin isteğinin aksine, yemekleri sürekli yağlı ve baharatlı yapmak, kayınvalidenin boyunun kısalığı ile alay etmek; boşanma sebebidir.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2015/12448Karar: 2016/2837K.T.: 17.02.2016 EŞİT KUSUR KARŞILIKLI BOŞANMA MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ÖZET: Taraflar eşit kusurlu olduğuna göre davalı-davacı kadın lehine maddi (TMK m. 174/1) ve manevi (TMK m. 174/2) tazminat takdiri doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir. Mahkemenin de belirlemiş olduğu kusurlara göre kadının kayınvalidesinin boyunun kısalığını kastederek alaycı ve gülerek konuşmalar yaptığı, eşinin isteğinin […]

Devamını oku

Eşine, hakaret eden ve şans oyunları oynamak için bilgisayarda fazla vakit geçirerek birlik görevlerini ihmal eden erkek boşanma davasında tam kusurludur.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas:  2021/4332Karar: 2021/5858K.T.: 06.07.2021 YARGITAY, BİLGİSAYAR BAŞINDA ÇOK VAKİT GEÇİRİP ŞANS OYUNU OYNAYARAK EVİNİ İHMAL EDEN KOCAYI KUSURLU BULDU BOŞANMA DAVASI EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI TAZMİNAT ÖZET: 07.11.2021 tarihinde www.cumhuriyet.com.tr’de “Yargıtay’dan emsal karar: Bilgisayar başında çok vakit geçirip şans oyunu oynamak boşanma sebebi” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararı. Bir boşanma davasının temyiz müracaatını […]

Devamını oku

Miras reddedilmiş olsa dahi emekli ikramiyesi ölen kişinin kanuni hak sahiplerine ödenmelidir.

T.C. Yargıtay 7. Hukuk DairesiEsas:  2021/6440Karar: 2021/1911K.T.: 14.10.2021 EMEKLİ SANDIĞINCA YAPILAN TOPTAN ÖDEME EMEKLİ SANDIĞINCA YAPILAN TOPTAN ÖDEME MİRASÇILARA AİT OLDUĞUNDAN TEREKEYE EKLENMEZ TEREKE TASFİYESİ ÖZET: 21.05.2022 tarihinde www.cumhuriyet.com.tr’de “Yargıtay’dan emekli ikramiyesi kararı” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 7. Hukuk Dairesi kararı. Daire, mirasçılara müjde niteliğinde bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme; vefat edenin emekli ikramiyesinin kanun gereği hak sahibi […]

Devamını oku