SATIŞ, istinabe yolu ile yapılsa dahi 3. kişinin taşınmazdan çıkarılması için tahliye emri göndermeye görevli ve yetkili icra dairesi, satışı yapılan ASIL TAKİBİN YAPILDIĞI İCRA DAİRESİDİR.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2016/6661Karar: 2016/24974K.T.: 06.12.2016 Şikayetçi, icra mahkemesine verdiği dilekçede, tahliyeye yönelik 10.11.2015 tarihli müdürlük işleminin iptaline karar verilmesini talep etmiş, mahkemece, üçüncü kişinin taşınmazı işgalde hakkı olmadığı gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür. Somut olayda Kayseri 8. icra Müdürlüğü’nün 2014/22330 Esas sayılı dosyasından, Yozgat İcra Müdürlüğü’nün 2014/326 Talimat sayılı icra dosyasına, alacağa mahsuben […]

Devamını oku

Borcu itfa eden belgenin veya dava şartının söz konusu olduğu hallerde, dava sonuçlanıp kesinleşmemiş ise, ibraz edilen ve borcu söndüren yazılı belgenin dikkate alınması gerekir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2007/453Karar: 2007/453K.T.: 04.07.2007 ÖZET: Davanın hukuksal niteliği gereği davalı, temyiz aşamasında dava konusu borcu söndüren nitelikte bir belge vermişse, bu belge üzerinde gerekli inceleme yapılmak suretiyle bir karar verilmesi gerekir. Gerçekten de, yargılamada davayı inkar eden davalının savunması borcun bulunmadığı savunmasını da kapsar. O nedenle, davalının borcun ne sebeple bulunmadığını açıklama ve iddianın […]

Devamını oku

İlanen tebligat için Tüzel kişilerin adresi meçhul olamayacağından adres araştırması yapılamaz.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2020/225Karar: 2020/1002K.T.: 08.12.2020 ÖZET: Uyuşmazlık; şikâyetçi borçlu şirketin ticaret sicilinde kayıtlı olan fakat Hilal Mahallesi Muhtarlığının … numaralı binanın bulunmadığını, önceden de bu numaralı binanın olmadığını bildirdiği “… Çankaya/Ankara” adresine Tebligat Kanunu’nun 35. maddesine göre usulüne uygun bir tebligat yapılmadan ilânen tebliğ yoluna gidilmesinin ve satış ilânının Tebligat Kanunu’nun 28. maddesine göre ilânen […]

Devamını oku

Bilinen en son adres ile ticaret sicildeki adrese çıkarılan tebligatlar iade olduğundan TK 21/2 uyarınca tebligat yapılabilir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/722Karar: 2021/612K.T.: 25.05.2021 MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “usulsüz tebliğ şikâyeti” isteminden dolayı yapılan inceleme sonunda, Ankara 5. İcra (Hukuk) Mahkemesince verilen şikâyetin kabulüne ilişkin karar alacaklı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 12. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonucunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına direnilmiştir. Direnme kararı alacaklı vekili tarafından temyiz […]

Devamını oku

Dava dilekçesinde bulunmasa bile yargılama aşamasında yoksulluk nafakası istenebilir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2010/330Karar: 2010/350K.T.: 30.06.2010 ÖZET: Türk Medeni Kanunu 174.maddesi uyarınca yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için davacının yoksulluk nafakası isteği olması şarttır ancak bu isteğin mutlaka dava dilekçesinde bulunması gerekmez yargılama aşamasında da yoksulluk nafakası isteğini dile getirebilir. Somut olayda; davacı vekili önceki beyanlarını tekrar ederek; davacı-davalı kadının hiçbir yerden geliri olmadığı ve davalı-davacı kocanın ailesine […]

Devamını oku

İcra takibinin kesinleşmesinden sonra mirasın reddine ilişkin mahkeme kararı icra dairesine sunularak hacizlerin kaldırılması istenemez.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/748Karar: 2020/282K.T.: 10.03.2020 ÖZET: İcra takibinin kesinleşmesinden önceki dönemde mirasın reddedilmiş olduğu hususu maddi hukuka dayalı bir borca itiraz sebebidir. Nitekim bu husus Hukuk Genel Kurulunun 19.11.2014 tarihli ve 2013/12-2240 E., 2014/929 K. sayılı kararında da benimsenmiştir. Somut olayda borçlunun takibin kesinleşmesinden önce TMK’nın 606. maddesine göre alınan mirasın kayıtsız şartsız reddedildiğine ilişkin […]

Devamını oku

Evlilik birliğinin devamı için barışma teklifi veya görüşmesi af olarak kabul edilemez.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2022/3862Karar: 2022/5355K.T.: 06.06.2022 ÖZET: 12.01.2023 tarihinde www.memurlar.net’te “Boşanma eşiğindeki eşleri ilgilendiren emsal karar” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararı. Daire, evlilik birliğinin devamı için barışma teklifi veya görüşmesi af niteliğinde kabul edilemez dedi. MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda […]

Devamını oku

Dava açılmadan önce delil tespiti yaptırma yoluna gidilmiş olmasının, davaya konu edilen zarar veya alacak miktarını belirli hâle getirdiği şeklinde yorumlamak kanun’un amacına aykırıdır.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2022/397Karar: 2022/701K.T.: 18.05.2022 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Yargıtay 11. Hukuk Dairesi (İlk Derece Mahkemesi Sıfatıyla)1. Taraflar arasındaki “tazminat” davasından dolayı Yargıtay 11. Hukuk Dairesince ilk derece mahkemesi sıfatıyla yapılan yargılama sonunda, davanın usulden reddine ilişkin verilen karar davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Hukuk Genel Kurulunca yapılan inceleme sonunda önce onanmış, davacı vekilinin […]

Devamını oku

“…Mahkemece bükme esas alınan bilirkişi raporunda davacı tanık beyanlarına göre davacının haftada 3 gün süre ile günde 8.30-18.00 saatleri arasında, 3 gün ise 08.30-20.00 saatleri arasında çalıştığı kabul edilerek fazla alacağı hesaplanmıştır. Dinlenen davacı tanıklarının Cumartesi günleri yapılan … ile ilgili beyanları çelişkili olup tanıklardan biri Cumartesi 14.00’a kadar… olduğunu beyan ederken diğeri “akşama kadar” çalıştığını açıklamıştır. Bu beyanlar karşısında Cumartesi çalışmasının 14.00’a kadar sürdüğünün kabulü ile sonuca gidilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalıdır…”

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2015/14286Karar: 2017/16453K.T.: 23.10.2017 Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı, […]

Devamını oku

Kredi kullananın ölümü halinde, bankanın kalan bakiye kredi alacağını, öncelikle sigorta şirketinden tahsil etmesi gerekir.

T.C. Yargıtay 13. Hukuk DairesiEsas: 2017/639Karar: 2020/1772K.T.: 10.02.2020 ÖZET: Dava, mirasbırakan tarafından kullanılan kredi nedeniyle ödenmeyen kredi taksitlerinin tahsiline yönelik mirasçılar aleyhine başlatılan takibe vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Kredi kullanan tüketici adına yapılan hayat sigortası poliçesi mevcutken, bankanın tüketicinin ölümü nedeniyle, tüketicinin mirasçılarından ödenmeyen bakiye kredi alacağının tahsili için dava açması veya icra takibi başlatması, sigorta hukukunun […]

Devamını oku