T.C YARGITAY 2. Hukuk Dairesi
Esas
: 2013/17126
Karar: 2013/21895
Karar Tarihi: 25/09/2013

Özet: Mahkemece, davacı kocanın da boşanmaya neden olan olaylarda kusurlu olduğu kabul edilerek davalı kadın yararına manevi tazminata hükmedilmiş ise de: toplanan delillerden, davalı kadının eşini rahatsız edecek şekilde eski erkek arkadaşından bahsettiği, eşinin yüzüne tükürdüğü, davacı kocanın eşini evden kovmasının ise, Şubat 2008 tarihinde, yani boşanma davasının açılmasından sonra meydana geldiği ve bu davada nazara alınamayacağı anlaşılmaktadır. O halde davalı kadın, boşanmaya neden olan olaylarda tam kusurludur. Açıklanan bu sebeple, mahkemece hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davalı kadın yararına manevi tazminata hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.


Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı (koca) tarafından; kusur belirlemesi ve manevi tazminat yönünden, davalı (kadın) tarafından ise: boşanma hükmünün tamamı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği düşünüldü:

Karar:

1) Dosyadaki yazılara, bozmaya uygun işlem ve araştırma yapılmış olmasına, delillerin takdirinde bir yanlışlık bulunmamasına göre, davalı kadının temyiz itirazları yersizdir.

2) Davacı kocanın temyiz itirazlarının incelenmesine gelince:

Mahkemece, davacı kocanın da boşanmaya neden olan olaylarda kusurlu olduğu kabul edilerek davalı kadın yararına manevi tazminata hükmedilmiş ise de: toplanan delillerden, davalı kadının eşini rahatsız edecek şekilde eski erkek arkadaşından bahsettiği, eşinin yüzüne tükürdüğü, davacı kocanın eşini evden kovmasının ise, Şubat 2008 tarihinde, yani boşanma davasının açılmasından sonra meydana geldiği ve bu davada nazara alınamayacağı anlaşılmaktadır. O halde davalı kadın, boşanmaya neden olan olaylarda tam kusurludur. Açıklanan bu sebeple, mahkemece hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak davalı kadın yararına manevi tazminata hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarda 2. bentte gösterilen sebeple bozulmasına, davalı kadının temyiz itirazlarının ise, yukarda 1. bentte gösterilen sebeple onanmasına, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 119.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının davacıya iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.09.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.