T.C. Yargıtay 8. Ceza Dairesi
Esas: 2014/21928
Karar: 2015/12389
K.T.: 23.02.2015

Özet: Katılanın, ATM cihazında havale yapmak için yardım istediği sanığın, aldığı parayı katılanın belirttiği hesap numarası yerine kendi hesabına aktarıp daha sonra çekmesi biçimindeki olayda, sanık suçu işlerken başkasına ait bir banka veya kredi kartını kullanmadığından TCK’nın 245/1. maddesindeki suçun oluşmadığı, eylemin hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmelidir.


Gereği görüşülüp düşünüldü:
Yerinde görülmeyen sair temyiz itirazların reddine, ancak;
5237 sayılı TCK.nun 245/1. maddesinde, failin başkasına ait bir banka veya kredi kartını, haksız olarak kullanılması suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlaması yaptırıma bağlanmış olup, incelemeye konu olayda, katılanın banka veya kredi kartı kullanmadan ATM aracılığıyla, bir başkasına havale yapmak için, ATM cihazının yanında bulunan sanıktan yardım istemesi üzerine, sanığın katılandan aldığı parayı, katılanın belirttiği hesap numarası yerine kendi hesabına aktarıp daha sonra çekmesi şeklinde gerçekleşen olayda, sanığın, suçu işlerken başkasına ait bir banka veya kredi kartını kullanmadığı anlaşıldığından TCK.nun 245/1. maddesinde belirtili suçun yasal unsurlarının oluşmadığı ancak sanığın, katılan tarafından başka birinin hesabına havale edilmek üzere zilyetliği devredilmeksizin verilen parayı, kendi hesabına aktarması eyleminin hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yazılı şekilde banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçundan uygulama yapılması,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 23.02.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.