T.C YARGITAY 22.Hukuk Dairesi
Esas
: 2017/13022
Karar: 2018/10902
Karar Tarihi: 07/05/2018

Özet: İşçinin raporlu olmasına rağmen çalıştırılması sonucu kaza geçirmesi, çalışma şartlarının ağırlaştırılması olduğundan işçinin iş akdini feshetmesi haklı nedene dayanmaktadır.


Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı İsteminin Özeti

Davacı vekili, işyeri şube müdürünün kendisini raporlu da olsa çalışmaya zorlaması ve çağırması nedeniyle raporlu olduğu günlerde de çalıştığını, raporlu olduğu dönemde çalışırken belindeki rahatsızlıktan dolayı reyonları düzenlemek için kullandığı merdivenden düşerek hastaneye kaldırıldığını beyanla iş akdini haklı feshettiğini ödenmeyen işçilik alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Savunmasının Özeti

Davalı vekili, iş akdinin davacı tarafından feshedildiğini, haklı fesih koşullarının oluşmadığı ve davacının dava konusu işçilik alacaklarının da bulunmadığını beyan ederek, davanın reddini istemiştir.

Mahkeme Kararının Özeti

Mahkemece davacı feshinin haklı nedenle yapıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Temyiz

Karar davacı vekilince süresinde temyiz edilmiştir.

Gerekçe

İş sözleşmesinin feshi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/f. maddesinde; işyerinde çalışma şartlarının ağırlaştırılması halinde iş sözleşmesinin işçi tarafından derhal feshedilebileceği düzenlenmiştir.

Somut olayda davacı işçi 17/10/2008-15/10/2012 tarihleri arasında davalı işyerinde reyon elemanı olarak çalışmıştır. Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, raporlu iken bile çalışan müvekkilinin 4857 sayılı Kanunun m.24 c bendine göre haklı nedenle fesih hakkı doğduğunu, iş sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini, 15.10.2012 tarihinde noter aracılığı ile gönderdiği ihtarname ile davalı şirkete bildirdiğini iddia etmiştir. Davalı vekili cevap dilekçesinde davacının davasını 4857 sayılı Kanunun 24. maddesi çerçevesinde ücret alacaklarının ödenmemesine bağlı olarak haklı fesih gerekçesine dayandırdığını, davacının iddialarının M.K.2’deki dürüstlük kuralına aykırı olduğunu iddia etmiştir. Mahkemece davacının ihtarnamesinde açıkladığı raporluyken zorla çalıştırılma iddiası ispat edilemediğinden kıdem tazminatına hak kazanamayacağı, kendisinin istifa etmesi nedeniyle ihbar tazminatı isteyemeyeceği yönünde karar vermiştir. Dosya kapsamında 10.10.2012 – 12.10.2012 ve 12.10.2012 – 14.10.2012 tarihlerini kapsar şekilde iş göremezlik belgesi mevcuttur. Ayrıca iddia edilen düşme olayı nedeni ile 12.10.2012 tarihli … Tıp Fakültesi Epikriz Raporunun incelenmesinden davacının 1,5 metreden sol tarafa düşme nedeniyle acile gittiği görülmüştür. Bu anlamda davacının raporlu olduğu dönemde çalışmakta olduğu ispatlanmıştır. Dosya kapsamında dinlenilen tanık beyanları ve deliller gözetildiğinde çalışmaya davetin davalı tarafça yapıldığı hususu uyuşmazlık dışıdır. Davacının raporlu süreçte çalışması suretiyle yeniden kaza geçirdiği görülmekle davacının çalışma şartlarındaki durum davacının feshinin haklı nedene dayandığını göstermektedir. Bu nedenle davacının kıdem tazminatı talebinin kabulüne karar vermek gerekirken reddi yönünden hüküm kurulması hatalı olmuştur.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 07.05.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.