T.C YARGITAY 4.Ceza Dairesi
E
:2014/14373
K:2016/13047
K.T:03/10/2016

Özet: Sanığın kendisi hakkında icra takibi yapan kişiyi arayarak “icra takibini geri almazsan silahı hazırladım, sizi öldürürüm” demesi silahla tehdit suçunu değil TCK 106/1.1 cümle kapsamındaki basit tehdit suçunu oluşturur.


Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

Başkaca hususlar yerinde görülmemiştir.

Ancak,

1-Sanığın, kendisi hakkında icra takibi yapan katılana telefon ederek “…icra takibini geri almazsan silahı hazırladım, sizi öldürürüm” demesi şeklinde gerçekleşen eylemin, TCK’nın 106/1.1. cümle kapsamında tehdit suçunu oluşturduğunun gözetilmemesi,

2-Kabule göre de;

a)Adli sicil kaydı bulunmayan sanığın, yeniden suç işlemeyeceği kanaatiyle hapis cezasının ertelenmesi karşısında, “geçmişte sabıkalı olması” biçimindeki, kanuni olmayan gerekçeyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,

b)Kısa süreli hapis cezası ertelenen sanık hakkında, TCK’nın 53/4. maddesi uyarınca aynı maddenin birinci fıkrasındaki hak yoksunluklarına karar verilemeyeceğinin gözetilmemesi,

Kanuna aykırı ve o yer Cumhuriyet savcısının temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan aşlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 03/10/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.