Davalıya tebliğ edilmeyen delil tespiti dosyasındaki Bilirkişi Raporu esas alınarak hüküm kurulamaz.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2016/5417Karar: 2017/15240K.T.: 02.11.2017 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:Y A R G I T A Y K A […]

Devamını oku

Davalı dava konusu paranın kendisine gönderildiğini kabul etmiş ancak söz konusu paranın iddia edildiği gibi avans olarak değil üçüncü kişiye ödenecek borç için gönderildiğini beyan etmiştir. Bu beyan vasıflı ikrar veya gerekçeli inkar olup bu noktada ispat yükümlülüğü davacı tarafın üzerindedir.

T.C. Yargıtay 11. Hukuk DairesiEsas: 2020/4344Karar: 2021/6862K.T.: 06.12.2021 MAHKEMESİ : İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 21.12.2016 tarih ve 2015/860 E. – 2016/708 K. sayılı kararın davacı vekili ve davalı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf istemlerinin esastan reddine dair İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi’nce […]

Devamını oku

Davanın tamamen veya kısmen kabulü halinde nisbi İstinaf/Temyiz harcı; davacıdan maktu, davalıdan nisbi alınır.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2018/ 14-29Karar: 2018 / 68K.T.: 24.01.2018 TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNDAN KAYNAKLANAN DAVA – TEMYİZ HARCINDA EKSİKLİK – TEMYİZ EDENİN NİSPİ KARAR HARCINI EKSİK YATIRDIĞI – EKSİK HARCIN TAMAMLATILMASI LÜZUMU – DOSYANIN MAHALLİNE GERİ ÇEVRİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Temyiz eden yatırması gereken nispi karar harcını eksik yatırmıştır. Bu nedenle eksik harcın tamamlatılması için mahkemece kanunda gösterilen […]

Devamını oku