T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
Esas:
 2018/ 14-29
Karar: 2018 / 68
K.T.: 24.01.2018

TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNDAN KAYNAKLANAN DAVA – TEMYİZ HARCINDA EKSİKLİK – TEMYİZ EDENİN NİSPİ KARAR HARCINI EKSİK YATIRDIĞI – EKSİK HARCIN TAMAMLATILMASI LÜZUMU – DOSYANIN MAHALLİNE GERİ ÇEVRİLMESİ GEREĞİ

ÖZET: Temyiz eden yatırması gereken nispi karar harcını eksik yatırmıştır. Bu nedenle eksik harcın tamamlatılması için mahkemece kanunda gösterilen şekilde işlem yapılması ve bundan sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi için dosyanın mahalline geri çevrilmesi gerekir.


(1086 S. K. m. 434) (6100 S. K. Geç. m. 3) (YİBK. 25.01.1985 T. 1984/5 E. 1985/1 K.)

Taraflar arasındaki “Tüketiciyi Koruma Kanunundan kaynaklanan” davadan dolayı yapılan yargılama sonunda; Diyarbakır 5. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 24/10/2013 gün ve 2013/421 E. – 2013/1171 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili ve dahili davalı tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin 13.05.2014 gün ve 2014/1215 E. – 2014/6224 K. sayılı ilamıyla bozulmuş, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonunda gereği görüşüldü:

Mahkemece verilen hüküm, temyiz edilmesi üzerine yukarıda başlıkta belirtilen karar ile bozulmuştur. Bozma üzerine mahkemece ilk kararda direnilmiş, direnme kararı davalı vekili ve dahili davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Nispi harca tabi davanın kabulüne/kısmen kabulüne ilişkin kararın davalı tarafından temyizi halinde, mahkemece hüküm altına alınan miktar üzerinden hesaplanacak nispi karar harcının dörtte biri oranındaki temyiz ilam harcı ve temyiz başvuru harcı alınmalıdır. Nispi harca tabi davanın kabulüne/kısmen kabulüne ilişkin kararın davacı tarafından temyizi halinde ise, maktu temyiz ilam harcı ve temyiz başvuru harcı alınmalıdır

Somut olaya gelince;

Mahkemece istemin kabulüne dair kararı temyiz eden davalı …Ş vekilinin ve dahili davalı …’nun süresi içerisinde temyiz dilekçelerini ibraz ettikleri ve aynı tarih içerisinde hakim tarafından havalesi yapılarak temyiz defterine kayıt edildiği ve 29,20 TL maktu harç ile 143,50 TL temyiz başvuru harcı yatırıldığı anlaşılmaktadır.

Temyiz isteyen davalı …Ş.’nin ve dahili davalı …’nun kendisinin ya da işleminin harçtan istisna ve muafiyetinin bulunmadığı belirgin olduğuna göre; temyiz isteminin incelenmesi için direnme kararında hüküm altına alınan miktar dikkate alınarak hesaplanacak nispi karar harcının ¼ oranında nispi temyiz ilam harcının tahsili gerekir.

25.01.1985 günlü 1984/5 Esas ve 1985/1 sayılı Y.İ.B. Kararı uyarınca temyiz harcının mahkeme kalemince hesaplanıp temyiz edenden istendiği hâlde süresinde ödenmediği belgelendirilmemiş olduğundan nisbi harca tabi olmasına rağmen maktu harç alınarak temyiz defterine kayıt edilen temyiz dilekçesi hakkında 6217 sayılı Kanunun 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı HUMK.nun 434. maddesi uyarınca işlem yapılmak ve davalı …Ş.’den ve dahili davalı …’dan nisbi harç alınmak üzere dosyanın mahkemesine geri çevrilmesi gerekmiştir.

Açıklanan nedenlerle eksiklikler giderildikten sonra Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanlığına gönderilmek üzere dosyanın mahkemesine geri çevrilmesi gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 24.01.2018 gününde oybirliği ile karar verildi.