Usulüne uygun ihtar yapılmadan icra takibi yapıldığı anlaşıldığından ihtar yapılmadan icra yoluyla ecrimisil talep edilmesi hukuka aykırıdır.

T.C. Yargıtay 7. Hukuk DairesiEsas: 2022/150Karar: 2023/1100K.T.: 23.02.2023 ÖZET: 04.05.2023 tarihinde www.resmigazete.gov.tr’de yayınlanan Yargıtay 7. Hukuk Dairesi kararı. İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 24. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 11.03.2020 SAYISI : 2019/57 E., 2020/134 K. Taraflar arasında, İlk Derece Mahkemesinde görülen ecrimisil talebiyle yapılan icra işleminin hukuka aykırı olduğu iddiasına dayanan menfi tespit davasında kısmen kabulüne […]

Devamını oku

İtirazın iptali davaları icra takibine sıkı sıkıya bağlı olup takip çerçevesinde ve sunulan takip dayanağı doğrultusunda çözümlenmesi gerekir.

T.C. Yargıtay 19. Hukuk DairesiEsas: 2014/9802Karar: 2014/13921K.T.: 22.09.2014 Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. – K A R A R – Davacı vekili; alacağı temlik aldıkları dava dışı Denizbank A.Ş. ile […]

Devamını oku

Tedbir nafakasına ilişkin ara karar ilam olmadığı gibi, İİK’nun 38. maddesinde yazılı ilam mahiyetini haiz belgelerden de değildir. Dolayısıyla ilamlı takip konusu yapılamaz.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2018/5079Karar: 2019/810K.T.: 23.01.2019 ÖZET: İİK’nun 38. maddesinde, ilam mahiyetini haiz belgeler “Mahkeme huzurunda yapılan sulhler, kabuller ve para borç ikrarına havi resen tanzim edilen noter senetleri ve temyiz kefaletnameleri ile icra dairesindeki kefaletler” olarak sayılmış olup bu düzenlemede mahkeme ara kararları ve kısa kararlarının ilam niteliğinde olduğu belirtilmemiştir. Tedbir nafakasına ilişkin ara karar […]

Devamını oku

Boşanmadan sonra açılacak nafaka davaları için özel seçimlik yetki kuralı düzenlenmiş olup nafaka alacaklarında borçlunun ikametgahı dışında davacı alacaklının ikametgahında da takip yapılabilir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2016/26097Karar: 2018/333K.T.: 18.01.2018 MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: Alacaklı […]

Devamını oku

İcra takibinin başlatıldığı gün yapılan ödeme takipten önce yapılan ödeme olarak kabul edilemeyeceğinden ve alacaklı takipte haklı olduğundan, borçlu, takip tarihi itibarıyla tespit edilen toplam borç üzerinden icra vekalet ücreti ve takip masraflarından sorumlu olur.

T.C. Yargıtay 6. Hukuk DairesiEsas: 2022/895Karar: 2022/1288K.T.: 10.03.2022 ÖZET : 02.06.2022 tarihinde www.resmigazete.gov.tr’de yayınlanan Yargıtay 6. Hukuk Dairesi kararı. MAHKEMESİ : Emirdağ 2. Asliye Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 31/10/2018 NUMARASI : 2016/531-2018/366 Davacı vekili; müvekkili kooperatife olan borçları nedeniyle davalılar aleyhine icra takibi başlatıldığını, davalıların aynı gün fakat icra takibi başladıktan sonra Halkbank Emirdağ Şubesince açılan kooperatif hesap […]

Devamını oku

İhtiyati tedbir kararında özellikle tedbirin ihtiyati hacizleri de kapsayacağı belirtilmediği sürece, icra takiplerinin durdurulması yönünde verilen tedbir kararı, ihtiyati haczin infazını engellemez.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2015/10377Karar: 2015/21306K.T.: 15.09.2015 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: Alacaklı tarafından ilamsız icra takibi başlatıldığı, […]

Devamını oku

Kira bedelinin icra dosyasına yatırılması halinde temerrüt olgusu gerçekleşmeyeceğinden ve alacaklının icra giderlerine ilişkin olarak takibe devamı mümkün olduğundan tahliye isteminin reddi gerekmektedir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2023/793Karar: 2023/2985K.T.: 02.05.2023 MAHKEMESİ : Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi HÜKÜM/KARAR : Esastan Ret İLK DERECE MAHKEMESİ : Kayseri 5. İcra Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tahliye davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İlk Derece Mahkemesince davanın reddine karar verilmiştir. Kararın alacaklılar tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar […]

Devamını oku

İcra mahkemesinde yapılan şikayet dava niteliğinde olmadığı için ıslah müessesesi uygulanmaz.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2018/5648Karar: 2019/3477K.T.: 04.03.2019 ÖZET: İcra mahkemesine yapılan şikayet HMK anlamında bir dava olmadığından ıslah müessesesi uygulanamaz. 6100 sayılı HMK’nun “Taleple Bağlılık” başlıklı 26. maddesinin birinci fıkrasında; “Hakim tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir” hükmüne yer verilmiştir. Somut olayda hesaba […]

Devamını oku

Satış bedelinden öncelikle satış ve paylaştırma giderleri çıkarılır ardından rehin veya ipotek alacaklısının alacağı ardından da mahcubum aynından doğan vergi borcu ödendikten sonra kalan satış bedeli için sıra cetveli düzenlenir.

T.C. Yargıtay 6. Hukuk DairesiEsas: 2021/3092Karar: 2022/3795K.T.: 29.06.2022 MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi İLK DRC. MHK. : İstanbul 15. İcra Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı olan bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen kararın temyizen tetkiki şikayetçi ile şikayet olunan …. Tic. Ltd. Şti. vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği […]

Devamını oku

Usulüne uygun tebligata rağmen yasal süre içinde cevap vermeyen herhangi bir delil de bildirmeyen davalının ön inceleme duruşmasında delillerini bildirmesi ve ön inceleme duruşmasından sonra da isimlerini bildirdiği tanıkların dinlenilmesi mümkün değildir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2014/856Karar: 2016/523K.T.: 20.04.2016 ÖZET: Dava, davacının kardeşi olan davalı tarafından, miras paylaşımı sırasında davacıya düşen hissenin haricen kendisine satıldığı, satış bedelinin ödenmesine rağmen tapudaki devir işlemlerinin yapılmadığı ileri sürülerek ödenen satış bedelinin tahsili için yapılan icra takibi nedeniyle borçlu olmadığının tespiti isteminden ibarettir. uyuşmazlık; borçlu tarafından açılan menfi tespit davasında usulüne uygun tebligata […]

Devamını oku