Ev sahibi yerine imza atılarak elektrik, su idarelerine abone olunması özel belgede sahtecilik suçunu oluşturur.

T.C. Yargıtay 11. Hukuk DairesiEsas: 2016/11975Karar: 2018/4841K.T.: 22.05.2018 ÖZET: Sanığın, katılandan kiraladığı konutun elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri için kira sözleşmesi gerektiğini, bacanağı olan diğer sanığa “sen benim yerime abone ol ben ev sahibiyle anlaştım” dediğini savunması; sanık …’nın, sanık …’in savunmasını doğrulayarak ev sahibi katılanın bilgisinin bulunduğunu düşünerek katılan …’nın kiraya veren, kendisinin kiracı olduğu 03/10/2012 tarihinden […]

Devamını oku

Kira sözleşmesinin her sayfasının imzalanması zorunlu değildir; sözleşmenin son sayfasında tarafların imzasının bulunması, sözleşmenin geçerliliği için yeterlidir.

T.C. Yargıtay 6. Hukuk DairesiEsas: 2014/8379Karar: 2014/13968K.T.: 15.12.2014 ÖZET Uyuşmazlık kira miktarına ilişkindir. Davacı alacaklı kira miktarının aylık 2.300,00 TL olduğunu iddia ederek 25.080,00 TL kira alacağının tahsili amacıyla icra takibi başlatmış davalı borçlu ödeme emrinin tebliği üzerine, süresinde yaptığı itirazında davacı alacaklı tarafından icra dosyasına dayanak yapılan kira sözleşmesinde kira miktarının sonradan doldurulduğunu,aslında aylık kira bedelinin 560,00 […]

Devamını oku

Taraflar arasında düzenlenen kira sözleşmesinde kira bedelinin aylık ödenmesi öngörülmüş; ancak kira borcunun ödeneceği tarih açık veya zimni olarak belirtilmemişse TBK’nın 314. maddesi gereğince, kira bedelinin muaccel olduğu tarih ilgili ayın sonu olacaktır.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2021/5111Karar: 2021/10829K.T.: 03.11.2021 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki itirazın iptali ve tahliye davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde taraflarca temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:Y A R G I T A Y […]

Devamını oku

Tarafların yeni kira sözleşmesi imzalamaları ve bu sözleşmeye önceki döneme ait kira borcu bulunduğuna ilişkin şerh verilmemiş olması önceki döneme ait tüm kira paralarının ödendiği anlamına gelmez. Ödeme ancak kesin delillerle kanıtlanabilir.

T.C. Yargıtay 6. Hukuk DairesiEsas: 2014/5933Karar: 2015/2091K.T.: 03.03.2015 Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair karar, davacılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava, kiralayan tarafından kiracı aleyhine kira parası ve ortak giderden oluşan alacağın tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. […]

Devamını oku

Kira akdinin sona ermesiyle kiracının kiralanan yeri boşaltmayarak o yerde bir süre daha kalması halinde kiralayana ecrimisil ödemesi gerekir.

T.C. Yargıtay 11. Hukuk DairesiEsas: 2021/5902Karar: 2021/6459K.T.: 22.11.2021 ÖZET: Dava haksız işgal tazminatının tahsiline ilişkin başlatılan takibe itirazın iptali davasıdır. Taraflar arasındaki işletme (kira) sözleşmesi düzenlenen tarihsiz protokolle 11.07.2010 tarihi itibariyle sonlanmıştır. Bu durumda davalı, icarında bulunan yeri tahliye etmek suretiyle davacıya teslim borcu altına girmiştir. Ancak toplanan delillerden de anlaşılacağı üzere mecuru iki ay daha hukuksal bir […]

Devamını oku

Sözleşmede aksi kararlaştırılmadığı sürece; kiracının kiralanana yaptığı faydalı ve zorunlu imalatların yapıldığı tarih itibariyle belirlenecek değerinden, yıpranma payı düşülmek suretiyle elde edilecek değeri isteme hakkı bulunmaktadır.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2022/2070Karar: 2022/8411K.T.: 01.11.2022 ÖZET: Sözleşmede aksi kararlaştırılmadığı sürece; kiracının kiralanana yaptığı faydalı ve zorunlu imalatların yapıldığı tarih itibariyle belirlenecek değerinden, yıpranma payı düşülmek suretiyle elde edilecek değeri isteme hakkı bulunmaktadır. Kural olarak bu gibi zorunlu ve faydalı imalatları kira sözleşmesinin başlangıcında yapılmış olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle kiracı kiralananda kalan ve kiraya veren […]

Devamını oku

Kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemez. Kira sözleşmesinde, bir aylık kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde ceza koşulu ödeneceğine veya sonraki aylardaki kira bedellerinin de istenilebilir hale geleceğine ilişkin yapılan düzenlemeler geçersizdir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2021/11424Karar: 2021/11117K.T.: 07.12.2021 ÖZET: Müşterek kefaleti düzenleyen TBK’nın 586. maddesi ile kefalette şekil şartını düzenleyen TBK’nın 583. maddesi hükümlerine göre kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe kefalet geçerli olmaz. Somut olayda taraflar arasında 10.12.2012 başlangıç tarihli üç yıl süreli kira sözleşmesi imzalandığı hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Ancak sözleşmede borçlu T…. B….’ın […]

Devamını oku

Kiraya veren, kira alacağı sebebiyle kiracısının suyunu kesemez. Ev sahibinin kira alacağı sebebiyle kiracısının su sayacını sökmesi kişilik haklarına saldırı niteliğindedir. Kiracıya manevi tazminat ödenmesi gerekir.

T.C. Yargıtay 4. Hukuk DairesiEsas: 2014/5018Karar: 2015/1060K.T.: 28.01.2015 ÖZET Dava, haksız eylem nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Dosya kapsamına göre; davalı tarafından, kiracısı olan davacıyı kira borcunu ödememesi nedeniyle evden çıkarmak için, su saatini açma kapama vanasının yanından söktüğü ve su saatinden ev giriş plastik borusunu kestiği sabittir. Davacının suyunun kesilmesi nedeniyle en doğal insani ihtiyaçlarını gideremiyeceği aşikardır. […]

Devamını oku

Kira yenileme sözleşmesinde kira bedeli emsal ve rayiçlere uygun değil ise yenileme sözleşmesinden itibaren 5 yıl geçmemiş olsa da kira bedelinin tespiti talep edilebilir.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2017/5411Karar: 2018/11236K.T.: 08.11.2018 ÖZET: Davacılar; murisleri ile davalı arasında 15.08.2009 tarihli kira sözleşmesinin daha sonra da 01.01.2013 tarihli kira sözleşmesini imzalanmış olduğunu, davalı kiracının halen aylık 900 TL kira bedeli ödediğini, emsallere göre ödenen kira bedelinin düşük kaldığını ileri sürerek, kira bedelinin uygun oranda tespitini istemiştir. Mahkemece; davacılara hangi dönemden itibaren kira bedelinin […]

Devamını oku

Kira sözleşmesi ile aynı tarihte imzalanan tahliye taahhüdü geçersizdir.

T.C. Yargıtay 6. Hukuk DairesiEsas: 2012/18349Karar: 2013/1348K.T.: 31.01.2013 ÖZET: İİK.nun 275. maddesi ve 4.12.1957 tarih 11/26 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince alacaklının, imzası ikrar olunsa bile tarihi inkar edilen tahliye taahhüdüne dayanarak itirazın kaldırılmasını isteyemeyeceği göz ardı edilerek uyuşmazlığın çözümü yargılamayı gerektirdiğinden istemin reddine karar vermek gerekir. YARGITAY İLAMI İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı […]

Devamını oku