Ölene ait bulunan bütün haklar, mallar ve borçlar mirasçılara geçeceğinden, açılmış bulunan taşınmazın idareye tesciline ilişkin işlemin iptali davasını mirasçıların takip etme hakkı bulunur.

T.C. Danıştay 10. DaireEsas: 2016/1199Karar: 2021/837K.T.: 03.03.2021 TAŞINMAZIN İDAREYE TESCİLİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİNDE DAVACININ VEFATI ÜZERİNE MAHKEMECE YENİDEN DEĞERLENDİRME YAPILMASI GEREKTİĞİ – Taşınmazın Hak Sahiplerine Satışı İçin İlçe Belediyesi Adına Tesciline İlişkin İşlemin İptali İstenildiği – Danıştay Kararının Davacı Tarafından Dilekçe İle Düzeltilmesinin Talep Edildiği – Uyap Sisteminden Alınan Nüfus Kayıt Örneğine Göre Davacının Vefat Ettiğinin Anlaşıldığı – İdari Yargılama […]

Devamını oku

Mirastan mal kaçırmak amacıyla alım gücü olmayan evlada satış yoluyla devir yapılmış ise gayrimenkulün devrinin iptaline karar verilir.

T.C. Yargıtay 1. Hukuk DairesiEsas: 2017/4948Karar: 2020/3731K.T.: 14.7.2020 DAVA : Taraflar arasında görülen davada; Asıl davada davacılar, mirasbırakanları …’in adına kayıtlı …, … ve … parsel sayılı taşınmazlarını oğlu olan davalıya satış göstermek suretiyle temlik ettiğini; yine … parsel sayılı taşınmazını ise kadastro tespiti sırasında davalıya hibe etmek suretiyle adına tescilini sağladığını, saklı paylarına tecavüz edildiğini ileri sürerek tenkis […]

Devamını oku

Eşlerden birine miras olarak kalan mal ya da para ortak hesaba yatırılmış olsa bile kişisel mal niteliğindedir, boşanmada mal paylaşımına dahil edilmez.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2020/10206Karar: 2020/6900K.T.: 23.11.2020 DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı ve davalı(katılma yoluyla) tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: KARAR : Davacı, davalı ile 1984 yılında evlendiğini ve Bursa 4. Aile […]

Devamını oku

Ölen kişinin hayat sigortası varsa kredi borcundan dolayı mirascılarına müracaat edilmez.

T.C. Yargıtay 13. Hukuk DairesiEsas: 2016/27243Karar: 2019/4131K.T.: 28.3.2019 DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı ve davalılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR : Davacı, davalıların murisleri … ile imzalanan İhtiyaç … sözleşmesi neticesinde … kullandırılmış olduğunu, borçlu …’ın vefatı […]

Devamını oku

Evlatlık ve Füruunun Kendisini Evlat Edinen Kimseye Nesebi Sahih Füruu Gibi Mirasçı Olmaları

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2004/3755Karar: 2004/4800K.T.: 15.4.2004 • MİRAS DAVASI ( Evlatlık ve Füruunun Kendisini Evlat Edinen Kimseye Nesebi Sahih Füruu Gibi Mirasçı Olmaları ) • EVLATLIĞIN MİRAS HAKKI ( Evlatlık ve Füruunun Kendisini Evlat Edinen Kimseye Nesebi Sahih Füruu Gibi Mirasçı Olmaları ) • MİRASÇILIK VE MİRASIN GEÇİŞİYLE İLGİLİ DAVALAR ( Bu Tip Davalarda Murisin Ölümü […]

Devamını oku