Miras bırakanın, mirasçılarından mal kaçırmak amacıyla mallarını mirasçılarından bir kısmına veya mirasçı olmayan üçüncü kişiye devretmesi durumunda; kendisinden miras kaçırılmış olan mirasçılar, miras bırakanın ölümünden sonra dava açarak yapılan devirlerin kendi miras hisseleri oranında iptalini talep edebilir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2020/694Karar: 2022/1492K.T.: 10.11.2022 MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, … Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 1. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. Direnme kararı davalı vekili tarafından […]

Devamını oku

Miras paylaşım sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için sözleşmenin, miras bırakanın ölümünden sonra bütün mirasçılar tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. Mirasçıların tamamı tarafından imzalanmayan veya miras bırakanın ölümünden önce imzalanan miras paylaşım sözleşmeleri hukuken geçersizdir.

T.C. Yargıtay 7 Hukuk DairesiEsas: 2022/2018Karar: 2022/5332K.T.: 20.09.2022 Hukuk Dairesi MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi DAVALILAR : … vd. Davacı vekili tarafından davalılar aleyhine 13/06/2014 gününde verilen dilekçe ile miras taksim sözleşmesinden kaynaklanan tapu iptal tescil istenmesi üzerine Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda davanın kısmen kabulüne dair verilen 25/02/2021 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı […]

Devamını oku

Mirasın reddi için açılacak davalarda hak düşürücü süre, miras bırakanın ölümünden itibaren 3 aydır. Miras bırakanın ölümünden itibaren 3 aylık yasal süresi içerisinde mirası reddeden mirasçılara karşı, miras bırakanın borçları sebebiyle icra takibi başlatılamaz.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2022/1016Karar: 2022/4648K.T.: 17.05.2022 ÖZET: 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 605. maddesinin 2. fıkrasında “ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.” hükmüne yer verilmiştir. Bu hüküm çerçevesinde, mirasın hükmen reddi bir süreye tabi olmayıp, mirasçılar, alacaklılara karşı açacakları tespit davası ile terekenin borca batık olduğunun tespitini […]

Devamını oku

Murisin e-posta hesabı ve buna bağlı olarak kullanılan sosyal medya hesapları, dijital cüzdan hesapları vb. maddi değer ifade eden ve TMK’nun 599.maddesi kapsamında terekesine dahil olup mirasçılarına intikali gereken dijital mal varlığının da tespitinin gerekeceği kanaatine varılmıştır.

Günümüzde dijital mal varlığının yadsınamaz ve göz ardı edilemez bir gerçeklik olduğu, dijital mal varlığı ve dijital miras ile ilgili olarak yasal bir düzenleme bulunmadığı, bu konuda yasal bir boşluk bulunduğu, bu nedenle, TMK’nun 1. “Kanunda uygulanabilir bir hüküm yoksa, hakim, örf ve adet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir […]

Devamını oku

Miras yoluyla eşlerden birine kalan mallar eşin kişisel malı olarak kabul edildiğinden, mal paylaşımına tabi değildir. Bu durumda eşlerin boşanması halinde miras kalan mal eşler arasındaki paylaşıma tabi tutulmaz.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2020/458Karar: 2021/889K.T.: 01.07.2021 ÖZET: Uyuşmazlık; evlilik birliğinin kurulmasından (22.08.2003), boşanma dava tarihine (12.10.2009) kadarki döneme ilişkin olarak davalı-karşı davacının şirketteki hissesine düşen gelir açısından davacı-karşı davalı tarafın kâr payı talep hakkının bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır. Dava konusu şirket eşler arasında evlilik birliğinin kurulmasından önce 08.09.1999 tarihinde kurulmuştur. Mahkemece tanık beyanları ve hesap bilirkişi […]

Devamını oku

Mirasın hükmen reddi bir süreye tabi olmayıp ayrı bir dava ile talep edilebileceği gibi mirasçılara karşı açılacak olan davada def’i olarak da ileri sürülebilir.

T.C. Yargıtay 21. Hukuk DairesiEsas: 2016/20396Karar: 2018/783K.T.: 06.02.2018 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi Davacılar, murisinin iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.Hükmün, davalılardan … Turz.Tic.A.Ş., …, … ve … Mirasçıları … Vs. vekillerince temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra […]

Devamını oku

Mirasçıya hayat sigortası kapsamında ödenen tazminat terekeye dahil bir para olmayıp mirası kabul olarak yorumlanamaz.

T.C. Yargıtay 7. Hukuk DairesiEsas: 2021/1573Karar: 2021/3721K.T.: 09.12.2021 “İçtihat Metni” 7. Hukuk Dairesi MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk DairesiİLK DERECEMAHKEMESİ : İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesi Davacılar vekili tarafından, davalı aleyhine 11/03/2015 tarihinde verilen dilekçeyle mirasın hükmen reddi talep edilmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 16/10/2018 tarihli hükmün istinaf yoluyla incelenmesi davacılar […]

Devamını oku

Muris muvazaasında, mirasbırakan ile sözleşmenin karşı tarafı, aralarında yaptıkları bağış sözleşmesini genellikle satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile gizlemektedirler. Muris muvazaasına dayalı olarak açılan davalarda ispat yükü ise muvazaanın varlığını iddia eden tarafa aittir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2019/729Karar: 2022/132K.T.: 15.02.2022 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “muris muvazaası nedeniyle tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar davacı vekili ile davalı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 1. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına […]

Devamını oku

Miras bırakanın terekesinde bulunan taşınmazların devir tarihteki değerinin 20.587 TL, devredilen taşınmazların değerinin ise 313.095 TL olduğunun keşfen saptanmıştır. Miras bırakanın kendisine baktırmak amacı olması halinde malvarlığının tamamına yakınını vermek yerine daha azı ile yetinebilecekken, Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi ile makul karşılanabilecek sınırın aşıldığı ve bu sebeple yapmış olduğu temliklerin mirasçılardan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olduğu kabul edilmelidir.

T.C. Yargıtay 1. Hukuk DairesiEsas: 2022/1086Karar: 2022/3228K.T.: 18.04.2022 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, davanın reddine ilişkin verilen karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmekle; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:I. DAVADavacı, mirasbırakan …’ün, 146, 530, 875, 547, 887, 178, 734, 1629, 335, […]

Devamını oku

Alacaklı tarafından ölü kişinin mirasçısı yerine ölü kişi hakkında takip yapılması, maddi hataya ve kabul edilebilir bir yanılgıya dayalı olup, dürüstlük kuralına da aykırı olmadığından alacaklının HMK `nun 124/3-4. maddesi uyarınca taraf değişikliği yapmak suretiyle bu yanlışlığı düzeltmesi mümkündür.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2016/16848Karar: 2017/8873K.T.: 06.06.2017 ÖZET: Somut olayda; borçlunun 23.12.2013 tarihinde vefat ettiği, takibin ise 21.02.2015 tarihinde başlatıldığı anlaşılmıştır. HMK’nun 124/3. maddesi uyarınca maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebinin kabulü için, karşı tarafın rızası aranmaz. Aynı maddenin 4. fıkrasında da “dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir […]

Devamını oku