Muris muvazaası, hakim tarafından çözümlenmesi gerektiğinden, bilirkişiye başvurulması doğru olmayıp, davacı tarafa bilirkişi ücretini yatırması için verilen süre ve buna bağlanan sonuç da usul hukukuna aykırıdır.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2019/9Karar: 2022/889K.T.: 14.06.2022 ÖZET: Dava konusu temliklerin muris muvazaası ile illetli olup olmadığı, bir başka ifadeyle 01.04.1974 tarihli ve 1/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının uygulanmasının gerekip gerekmediği hususunun hâkimlik mesleğinin gerektirdiği hukukî bilgiyle çözümlenmesi gereken bir konu olduğu muhakkaktır. Ne var ki ara kararlar ile mahkeme, içerisinde hukukçu bilirkişinin de yer aldığı bilirkişi […]

Devamını oku

Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan devlet sorumludur. Buradaki sorumluluk kusursuz sorumluluktur. Sahte nüfus cüzdanı düzenlenerek gerçekleştirilen taşınmaz satışının mağduru olan gerçek taşınmaz satışının mağduru olan gerçek taşınmaz malikinin bu olay sebebiyle oluşan zararını hazineden talep edebilmesi mümkündür.

T.C. Yargıtay 1. Hukuk DairesiEsas: 2019/4291Karar: 2021/5104K.T.: 05.10.2021 MAHKEMESİ : İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİ DAVALILAR : … V.D. Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil, tazminat davası sonunda, davacı vekili ile davalı Hazine vekili tarafından süresinde, davalı … vekili tarafından ise yasal süre içerisinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 05/10/2021 Salı […]

Devamını oku

Tapu kaydında bir şerh bulunmasa bile aile konutu olarak kullanılan taşınmazın, mal sahibi olan erkek eş tarafından 3. kişiye devri, malik olmayan diğer eşin açık rızasını gerektirmektedir. (TMK.md. 194/1) Bu rıza ise alınmamıştır. Bu durumda taşınmazı devralanın iyi niyetli olması halinde kazanımı korunacak (TMK.md. 1023), kötü niyetli ise kazanımı korunmayacaktır.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2015/2078Karar: 2015/11503Tarih: 03.06.2015 AİLE KONUTU İYİNİYET KÖTÜNİYET TAŞINMAZIN SATIŞININ İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ÖZET: Davacı, dava konusu taşınmazın aile konutu olduğu iddiası ile Türk Medeni Kanununun 194. maddesi uyarınca satışın iptali ve tescil talebinde bulunmuştur. Dava konusu taşınmazın, davacının eşi Salih tarafından 04.12.2012 tarihinde davalılardan Ahmet’e devredildiği, Ahmet’in de 18.12.2012 tarihinde taşınmazı davalılardan […]

Devamını oku

İhale kesinleşmeden icra müdürlüğü tarafından tapuya tescil işlemi yazılamaz, buna rağmen yazılmış ve tapuda tescil işlemi yapılmış ise, şikayet üzerine mahkemece, tescil için yazı yazılması işleminin iptaline, yazılan yazının geri alınması ve tapunun eski hale getirilmesi için, İİK’nun 17. maddesi uyarınca icra müdürlüğüne emir verilmesi gerekir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2015/33411Karar: 2016/11947K.T.: 21.4.2016 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : KARAR : Türk Medeni […]

Devamını oku