T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi
Esas:
 2015/33411
Karar: 2016/11947
K.T.: 21.4.2016

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Türk Medeni Kanunu’nun 705. maddesine göre; “Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tescille olur.”

Miras, mahkeme kararı, cebri icra, işgal, kamulaştırma halleri ile kanunda öngörülen diğer hallerde, mülkiyet tescilden önce kazanılır.İİK’nun 134. maddesine göre; “alıcı, taşınmaz mülkiyetini ihale ile kazanır.”İİK’nun 131. maddesine göre ise; “Satış bedelinin ödenmesi için mühlet verilmiş ise para verilinceye kadar hasar ve masrafı müşteriye ait olmak üzere taşınmaz, icra dairesi tarafından idare olunur…”

Yukarıda anılan ilkeler birlikte değerlendirildiğinde, ihale sonrası mülkiyetin ihale alıcısına geçmesi için ihalenin kesinleşmiş olması ve ihale bedelinin ödenmiş olması gerekir.

Somut olayda, taşınmaz 1. satış günü olan 30.03.2015’te üçüncü kişi …’a 69.000.00 TL bedelle satılmış, 06.04.2015 tarihinde borçlu tarafından ihalenin feshi davası açılmış, 07.04.2015 tarihinde ise ihale alıcısı tarafından ihale bedeli dosyaya yatırıldıktan sonra tescil için tapuya yazı yazılmıştır.

İhale kesinleşmeden icra müdürlüğü tarafından tapuya tescil işlemi yazılamaz, buna rağmen yazılmış ve tapuda tescil işlemi yapılmış ise, şikayet üzerine mahkemece, tescil için yazı yazılması işleminin iptaline, yazılan yazının geri alınması ve tapunun eski hale getirilmesi için, İİK’nun 17. maddesi uyarınca icra müdürlüğüne emir verilmesine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21/04/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.