T.C. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi
Esas: 
2014/9221
Karar: 2014/9629
K.T.: 11/09/2014

Özet: Tebliğden itibaren 30 günlük ödeme süresi dolmadan tahliye talep edilemez.

• KİRALANAN TAŞINMAZIN İCRA MAHKEMESİ MARİFETİYLE TAHLİYESİ İSTEMİ ( Haciz ve Tahliye İstekli Başlatılan İcra Takibi Borçluya Tebliğ Edilip Davanın Otuz Günlük Ödeme Süresi Beklenmeden Açıldığı – İ.İ.K.’nun 269/1 Md. Göndermesi İle Uygulanması Gereken 6098 S. T.B.K.’nun 315. Md. Uyarınca Otuz Günlük Ödeme Süresi Dolmadan Yapılan Tahliye İsteminin Reddi Gerektiği )

• ÖDEME SÜRESİNİN BEKLENMESİ ( Kiralanan Taşınmazın İcra Mahkemesi Marifetiyle Tahliyesi – İ.İ.K.’nun 269/1 Md. Göndermesi İle Uygulanması Gereken 6098 S. T.B.K.’nun 315. Md. Uyarınca Otuz Günlük Ödeme Süresi Dolmadan Yapılan Tahliye İsteminin Reddedileceği/Takibin Borçluya Tebliğ Edilip Davanın Otuz Günlük Ödeme Süresi Beklenmeden Açıldığı )

• İTİRAZIN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Kiralanan Taşınmazın İcra Mahkemesi Marifetiyle Tahliyes – Kira Sözleşmesinde Kira Paralarının Her Ayın 1 İle 5’i Arası Peşin Olarak Ödeneceği Kararlaştırıldığı/Takip Tarihi Olan Ayın 4’ünde Kira Henüz İstenebilir Halde Bulunmadığı – Bu Ay Kira Parasının Takibe Konu Edilmesi ve Mahkemece İtirazın Bu Ay Kira Bedeli Üzerinden de Kaldırılmasının Doğru Olmadığı )
2004/m.269/1
6098/m.315

DAVA : İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

K A R A R

Dava, itirazın kaldırılması ve kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı tarafından, haciz ve tahliye istekli olarak başlatılan icra takibi nedeni ile düzenlenen otuz gün ödeme süreli, ödeme emri davalı borçluya 12/03/2014 tarihinde tebliğ edilmiş, dava otuz günlük ödeme süresi beklenmeden 11/04/2014 tarihinde açılmıştır.

İİK’nin 269/1 maddesi göndermesi ile uygulanması gereken 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 315. maddesi uyarınca otuz günlük ödeme süresi dolmadan yapılan tahliye isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, mahkemece yazılı gerekçe ile tahliye kararı verilmesi doğru değildir. Ayrıca davaya dayanak yazılı kira sözleşmesi de aylık kira paralarının her ayın 1 ile 5’i arası peşin olarak ödeneceği taraflarca kararlaştırıldığından, takip tarihi olan 04/03/2014 tarihinde Mart 2014 ay kirası henüz istenebilir halde bulunmadığından Mart 2014 ay kira parasının takibe konu edilmesi ve mahkemece itirazın bu ay kira bedeli üzerinden de kaldırılması da doğru değildir.

Karar bu nedenlerle bozulmalıdır.

SONUÇ

Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428 ve İİK.nın 366.maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 11.09.2014 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.