T.C. Yargıtay 2. Hukuk Ddairesi
Esas: 
1990/1907
Karar: 1990/5935
K.T.: 12/04/1990

Özet: Zina fiilinin aile birliğine karşı işlenen bir suç olmasına, bu bütünlüğün ihlal edilmesinin eşlerin manevi değerlerine saldırı oluşturduğu kadar aileyi tamamlayan çocukların da manevi değerlerine saldırı teşkil etmesine, böyle olunca, kocanın kendi adına müşterek küçük çocuğuna velayeten açtığı manevi tazminat davasının kabulünde bir yanlışlık bulunmamasına göre, kararın onanması gerekmiştir.


Dava: C. Sefer G. ile Turan G. ve Cavit Ç. arasındaki tazminat davasının yapılan muhakemesi sonunda verilen hüküm taraflarca temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: 1 – Dosyadaki yazılar, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacının temyiz itirazları yersizdir.

2 – Davalı Turan’ın temyizine gelince: Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle zina fiilinin aile birliğine karşı işlenen bir suç olmasına, bu bütünlüğün ihlal edilmesinin eşlerin manevi değerlerine saldırı oluşturduğu kadar aileyi tamamlayan çocukların da manevi değerlerine saldırı teşkil etmesine, böyle olunca, kocanın kendi adına müşterek küçük çocuğuna velayeten açtığı manevi tazminat davasının kabulünde bir yanlışlık bulunmamasına göre,

Sonuç: Yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hüküm ONANMASINA 12.04.1990 tarihinde oybirliği ile karar verildi.