T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
Esas:
 2016/11042
Karar: 2019/22586
Tarih: 17.12.2019

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin T.C. … Belediyesinde 10.05.1995 tarihinde çalışmaya başladığını, belediyenin işçi kadrosuyla 30.03.2009 tarihinde davalı … Belediyesine aktarıldığını, davacının emekli olduğu 14.02.2014 tarihine kadar bu işyerinde çalıştığını, işyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesine göre günlük yevmiyesinin brüt 69,50 TL olduğunu, 2009 Mart ve Nisan maaşının 69,50 TL günlük ücretle ödendiğini, 2009 Mayıs ve müteakip aylarda maaşının brüt 61,55 TL olarak ödendiğini, davacının 43 günlük izin ücreti alacağının bulunduğunu, Toplu İş Sözleşmesinin ve 6772 sayılı Yasa uyarınca ödenmesi gereken ikramiyelerin gecikmeli olarak ödendiğini ileri sürerek, ücret farkı, ikramiye farkı, izin ücreti ve ikramiye faizinin davalıdan tahsilini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davacının taleplerinin zamanaşımına uğradığını, 1995 Mayıs ayından itibaren T.C. … Belediyesi’nde çalıştığını, yasa gereği 2009 yılında T.C. … Belediyesi’ne aktarıldığını, davacının emekli olduğu 14.02.2014 tarihine kadar işyerinde çalıştığını, sendika arasında 15.05.2008-14.05.2009 tarihlerinde Toplu İş Sözleşmesi imzalandığını, davacının kendi isteğiyle 21.05.2009 tarihinde Hizmet İş Sendikasına üye olduğunu, maaş indiriminin söz konusu olmadığını, davacının ücret ve ikramiye farkı alacaklarının bulunmadığını, izin ücreti alacağının zamanaşımına uğradığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

Davacı işçi T.C. … Belediyesinde işçi olarak çalışmış, belediyenin kapatılması üzerine davalı … Belediyesine nakledilmiştir. Davacı 14.02.2014 tarihinde emekli olmuş, nakil sonrası ücretlerin düşürüldüğü gerekçesiyle ücret ve ikramiye fark alacaklarını talep etmiştir.

Hükme esas alınan bilirkişi raporunda T.C. … Belediyesinde çalışırken son ücretinin günlük 69,15 TL olmasına rağmen nakil sonrasında günlük 61,55 TL ödenmeye başlandığı, işçinin onayı olmaksızın ücretin indirilemeyeceği gerekçesiyle sonraki toplu iş sözleşmesi ücret artışları da eklenmek suretiyle Mayıs 2009 dönemi ile emeklilik tarihi arasındaki süre için ücret ve ikramiye farkları hesaplanmıştır.

Davacı işçi 10.05.1995-29.03.2009 tarihleri arasında kapatılan T.C. … Belediyesinde çalışmıştır. Bu işyerinde toplu iş sözleşmesi 15.05.2008-14.05.2009 tarihleri arasında uygulanmıştır. Davacı 30.03.2009 tarihinden itibaren davalı … Belediyesinde çalışmaya başlamış ve nakledilen işyerinde de başka bir sendika ile işveren arasında imzalanan ve 01.03.2008- 28.02.2010 tarihleri arasında yürürlükte olan toplu iş sözleşmesi bulunmaktadır. Davacı 21.05.2009 tarihinde T.C. … Belediyesi ile toplu iş sözleşmesi imzalayan sendikadan istifa etmiş, 05.06.2009 tarihinde T.C. … Belediyesi ile toplu iş sözleşmesi imzalayan sendikaya üye olmuştur. Nakil öncesi toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre davacının yevmiyesi 69,15 TL iken nakil ve diğer sendikaya üyelik sonrasında 61,55 TL olarak ödenmeye başlanmıştır.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun geçici 4. maddesinde, Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce yapılan üyelikten istifa ve üyeliğin kazanılması işlemlerinin mülga 2821 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları ile 25’inci maddesinin ikinci fıkrası hükümlerine göre yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Sözü edilen düzenlemelere göre sendika üyeliğinden çekilme notere başvurma tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlidir. Çekilenin bu bir aylık süre içerisinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendika üyeliği bu sürenin bitimi tarihinde kazanılmış sayılır.

Davacının önceki sendikadan çekilme işlemi 21.05.2009 tarihinde gerçekleşmiş olup, çekilme işlemi bir ay sonra 21.06.2009 tarihinde sonuç doğurur. Davalıya ait işyerinde örgütlü olan sendikaya 05.06.2009 tarihinde üye olmasına rağmen sözü edilen yeni üyelik de çekilmenin sonuç doğurduğu tarihte kazanılır. Bu duruma göre davacının … Belediyesine ait işyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinden 21.06.2009 tarihine kadar yararlanması gerekir. Belirtilen tarih sonrası için naklen görevlendirildiği işyerinde, sendika üyeliğinin kazanıldığı tarih sonrası için bu işyerindeki toplu iş sözleşmesinde öngörülen temel ücret ödenir ve sonraki ücret artışları uygulanır. Aynı anda işyerinde birden fazla toplu iş sözleşmesinin uygulanması mümkün olmadığından, temel ücretin önceki toplu iş sözleşmesine göre ve ücret artışlarının naklen görevlendirildiği işyerindeki toplu iş sözleşmesine göre belirlenmesi mümkün olmaz. Bu durumda ücret ve ikramiye fark alacakları 21 Haziran 2009 tarihine kadar hesaplanmalıdır. Emeklilik tarihine kadar fark hesabı yapılarak isteklerin kabulü hatalıdır.

Dava konusu yıllık izin ücretine yasal faiz uygulanması gerekirken, infazda tereddüt de yaratacak şekilde hak edildiği tarihten itibaren işleyecek işletme kredisi faizi yürütülmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

F) SONUÇ:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 17/12/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.