T.C. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
Esas:
 2003/12952
Karar: 2004/2426
Tarih: 02.03.2004

  • ALACAK DAVASI
  • SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME

ÖZET: Taşınmazın davacı tarafça yapılan imalatlarla birlikte satılması halindeki değeri ile bu imalatlar olmaksızın satılmış olması halindeki değeri ayrı ayrı, konusunda uzman bilirkişi heyetinden alınacak, Mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli, gerekçeli raporla belirlenmeli; iki değer arasında fark olmazsa dava reddedilmeli, fark oluştuğunda bu değerler birbirine oranlanmalı; bulunacak oran mecurun satış bedeline yansıtılarak davacının yaptığı imalatlar nedeniyle davalının ne miktar zenginleştiği tespit edilip taleple de bağlı kalınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yapılan imalatın değerine hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

YARGITAY İLAMI

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı avukatı tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı, kiracı olarak oturduğu dairenin, maliki olan davalının bu daireyi kendisine satacağını belirttiği için daireye değer kazandıran masraflar yaptığını, davalının daireyi 3. kişiye sattığını ve yaptığı masrafları ödemediğini belirterek 4.340.000.000.-TL. masraf bedelinin faizi ile davalıdan alınmasını istemiştir.

Davalı, davacıya daireyi satacağına dair bir taahhütte bulunmadığını, kendi kullanımı için yaptığı masraf bedelini isteyemeyeceğini ve husumetin yeni malike yöneltilmesi gerektiğini belirterek davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, bu hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. Davacı, kiracı olarak oturduğu daireye yaptığı imalatlar nedeniyle davalının sebepsiz zenginleştiğini, bu imalatları daireyi satın alacağı inancı ile yaptığını, ancak davalının daireyi 3. şahsa sattığını belirterek, imalatların bedelinin davalıdan alınmasını istemiştir. Davacının halen de oturduğu daireye birtakım değer artırıcı imalatlar yaptığı dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Bu imalatlar nedeniyle davalının sattığı dairenin değeri arttığı takdirde davacı ancak bu artış oranında davalıdan sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre talepte bulunabilir.

Bu durumda, Mahkemece, taşınmazın davacı tarafça yapılan imalatlarla birlikte satılması halindeki değeri ile bu imalatlar olmaksızın satılmış olması halindeki değeri ayrı ayrı, konusunda uzman bilirkişi heyetinden alınacak, Mahkeme ve Yargıtay denetimine elverişli, gerekçeli raporla belirlenmeli; iki değer arasında fark olmazsa dava reddedilmeli, fark oluştuğunda bu değerler birbirine oranlanmalı; bulunacak oran mecurun satış bedeline yansıtılarak davacının yaptığı imalatlar nedeniyle davalının ne miktar zenginleştiği tespit edilip taleple de bağlı kalınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yapılan imalatın değerine hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davalı yararına BOZULMASINA oybirliği ile karar verildi.