Taraf sıfatı dava konusu hakkın doğumuna engel olduğu için def’i değil itiraz niteliğinde olup taraflarca süreye ve davanın aşamasına bakılmaksızın her zaman ileri sürülebilir.

T.C. Yargıtay 6. Hukuk DairesiEsas: 2021/483Karar: 2021/1698Tarih: 23.11.2021 MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi İLK DRC. MHK. : … 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı olan bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen kararın temyizen tetkiki davalı … ile davalılar …, … ve … vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği […]

Devamını oku

Mükellefiyeti re’sen terk edilen şirkette ait bir adresin bulunmaması nedeniyle şirket adına düzenlenen tebligatın şirket müdürünün adresine tebliğ edilmesi usule uygundur.

T.C. Danıştay 4. DairesiEsas: 2018/3238Karar: 2022/358 “İçtihat Metni”TEMYİZ EDEN (DAVALI) :… Vergi Dairesi Başkanlığı İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … Vergi Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.YARGILAMA SÜRECİ :Dava konusu istem: Davacı adına düzenlenen 2010 ve 2011 yılının çeşitli dönemlerine ilişkin vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi ve […]

Devamını oku

Davalının, davaya cevap vermemiş olması, ön incelemede uyuşmazlık konularının belirlenmesinden sonra bu konulara ilişkin delil gösterme ve sunma hakkını ortadan kaldırmaz. Süresinde davaya cevap vermeyen davalı, diğer tarafın kusurlu olduğuna yönelik vakıa ileri süremez ise de, onun ileri sürdüğü vakıaları çürütmeye yönelik delil bildirebilir.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2013/5480Karar: 2013/18157Tarih: 28.06.2013 MAHKEMESİ :Denizli 2. Aile Mahkemesi TARİHİ :19.12.2012 NUMARASI :Esas no:2012/455 Karar no:2012/1020 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı (koca) tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Davalı, davaya cevap vermemiş, ön inceleme duruşmasında “boşanmak istemediğini” ifade etmiştir. Mahkemece, ön […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (05.05.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Kayseri Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği –– Van Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği –– İstanbul Arel Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği –– İstinye Üniversitesi İhale Yönetmeliği –– Samsun Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği –– Siirt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği İLÂN BÖLÜMÜ a – […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (30.04.2022)

YASAMA BÖLÜMÜ TBMM KARARI 1318 Yaşlıların Hayatın Çeşitli Alanlarında Yaşadıkları Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Askeralma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Gümüşhane Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği […]

Devamını oku

Yeterli çoğunluğun kararı olmaksızın, bina ortak yerlerinden olan dış cepheye taktırılmış olan klima ünitesinin kaldırılması gerekir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2013/1466Karar: 2015/42Tarih: 14.01.2015 APARTMANA KLİMA DIŞ ÜNİTESİNİN MONTE EDİLMESİ DAİRE PENCERELERİNE DEMİR KORKULUK TAKILMASI ELATMANIN ÖNLENMESİ-ESKİ HALE GETİRME-KAT MÜLKÜYETİ KANUNUNA DAYALI ÖZET:Mahkemece, ortak yere klima dış ünitesinin monte edilmesinin 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 19. maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olduğu gözetilerek söz konusu ünitenin kaldırılmasına yönelik istemin kabulüne karar verilmelidir. Öte yandan, özellikle […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (29.04.2022)

YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR 7395 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik Alanında Eğitim ve Öğretime İlişkin İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 7396 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Ekvator Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 7397 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (28.04.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– 4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Altınbaş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Altınbaş Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER –– Milli Emlak Genel […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (27.04.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5532) –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü (EİTEE) Arasında EİTEE’nin Hak, Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına Dair Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5533) […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (26.04.2022)

YASAMA BÖLÜMÜ KANUN 7405 Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5527) –– Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında […]

Devamını oku