Ön ödemeli konut satışında yeni düzenleme: Azami teslim süresi 36 aydan, 48 aya çıkıyor.

Halk arasında ‘topraktan satış’ veya ‘maketten satış’ olarak da bilinen ön ödemeli konut satışında şartlar değişiyor. Ön ödemeli konut satışında azami teslim süresi 36 aydan 48 aya çıkıyor. Ticaret Bakanlığı, ön ödemeli konut satışına ilişkin yönetmeliği değiştirdi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik, 2014 yılında çıkarılan yönetmelikteki konut teslim sürelerinde değişiklik getiriyor. Buna göre, ön ödemeli […]

Devamını oku

Vekil tarafından Tapu Müdürlüğüne satış başvurusunun murisin ölümünden önce yapıldığı; ancak işlemin gerçekleşmesinin ise murisin ölümünden sonra olduğu durumlarda yolsuz tescilden bahsedilemez. Her ne kadar ölüm ile vekalet ilişkisi son bulsa da TBK 513/2. mad. gereğince vekil murisin iradesini ifa etmekle yükümlüdür. Burada önemli olan husus tapuya başvuru yapıldığı zaman vekalet verenin sağ olmasıdır.

T.C. Yargıtay 1. Hukuk DairesiEsas: 2016/14447Karar: 2020/570Tarih: 05.02.2020 MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL-TENKİS Taraflar arasında birleştirilerek görülen tapu iptali ve tescil – tenkis davası sonunda, yerel mahkemece asıl davanın kabulüne, birleştirilen dava yönünden davanın konusuz kalması nedeniyle esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına ilişkin olarak verilen karar taraflarca yasal süre içerisinde temyiz […]

Devamını oku

Gayrimenkulün gerçek değerinden düşük bedelle satılması ve sık aralıklarla yapılan satışlar kuşku doğuran hareketlerdir. Bu şekilde gayrimenkul edinenler sahtecilik durumlarında (sahte vekalet, vb.) TMK. 1023.mad. koruyuculuğundan yararlanamaz, iyiniyet iddia edemez.

T.C. Yargıtay 1. Hukuk DairesiEsas: 2015/2922Karar: 2017/5841Tarih: 26.10.2017 Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacı tarafça yasal süre içerisinde duruşma istemli olarak temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi …’ın raporu okundu, düşüncesi alındı. Duruşma istemi süresinde olmadığından reddedildi, gereği görüşülüp düşünüldü. -KARAR- Dava sahtecilik hukuksal nedenine […]

Devamını oku

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi kapsamında kalan taşınmazların değeri ile muris adına kayıtlı diğer taşınmazların değeri arasındaki orantısızlık tek başına muvazaa iddiasını ispatlamaya yeterli değildir.

T.C. Yargıtay 7. Hukuk DairesiEsas: 2021/5327Karar: 2021/1188Tarih: 28.09.2021 EHLİYETSİZLİK VE MURİS MUVAZAASINA DAYALI TAPU İPTALİ TESCİL İSTEMİ MUVAZAAYA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İKİNCİ KADEMEDE TAZMİNAT İSTEMİ ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ MİRAS SÖZLEŞMESİ ÖZET: Dava, ehliyetsizlik ve muris muvazaasına dayalı tapu iptali ve tescil veya muvazaaya dayalı tapu iptali ve tescil ikinci kademede tazminat istemlerine ilişkindir. Murisin ölümünden […]

Devamını oku

Taşınmazın usulüne uygun olarak haczedildiğinin kabulü için İcra Müdürlüğünce haciz kararı verilmesi yeterli olup, haczin geçerliliği ve tamamlanmış sayılması için ayrıca tapu siciline şerh verilmesi zorunlu değildir. Tapuya işlenmesi, haczin kurucu unsuru olmayıp bildirici nitelik taşır. Ne var ki 3. kişilere karşı ileri sürülebilmesi için haczin tapu siciline işlenmesi gerekmektedir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2021/506Karar: 2021/4937Tarih: 18.05.2021 MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 32. Hukuk Dairesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup […]

Devamını oku

Yabancıya konut satışında yeni düzenleme! Döviz alım belgesi artık zorunlu olacak.

Türk Lirası’nın korunması kapsamında yapılan düzenleme ile yabancıların gayrimenkul alımına döviz bozdurma zorunluluğu getirildi. Düzenlemeyle konut ya da arsa satın alan yabancıların döviz alım belgesi alması zorunlu hale gelecek. Merkez Bankası’nın Sermaye Hareketleri Genelgesi ve Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında, yabancıların gayrimenkul alımına döviz bozdurma zorunluluğu getirildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün genelgesine […]

Devamını oku

Yapı kayıt belgesi imara aykırı yapının kullanılmasına ilişkin olup, yapıyı imara uygun hale getirmemektedir. Bu belge yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşümüne kadar geçerlidir.

T.C. Yargıtay 6. Hukuk DairesiEsas: 2021/975Karar: 2021/1515Tarih: 16.11.2021 MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hükmün davacı vekili tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. 16.11.2021 gününde davacı vekili Av…..geldi. Tebligata rağmen diğer taraftan gelen olmadığından onların yokluğunda duruşmaya […]

Devamını oku

Ön alım hakkının kullanılmasıyla bu hakkı kullanan paydaş ile alıcı arasında kapsam ve şartları satıcı ile davalı arasında yapılan sözleşmenin aynı olan bir satım ilişkisi kurulmuş olur.

T.C. Yargıtay 14. Hukuk DairesiEsas: 2019/4471Karar: 2019/7987Tarih: 28.11.2019 ÖNALIM DAVASI SATIŞ BEDELİ MUVAZAA İDDİASI ÖZET: Ön alım hakkının kullanılmasıyla bu hakkı kullanan paydaş ile alıcı arasında kapsam ve şartları satıcı ile davalı arasında yapılan sözleşmenin aynı olan bir satım ilişkisi kurulmuş olur. Ön alım hakkını kullanan paydaşın, bu payı satın almak isterken tapuda gösterilen satış bedeli ile davalı […]

Devamını oku

Kiracı, kiralananı özenle kullanma ve teslim aldığı gibi iade etmekle yükümlü olup, olağan kullanım nedeniyle oluşan zarar ve hasar dışında, kiralananda hor kullanma sonucu meydana gelen zarardan da sorumludur.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2020/3429Karar: 2021/3420Tarih: 31.03.2021 MAHKEMESİ : İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 6. HUKUK DAİRESİ İLK DERECE MAHKEMESİ : İZMİR 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasında ilk derece mahkemesinde görülen asıl dava itirazın iptali- alacak, birleşen dava itirazın iptaline yönelik olarak asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın reddine dair verilen hüküm hakkında bölge adliye mahkemesi tarafından […]

Devamını oku

Uygulamada ve öğretide “muris muvazaası” olarak tanımlanan muvazaa, niteliği itibariyle nisbi (mevsuf-vasıflı) muvazaa türüdür. Söz konusu muvazaada miras bırakan gerçekten sözleşme yapmak ve tapulu taşınmazını devretmek istemektedir. Ancak mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak için esas amacını gizleyerek, gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazını, tapuda yaptığı resmi sözleşmede iradesini satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi doğrultusunda açıklamak suretiyle devretmektedir. Bu durumda, yerleşmiş Yargıtay içtihatlarında ve 01.04.1974 tarihli 1/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında açıklandığı üzere görünürdeki sözleşme tarafların gerçek iradelerine uymadığından, gizli bağış sözleşmesi de Türk Medeni Kanununun (TMK) 706., Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) 237.) ve Tapu Kanununun 26. maddelerinde öngörülen şekil koşullarından yoksun bulunduğundan, saklı pay sahibi olsun veya olmasın miras hakkı çiğnenen tüm mirasçılar dava açarak resmi sözleşmenin muvazaa nedeni ile geçersizliğinin tespitini ve buna dayanılarak oluşturulan tapu kaydının iptalini isteyebilirler.

T.C. Yargıtay 1. Hukuk DairesiEsas: 2019/3456Karar: 2021/2426Tarih: 20.04.2021 TAPU İPTAL VE TESCİL MURİS MUVAZAASI ÖZET: Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir. Uygulamada ve öğretide “muris muvazaası” olarak tanımlanan muvazaa, niteliği itibariyle nisbi (mevsuf-vasıflı) muvazaa türüdür. Söz konusu muvazaada miras bırakan gerçekten sözleşme yapmak ve tapulu taşınmazını devretmek istemektedir. Ancak mirasçısını miras hakkından […]

Devamını oku