Uygulamada ve öğretide “muris muvazaası” olarak tanımlanan muvazaa, niteliği itibariyle nisbi (mevsuf-vasıflı) muvazaa türüdür. Söz konusu muvazaada miras bırakan gerçekten sözleşme yapmak ve tapulu taşınmazını devretmek istemektedir. Ancak mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak için esas amacını gizleyerek, gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazını, tapuda yaptığı resmi sözleşmede iradesini satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi doğrultusunda açıklamak suretiyle devretmektedir. Bu durumda, yerleşmiş Yargıtay içtihatlarında ve 01.04.1974 tarihli 1/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında açıklandığı üzere görünürdeki sözleşme tarafların gerçek iradelerine uymadığından, gizli bağış sözleşmesi de Türk Medeni Kanununun (TMK) 706., Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) 237.) ve Tapu Kanununun 26. maddelerinde öngörülen şekil koşullarından yoksun bulunduğundan, saklı pay sahibi olsun veya olmasın miras hakkı çiğnenen tüm mirasçılar dava açarak resmi sözleşmenin muvazaa nedeni ile geçersizliğinin tespitini ve buna dayanılarak oluşturulan tapu kaydının iptalini isteyebilirler.

T.C. Yargıtay 1. Hukuk DairesiEsas: 2019/3456Karar: 2021/2426Tarih: 20.04.2021 TAPU İPTAL VE TESCİL MURİS MUVAZAASI ÖZET: Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir. Uygulamada ve öğretide “muris muvazaası” olarak tanımlanan muvazaa, niteliği itibariyle nisbi (mevsuf-vasıflı) muvazaa türüdür. Söz konusu muvazaada miras bırakan gerçekten sözleşme yapmak ve tapulu taşınmazını devretmek istemektedir. Ancak mirasçısını miras hakkından […]

Devamını oku

Mirasta denkleştirme mirasçıların murisin sağlığında muristen karşılıksız olarak aldıkları mal ve kıymetlerin geri alınarak mirasın taksimin de terekeye dahil edilmesidir. Miras bırakanın bir karşılık almaksızın alt soy mirasçılara yaptığı kazandırmalar denkleştirmeye tabidir. Alt soy dışında kanuni mirasçılara yapılan kazandırmalarda ise miras payına mahsup edilmek üzere hareket edilmediğinin kabul edileceği yönünde karine bulunmaktadır.

T.C. Yargıtay 14. Hukuk DairesiEsas: 2017/1426Karar: 2021/167Tarih: 20.01.2021 MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Davacılar vekili tarafından, davalı aleyhine 04/01/2002 gününde verilen dilekçe ile mirasta iade talebi üzerine Yargıtay 1. Hukuk Dairesinin bozma ilamına uyularak yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 28/11/2013 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili ve davacılar vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin […]

Devamını oku

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil, İmara Aykırı ve Kaçak Yapı, Yapı Kayıt Belgesi

T.C. Yargıtay 23. Hukuk DairesiEsas: 2016/2304Karar: 2018/4341Tarih: 27.09.2018 ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İMARA AYKIRI VE KAÇAK YAPI YAPI KAYIT BELGESİ * ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL ( 3194 S.K.’a Eklenen Geç.16. Md 31.12.2017 Tarihinden Önce Yapılmış İmara Aykırı ve Kaçak Yapılar İçin Uygulanacağı – İçeriği İtibarıyla Geriye Etkili Olarak Uygulanması Öngörülmüş Usuli […]

Devamını oku

Tapu kaydının iptali isteğinin tescil istemini kapsadığı söylenemez. Bir iptal davasında, ayrıca tescil isteğinde bulunulmamış olması iptal davasının reddi için başlı başına bir sebep teşkil etmez. Bu durumda mahkemece yapılacak iş, iptal isteminin tescili kapsamadığı gözetilerek davacıya, ayrıca tescil davası açması için imkan tanımak ve dava açılması halinde her iki dava birleştirilerek karara bağlanmaktan ibarettir.

T.C. Yargıtay 1. Hukuk DairesiEsas: 2019/4675Karar: 2020/83Tarih: 08.01.2020 TAPU İPTALİ-ELATMANIN ÖNLENMESİ-ECRİMİSİL EHLİYETSİZLİK VE VEKALET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI TAPU KAYITLARININ İPTALİ VE TESCİL İSTEĞİ SADECE TAPU TESCİL İSTEĞİ TESCİL DAVASI AÇMASI İÇİN ÖNEL VERİLMESİ ÖZET: Asıl dava mülkiyet hakkına dayalı el atmanın önlenmesi ve ecrimisil, birleştirilen dava ehliyetsizlik ve vekalet görevinin kötüye kullanılması hukuksal nedenlerine dayalı tapu iptali isteklerine […]

Devamını oku

Tapu kaydına dayanılarak açılan bir iptal davasında tescil talebi yok ise, davacıya tescil davası açması için süre verilir.

T.C. Yargıtay 1. Hukuk DairesiEsas: 2010/539Karar: 2010/2193Tarih: 01.03.2010 -YARGITAY İLAMI- Taraflar arasında görülen davada; Davacılar, miras bırakanları olan Mehmet Rıfat Zeki Yahsemin’in, sahip olduğu 161 ada 1 parselde bulunan A Blok 4 ve 7, B Blok 7 numaralı bağımsız bölümleri ile 2 parselde bulunan 18 nolu bağımsız bölümünü, muvazaalı satış işlemi ile eşi olan davalıya temlik ettiğini ileri […]

Devamını oku

Mirasçılar murisin borçlarından müteselsil olarak sorumludurlar. Murisin borcunun tamamını ödeyen mirasçı sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre payları oranında diğer mirasçılara rücu edebilecektir.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2019/2104Karar: 2019/4138Tarih: 06.05.2019 MAHKEMESİ : ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Y A R G I T A Y K A […]

Devamını oku

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ NEDİR? Türk Borçlar Kanunu’nda “bakım alacaklısı” ve “bakım borçlusu” olarak tabir edilen kişilerce yapılan ve taraflara karşılıklı borç yükleyen bir sözleşme türüdür. Bakım alacaklısı ölünceye kadar kendisine bakılacak kişiyi ifade eder bu nedenle gerçek kişi olmak zorundadır. Bakım borçlusu ise bu bakım görevini üstlenen tarafı ifade ettiğinden gerçek veya tüzel kişi […]

Devamını oku

Talep (başvuru) ilkesi gereğince, hak sahibinin veya yetkili temsilcisinin başvurusu olmadan tapu sicili üzerinde herhangi bir işlem yapılamaz. Aksi takdirde bu işlem geçersiz olur ve hukuken bir sonuç doğurmaz.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/1215Karar: 2021/548K.T.: 29.04.2021 MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ergani Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın reddine ilişkin 08.10.2013 tarihli ve 2011/143 E., 2013/725 K. sayılı karar davacılar vekilinin temyizi üzerine, Yargıtay 1. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonucunda bozulmuş, mahkemece Özel Daire bozma kararına […]

Devamını oku

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde gecikmeden kaynaklanan zarara ilişkin bir madde yazılmasa bile kira kaybı talep edilebilir.

T.C. Yargıtay 15. Hukuk DairesiEsas: 2019/ 2372Karar: 2020 / 538K.T.: 17.02.2020 ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVA – DAVACI ARSA SAHİBİNİN RESMİ SÖZLEŞMEDE GECİKME TAZMİNATI BELİRLENMEMİŞ OLSA DAHİ EN AZ AYLIK RAYİÇ KİRA SEVİYESİNDE GECİKME TAZMİNATINI İSTEMESİ MÜMKÜN OLMASI – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Davacı arsa sahibinin resmi sözleşmede gecikme tazminatı belirlenmemiş olsa dahi en az aylık rayiç kira seviyesinde gecikme […]

Devamını oku

Döviz kurlarındaki ani ve aşırı iniş ve çıkışlar ile ülkeyi sarsan ciddi ekonomik kriz veya doğal afetler, sözleşmelerin (kira gibi) yeniden uyarlanması konusunda dikkate alınmalıdır.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2017/ 7910Karar: 2019 / 4570K.T.: 15.05.2019 KİRA BEDELİNİN UYARLANMASI DAVASI – EKONOMİK KRİZ VEYA DOĞAL AFETLERE BAĞLI ÖDEME ESASLARININ YENİDEN DÜZENLENMESİNİ GEREKTİRECEK OLAYLARIN ARAŞTIRILIP DEĞERLENDİRİLEREK BİR RAPOR ALINMASI – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Mahkemece, dava konusu kiralanan taşınmaza ilişkin aylık kira bedelinin .. tarihi itibariyle .. TL olarak tespitine karar verilmiş ise de, davacının […]

Devamını oku