Tapu Sicil Tüzüğünün 28/3 mad.”paylı mülkiyette pay miktarı, paydaşların adı, soyadı ve baba adından sonraki kısımda, kesirli olarak gösterilir” hükmünü içermektedir. Tüzüğün bu maddesine aykırı biçimde ve infazı mümkün olmayacak şekilde, 110,5/176 payın davacı adına tesciline ve 65,5/176 payın da davalı Hazine üzerinde bırakılmasına şeklinde buçuklu yazılmak suretiyle hisse belirlenmesi doğru olmamış, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

T.C. Yargıtay 7. Hukuk DairesiEsas: 2022/1067Karar: 2022/4436K.T.: 22.06.2022 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 22/01/2013 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin bozma ilamına uyularak yapılan duruşma sonunda; davalı Hazine yönünden davanın kısmen kabulüne, davalı Eyüp Belediye Başkanlığı aleyhindeki davanın husumet yönünden reddine dair verilen 21/10/2021 […]

Devamını oku

Tapu kaydında bir şerh bulunmasa bile aile konutu olarak kullanılan taşınmazın, mal sahibi olan erkek eş tarafından 3. kişiye devri, malik olmayan diğer eşin açık rızasını gerektirmektedir. (TMK.md. 194/1) Bu rıza ise alınmamıştır. Bu durumda taşınmazı devralanın iyi niyetli olması halinde kazanımı korunacak (TMK.md. 1023), kötü niyetli ise kazanımı korunmayacaktır.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2015/2078Karar: 2015/11503Tarih: 03.06.2015 AİLE KONUTU İYİNİYET KÖTÜNİYET TAŞINMAZIN SATIŞININ İPTALİ VE TESCİL TALEBİ ÖZET: Davacı, dava konusu taşınmazın aile konutu olduğu iddiası ile Türk Medeni Kanununun 194. maddesi uyarınca satışın iptali ve tescil talebinde bulunmuştur. Dava konusu taşınmazın, davacının eşi Salih tarafından 04.12.2012 tarihinde davalılardan Ahmet’e devredildiği, Ahmet’in de 18.12.2012 tarihinde taşınmazı davalılardan […]

Devamını oku

Muvazaalı temlik nedeniyle hakları zedelenen üçüncü kişiler de muvazaa nedeniyle dava açabilirler. Ancak üçüncü kişinin öncelikle muvazaalı temlik yapanda bir alacağının bulunduğu ve bunu önlemek için temlik yapıldığını ispat etmesi gerekir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 1997/332Karar: 1997/520Tarih: 11.06.1997 YARGITAY İLAMI Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ordu Asliye 2.Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 17.11.1995 gün ve 1995/279 E- 295 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 4.4.1996 gün ve 1996/2177–2705 sayılı ilamı ile; (…Davacı, davalılardan Nazım […]

Devamını oku

Kat irtifakı/kat mülkiyeti tesisine esas mimari projede sonradan bir değişiklik yapılıp tadilat projesi hazırlanabilmesi için tadilat projesinin belediyece onaylanması ve projenin onaylandığı tarihte bütün bağımsız bölüm maliklerinin yazılı izni gerekir. Dolayısı ile tadilat projesinin salt belediyece onaylanmış olması, tadilat projesini geçerli yapmaz.

T.C. Yargıtay 5. Hukuk DairesiEsas: 2020/9573Karar: 2021/1107Tarih: 08.02.2021 MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davacı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: – K A R A R – Dava dilekçesinde, davalı kat maliki ve […]

Devamını oku

Taşınmazın usulüne uygun olarak haczedildiğinin kabulü için İcra Müdürlüğünce haciz kararı verilmesi yeterli olup, haczin geçerliliği ve tamamlanmış sayılması için ayrıca tapu siciline şerh verilmesi zorunlu değildir. Tapuya işlenmesi, haczin kurucu unsuru olmayıp bildirici nitelik taşır. Ne var ki 3. kişilere karşı ileri sürülebilmesi için haczin tapu siciline işlenmesi gerekmektedir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2021/506Karar: 2021/4937Tarih: 18.05.2021 MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 32. Hukuk Dairesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup […]

Devamını oku

Anlaşmalı boşanmaya ilişkin mahkeme kararında tapu iptali ve tescile ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle taşınmaz mülkiyetinin boşanma kararıyla davacıya geçtiği kabul edilemez. Bu durumda davacının, malik olan davalıdan mülkiyetin kendi adına tescilini isteme hususunda kişisel hakkı bulunmaktadır.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2013/4863Karar: 2013/27282Tarih: 23.11.2012 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Üsküdar 2. Aile Mahkemesi NUMARASI : Esas no: 2012/86 Karar no:2012/709 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm asli müdahiller tarafından reddedilen talepleri yönünden; davacı tarafından ise yargılama gideri ve vekalet ücreti yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı […]

Devamını oku

Yabancıya konut satışında yeni düzenleme! Döviz alım belgesi artık zorunlu olacak.

Türk Lirası’nın korunması kapsamında yapılan düzenleme ile yabancıların gayrimenkul alımına döviz bozdurma zorunluluğu getirildi. Düzenlemeyle konut ya da arsa satın alan yabancıların döviz alım belgesi alması zorunlu hale gelecek. Merkez Bankası’nın Sermaye Hareketleri Genelgesi ve Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik kapsamında, yabancıların gayrimenkul alımına döviz bozdurma zorunluluğu getirildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün genelgesine […]

Devamını oku

Yapı kayıt belgesi imara aykırı yapının kullanılmasına ilişkin olup, yapıyı imara uygun hale getirmemektedir. Bu belge yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşümüne kadar geçerlidir.

T.C. Yargıtay 6. Hukuk DairesiEsas: 2021/975Karar: 2021/1515Tarih: 16.11.2021 MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hükmün davacı vekili tarafından duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. 16.11.2021 gününde davacı vekili Av…..geldi. Tebligata rağmen diğer taraftan gelen olmadığından onların yokluğunda duruşmaya […]

Devamını oku

O hâlde satışın muvazaalı olduğunun kanıtlanmış olduğu eldeki davada, mahkemece İİK’nın 283/1 maddesi gözetilerek tapu iptaline gerek olmaksızın davacının alacağını alabilmesini sağlamak için dava konusu taşınmazın haciz ve satışını isteyebilmesi yönünde hüküm kurulmalıdır.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/1446Karar: 2021/65Tarih: 11.02.2021 MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “tapu iptal ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın reddine ilişkin karar, davacı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 4. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. Direnme kararı davacı vekili […]

Devamını oku

Ön alım hakkının kullanılmasıyla bu hakkı kullanan paydaş ile alıcı arasında kapsam ve şartları satıcı ile davalı arasında yapılan sözleşmenin aynı olan bir satım ilişkisi kurulmuş olur.

T.C. Yargıtay 14. Hukuk DairesiEsas: 2019/4471Karar: 2019/7987Tarih: 28.11.2019 ÖNALIM DAVASI SATIŞ BEDELİ MUVAZAA İDDİASI ÖZET: Ön alım hakkının kullanılmasıyla bu hakkı kullanan paydaş ile alıcı arasında kapsam ve şartları satıcı ile davalı arasında yapılan sözleşmenin aynı olan bir satım ilişkisi kurulmuş olur. Ön alım hakkını kullanan paydaşın, bu payı satın almak isterken tapuda gösterilen satış bedeli ile davalı […]

Devamını oku