T.C. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi
Esas:
 2020/9573
Karar: 2021/1107
Tarih: 08.02.2021

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davacı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

– K A R A R –

Dava dilekçesinde, davalı kat maliki ve kiracısının anataşınmazın … katında A, B, C Blok altındaki ön cephede kalan pencerelerin, projeye aykırı olarak kolonların önüne alındığı, 9 nolu işyeri olarak gözüken bölümün ana çıkış kapısının projeye aykırı olduğu, A Blok altında köşede x-16 aksları arasında bulunan cephede projeye aykırılık olduğu, F BLok altında 11 nolu blok işyerinin ve talep listesindeki diğer projeye aykırılıkların ve değişiklikler ile keşif ve bilirkişi incelemesi sonrası ortaya çıkacak farklılıklar ve buna ilişkin tecavüz varsa bunların önlenmesini sitenin ortak alanına davalılar tarafından yapılan tecavüzlerin ortadan kaldırılarak müdahalenin men’ine ve Kal’ine, siteye ait ortak alanlara tecavüz eden 2 nolu davalı yana ait güvenlik kameralarının ve eklentilerinin, havalandırma sistemleri dış ünitelerinin bulundukları yerlerden sökülerek müdahalenin men’ine ve kal’ine, T. Ü. … Yerleşkesine konmuş olan jenaratöre ait site ortak alanından izinsiz ve onaysız olarak geçirilen aktarım kablolarının site ortak alanından kaldırılmasına ve müdahalenin men’ine, davalıların projeye aykırı olarak ortak alanda bulunan başkaca tüm tecavüz ve işgallerinin önlenerek müdahalesinin menine, projeye aykırı imalatların ortadan kaldırılarak onaylı ve resmi projelere uygun hale getirilmesi istenilmiştir.

Mahkemece davanın reddine karar verilmiş,hükmün davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine … Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi 2018/311 – 2020/401 karar sayılı ilamı ile davacının istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermiştir. Karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara ve kararın dayandığı gerekçelere göre Mahkemece her ne kadar davalının yaptığı imalatların tadilat projesine uygun olduğundan davanın reddine karar verilmiş ise de, dosya içerisinde bulunan … Belediyesi 08/10/2015 tarihli cevabi yazısında “2014 tarihinde yapılan proje tadilatı iç bölme duvarları ve dış cephe değişikliği için düzenlendiğinden diğer kat maliklerinin muvafakatları alınmamıştır”denilmektedir. Kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesisine esas mimari projede sonradan bir değişiklik yapılıp bu konuda bir tadilat projesi hazırlanabilmesi için tadilat projesinin belediyece onaylanması ve projenin onaylandığı tarihte bütün bağımsız bölüm maliklerinin yazılı izni gerekir. Dolayısı ile tadilat projesinin ilgili belediyesince onaylanmış olması, tadilat projesini geçerli yapmaz.Bu durumda mahkemece tadilat projesi tarihindeki anataşınmaza ait tapu kayıtlarının getirtilerek tadilat projesinin yapıldığı tarihteki tüm kat maliklerinin muvafakatını taşıyıp taşımadığı araştırılarak anataşınmaza ait yürürlükteki mimari projenin kat irtifakı/kat mülkiyeti kurulmasına esas ana mimari proje mi yoksa daha sonra yapılan tadilat projesi mi olduğunun belirlenmesinden sonra bu projeye göre taraf delilleri toplanarak varsa projeye aykırılıkların eski hale getirilmesine karar verilmesi gerekmektedir. Mahkemece eksik araştırma ve inceleme sonucu yazılı olduğu şekilde karar verilmesi bu nedenle doğru görülmemiştir.

Anılan hususlar gözetilmeksizin, eksik inceleme sonucunda İlk Derece Mahkemesince yazılı şekilde hüküm tesisi ve bu karara karşı yapılan istinaf başvurusunun esastan reddi kararı hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılarak İlk Derece Mahkemesi kararının yukarıda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine gönderilmesine, bozma kararının bir örneğinin kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 08/02/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.