T.C. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi
Esas:
 2013/4863
Karar: 2013/27282
Tarih: 23.11.2012

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Üsküdar 2. Aile Mahkemesi
NUMARASI : Esas no: 2012/86 Karar no:2012/709

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm asli müdahiller tarafından reddedilen talepleri yönünden; davacı tarafından ise yargılama gideri ve vekalet ücreti yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 22.11.2013 günü temyiz eden asli müdahale talep eden Türk Ekonomi Bankası A.Ş. vekili Av. … ve karşı taraf davacı A. G. E. vekili Av…..geldiler. Davalı Z. T. ile vekilleri ve asli müdahale talep eden TEB Factoring A.Ş. vekili gelmediler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Taşınmaz mülkiyetinin kazınılması tescille olur. Miras, mahkeme kararı, cebri icra, işgal, kamulaştırma halleri ile kanunda öngörülen diğer hallerde, mülkiyet tescilden önce kazanılır. Ancak, bu hallerde malikin tasarruf işlemleri yapabilmesi, mülkiyetin tapu kütüğüne tescil edilmiş olmasına bağlıdır (TMK.md.705). Mülkiyetin kazanılmasına esas olacak bir hukuki sebebe dayanılarak malikten mülkiyetin kendi adına tescilini istemek hususunda kişisel hakka sahip olan kimse, malikin kaçınması halinde hakimden mülkiyetin hükmen geçirilmesini isteyebilir (TMK.md.716/1). Bu taşınmazın mülkiyetini işgal, miras, kamulaştırma, cebri icra veya mahkeme kararına dayanarak kazanan kişi tescili doğrudan doğruya yaptırabilir (TMK.md.716/2). Davacı ile davalı Z., Üsküdar 2. Aile Mahkemesinin 2004/113 esas-2004/365 karar sayılı, 27.05.2004 tarihinde kesinleşen boşanma ilamı ile Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca anlaşmalı olarak boşanmışlardır. Boşanma ilamında, boşanmanın mali sonuçlarıyla ilgili 19.01.2004 tarihli boşanma protokolünün mahkemece tasdikine karar verilmiş; Üsküdar’da bulunan (9) parsel sayılı taşınmazın 1/2′ şer paylı olarak davacı eş ve ortak çocuk adına koca tarafından temlik edileceği hususunda anlaşıldığı; tapu iptali ve tescil yönünde bir protokol hükmü bulunmadığından, mahkemece bu yönde bir karar verilmediği, protokol hükmünün bir borçlandırıcı tasarruf işlemi olarak karara geçirildiği anlaşılmaktadır. Anlaşmalı boşanmaya ilişkin mahkeme kararında tapu iptali ve tescile ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle taşınmaz mülkiyetinin boşanma kararıyla davacıya geçtiği kabul edilemez. Davacının, malik olan davalıdan mülkiyetin kendi adına tescilini isteme hususunda kişisel hakkı bulunmaktadır. Mülkiyet, boşanma kararı ile davacıya intikal etmediğine göre asli müdahiller tarafından taşınmaz üzerine konulan hacizlerin iptal edilmesi söz konusu olamaz. Öyleyse taşınmazın kaydındaki müdahillerin hacizleriyle yüklü olarak iptal ve tescile karar verilmesi gerekir. Bu husus nazara alınmadan yazılı şekilde hüküm tesisi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple müdahiller yararına BOZULMASINA, bozma sebebine göre davacının yargılama giderleri ve vekalet ücretine yönelik temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, duruşma için taktir olunan 990 TL. vekalet ücretinin davacıdan alınıp Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’ye verilmesine, istek halinde temyiz peşin harcının yatıranlara geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.22.11.2013 (Cuma)