Taşınmaz Simsarlığı (Gayrimenkul Danışmanlığı) Sözleşmesi Hukuki Mütalaa Özeti

• Taşınmaz simsarlığı sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması, sözleşmenin geçerlilik şartıdır (TBK 520/3). • Yazılı şekil, metin ve imza unsurlarından oluşur. • Yazılı şeklin oluşması bakımından “borç altına girenlerin imzası” gerekli ve yeterlidir (TBK 14/1). • Taşınmaz simsarlığı sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için (özellikle, her iki tarafın da açıkça borç altına girdiği hâllerde tartışmasız olarak) tarafların imzalarının […]

Devamını oku

Arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesi, tapulu taşınmaz payının devrini içermesi nedeniyle tek taraflı irade beyanıyla feshedilemez; taraf iradelerinin fesih konusunda uyuşması gerekir veya mahkeme kararı ile fesih mümkündür.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2019/695Karar: 2022/909K.T.: 14.06.2022 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “alacak ve tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Samsun 1. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar davalı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 23. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir.2. Direnme kararı davalı […]

Devamını oku

Yargıtay kararlarında benimsendiği üzere, taşınmazın çok kısa bir süre içinde ve oldukça düşük bir bedelle el değiştirmesi kuşkulu hareket olarak değerlendirilmesi ve alıcılar yönünden şüphe doğuran bir durum olarak ele alınması gerekmektedir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2019/425Karar: 2022/729K.T.: 24.05.2022 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Gaziosmanpaşa 3. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın … bakımından husumet nedeniyle diğer davalı Fen Bilimleri Eğitim Yayıncılık ve Turizm A.Ş. bakımından ise esastan reddine ilişkin olarak verilen karar davacı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay […]

Devamını oku

Kooperatife ait bir taşınmazı tahsisle devralıp kullanan bir ortağın taşınmazını tapuda resmi işlemle temlik alanın iyiniyeti korunamaz. Tapuda işlem yapan basit bir araştırmayla bu taşınmazın kooperatif tarafından kime tahsis edildiğini, kimin kullanımında olduğunu öğrenebilecek durumdadır. Kaldı ki içinde kooperatif üyesinin oturduğu bir taşınmazı satın alırken böyle bir araştırmayı yapmak taşınmaz alan herkesten beklenmelidir.

T.C. Yargıtay 6. Hukuk DairesiEsas: 2021/1611Karar: 2021/1989K.T.: 06.12.2021 MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi İLK DRC. MHK. : Bursa Asliye 1.Ticaret Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı olan bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen kararın temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü. […]

Devamını oku

Taşınmaz kira sözleşmesinin tapu kütüğüne şerhi, kiracıya sözleşme konusu hakkın sonradan malik olanlara karşıda ileri sürebilme yetkisi tanır.

T.C. Yargıtay 14. Hukuk DairesiEsas: 2012/5952Karar: 2012/9387K.T.: 10.7.2012 • TAPU SİCİLİNE ŞERH ( Kira Şerhinin Yazılması İstemi – Taraflar Arasında Geçerli Bir Sözleşme Bulunsa da Bu Sözleşmenin Hukuki Etkisini Gösterebilmesi İçin Gerekli Koşulun Gerçekleşmediği ) • KİRA SÖZLEŞMESİ ( Hüküm İfade Etmediğinden Tapu Kaydına Şerh Verilemeyeceği/Taşınmaza İlişkin Sözleşmelerin Tapu Kaydına Şerh Edilmesini Tarafların Sözleşme İle Kararlaştırabileceği – Tapu […]

Devamını oku