T.C. Yargıtay 12. Ceza Dairesi
Esas:
 2021/1702
Karar: 2021/5813
K.T.: 15.09.2021

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi

Suçlar : Şantaj, hakaret, görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal

Hükümler : CMK’nın 223/2-b maddesi gereğince beraat

Şantaj, hakaret, görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından sanığın beraatine ilişkin hükümler, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Bakırköy 15. Asliye Ceza Mahkemesinin 2013/456 esasına kayıtlı asıl dava dosyasındaki 10.09.2013 tarihli iddianamede, sanık …’ın mağdur …’yönelik 20.06.2013 ile 25.07.2013 tarihlerinde şantaj, hakaret, görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarını işlediği iddia edilmiş olup, gerekçeli karar başlığındaki, hükümlerin gerekçesindeki ve hüküm fıkrasındaki açıklamalara nazaran, anılan mahkemece, sanık … hakkında, yalnızca 10.09.2013 tarihli iddianame ile dava konusu edilen eylemler ile ilgili beraat hükümleri kurulduğu, Bakıröy 15. Sulh Ceza Mahkemesinin 13.05.2014 tarihli ve 2013/1079-2014/587 sayılı kararıyla birleşen dava dosyasındaki 15.08.2013 tarihli iddianamede, sanık …’ın, kullanımında olan GSM hattından, ayrıldığı kız arkadaşı olan mağdur …’nin cep telefonuna 05.07.2013 tarihli tutanakla tespit edilen mesajları göndermesinden dolayı tehdit ve hakaret suçlarını işlediği, Bakırköy 24. Asliye Ceza Mahkemesinin 01.04.2014 tarihli, 2013/485-2014/370 sayılı kararıyla birleşen dava dosyasındaki 12.09.2013 tarihli iddianamede, sanık …’ın, mağdur …’yle cinsel ilişkiye girdiği esnada kaydettiği görüntüleri, mağdur … adına açtığı facebook hesabı üzerinden, mağdur …’nin daha önce şikayet konusu yaptığı soruşturma dosyasına ilişkin bilgilerle birlikte 01.08.2013 tarihinde mağdur …’nin kardeşlerine göndermesinden dolayı görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlediği iddialarına dayalı olarak kamu davaları açılmasına rağmen sanık …’ın dava konusu edilen bu eylemleri ile ilgili olarak mahkemece bir hüküm kurulmadığı anlaşıldığından, birleşen dava dosyalarındaki iddianamelerde sanığa isnat edilen eylemler ile ilgili olarak zamanaşımı süresi içinde bir karar verilmesi mümkün görülmüştür.

Yapılan yargılamaya, incelenen dosya kapsamına göre, katılan vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Sanık …’ın, eski kız arkadaşı olan mağdur … ile beraber oldukları dönemde, mağdurun cinsel içerikli görüntülerini, dizüstü bilgisayarının kamerası ile gizlice kaydederek, TCK’nın 134. maddesinin 1. fıkrasındaki görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda;

Adli emanete alınan mağdura ait görüntülerin kaydedildiği dizüstü bilgisayar ile görüntülerin aktarıldığı flash bellek bir bilirkişiye inceletilip, çekimin başlangıcı, devamı ve sona ermesi sırasında çekim cihazının bulunduğu yer ile mağdur arasındaki mesafeye, tarafların konumuna ve tespit edilebilen durumlarına göre, mağdurun çalışır vaziyetteki çekim cihazının varlığından haberdar olup olmadığı, çekimi fark ettiği izlenimini uyandıracak bir davranışının bulunup bulunmadığı, çekim yapan cihaza ısrarla bakıp bakmadığı ve odaklanıp odaklanmadığı, özetle görüntülerinin bilgisi dahilinde kaydedilip kaydedilmediği ile hangi tarih veya tarihlerde kaydedildiği hususlarını denetime olanak verecek şekilde açıklayan rapor düzenlettirilmesi, toplanan tüm deliller birlikte değerlendirilerek, iddia ve savunmanın doğruluk derecesi açıklığa kavuşturulduktan sonra sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik incelemeye ve dosyada mevcut görüntülerden mağdurun herhangi bir zorlama olmaksızın rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğinin anlaşıldığına dair yasal olmayan gerekçeye dayalı olarak sanık hakkında görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan beraat kararı verilmesi,

Mağdur … ile bir düğün ortamında tanışıp, arkadaş olan ve bir araya geldikleri esnada mağdurun cinsel içerikli görüntülerini dizüstü bilgisayarının kamerası ile kaydeden sanık …’ın, bir süre sonra, mağdurun kendisinden ayrılmasını kabullenemeyip, iletişim kurma çabalarına olumlu yanıt alamayınca, mağdura, kendisiyle olan birlikteliğini devam ettirmemesi halinde, özel görüntülerini ifşa edeceği tehdidiyle şantajda bulunduğu ve ona hakaret ettiği, bu kapsamda, mağdurun kullanımındaki GSM hatlarına, 20.06.2013 tarihinde; “Ben yapacaklarımı yaptım, sıra sende k…, bekliyorum, yapmazsan, ben daha neler yapacağım, yaşa ve gör”, “Abinin arkadaş listesindekilerde senin o… görsünler, abinin başı biraz daha aşağı düşsün, gönderilerin gitti, geçmiş olsun, söylediğin şeyi hemen yap o…”, “Hafta sonu kapınıza ve sokağınızdaki insanlar senin rezilliğini görünce o… olduğunu anlarlar merak etme, akşamı bekle, sen sözlerini tutmayacağını biliyordum”, “Abin görünce akşama şenlik var, elinden geleni yap, abinin arkadaş listesine gönderdim ki herkes, sizi tanıyanlar, daha iyi tanısın seni, o zaman ne yapacaksın”, “Serkan’ı yarın beni arkadaş ekiple alacak, bakalım, sen, abinler ve akrabaların resimlerini videonu gördüğünde, ne yapacaksın sen, aileni düşün”, “Telefonlara resimler mesaj olarak gitti, birazdan seni ararlar, bide abimin listesinde olanlara da gönderiyorum şimdi, bugün işin bitiyor o…”, “Telefon notları olanlar senin o… görürler, birazdan abinde görür, herkes o… görür, bir saat bekle, sonra anlarsın” biçiminde mesajlar gönderdiği, mağdurun kişisel verilerini kullanarak, mağdurun rızası olmaksızın, mağdur adına facebook hesabı açtığı, bu hesap üzerinden, mağdurun özel görüntülerini içeren video kaydından fotoğraflaştırdığı kareleri yayımladığı; ayrıca, mağdurun çıplak ve cinsel ilişki anını gösteren bu fotoğrafları, aynı facebook hesabı üzerinden arkadaş olup, iletişim kurduğu mağdurun arkadaşlarına gönderdiği iddialarına dayalı olarak sanık hakkında şantaj, hakaret, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından kamu davaları açıldığı olayda;

Bakırköy 31. Asliye Ceza Mahkemesinin 01.07.2015 tarihli ve 2014/419-2015/337 sayılı kararına konu ve sanık …’ın katılan sıfatını taşıdığı dava dosyasında, sanıklar … ve …’nın 05.12.2013 tarihinde işledikleri iddia olunan hakaret ve tehdit suçlarından yargılama yapılıp, sanık …’in hükmedilen cezaların türü ve miktarına göre kesin olarak mahkumiyetine, sanık … hakkındaki hükümlerin açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karar verilmiş olup, anılan dosyanın sanıkları ve sanıklara isnat edilen eylemlerle sanık …’ın mağdur …’ye yönelik 20.06.2013 ile 25.07.2013 tarihlerinde işlediği iddia olunan eylemler arasında hiçbir bağlantı bulunmadığı halde, dosyada mevcut cep telefonu mesaj ve görüntü tespit tutanakları ile diğer delillere göre sanık …’a yüklenen suçların sübut bulduğu gözetilerek, TCK’nın 43/1. madde ve fıkrasındaki zincirleme suç koşullarının oluşup oluşmadığı da tartışılıp, temel cezalarda asgari hadden uzaklaşılarak, sanık … hakkında şantaj, hakaret, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından mahkumiyet hükümleri kurulması gerekirken, sanık …’ın, mağdur … ile beraberliklerini video olarak kaydettiklerine, bir kopyasının mağdur …’de de olduğuna, anlaşarak ayrıldıktan sonra, mağdur …’nin bu videoyu arkadaşlarına verdiğine ve mağdur …’nin arkadaşları tarafından da ailelere ifşa edileceği tehdidiyle 11.000,00 TL parasının alındığına, para vermediği zamanda, mafyayı devreye sokarak, kendisini kaçırıp dövdüklerine dair soruşturma evresindeki ifadesiyle çelişen savunmalarına itibar edilip, sanıklar … ile …’nın Bakırköy 31. Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/419 esas sayılı dava dosyasında sanık … tarafından açılmış olabileceğini ifade ettikleri sanık …’in ismini taşıyan facebook hesabından 2013 yılının 05 Aralık Perşembe günü gönderilen; “Lan o… evladı, kansız, … ile …, videonu, ses kaydını bana verip, polisim diye tehdit edip senden para koparmamı istediler. Bu sayede …’nin senden aldığı paraları bunlar yedi. Para alamadıklarında da karakolda … senin hattından kendi hattına gönderdiği mesajları kullandı. Bak her şeyi yapan onlar. Adamsan bunları anlattıktan sonra benim adıma olan savcılıktaki şikayetini geri çekersin. Yok çekmediğini öğrenirsem, …, … nasıl evini bastırdıysa, ben de başına yıkarım, anladın mı lan”; sanık …’nın ismini taşıyan facebook hesabından Salı günü gönderilen; “Onun bunun çocuğu… sıkın deseydik ebeninkini görürdün, adliyeye gidip paradan, benden ve …’den bahsedersen bizim kimlerle olduğumuzu gördün, mermiye doyarsın pe…”, aynı isimli hesaptan 06.03.2014 tarihinde temin edilen; “Bak …, sana defalarca arkadaşlık yolladım. Sana anlatacaklarımı önce dinle, sonra karar ver”, “Senin yanındayken haberin olmadan senin hattından kendi hatlarına tehdit ve şantaj mesajlarını atan, oteldeki görüntüleri ve videoları Deniz’e ve bana veren, sonrada bu görüntüleri facebooktan bana mesaj atıp karakolda senin bana attığını söylememi isteyen, senden para istedi, sen parayı verdiğinde parayı az bulunca da polise gidip sana tuzak kuranın … olduğunu ikimizde biliyoruz”, “Beni bu işe bulaştıran …’ydi. Bu yüzden senden özür dilerim. Savcılıkta senin şikayetin yüzünden ifade verdim. Eğer önce sen şikayetinden vazgeçersen …’nin sana açtığı davada gerçekleri anlatırım. Yoksa bu yazdıklarımı inkar ederim. Cevabını bekliyorum” biçimindeki, mağdur …’nin aşamalarda özde değişmeyen beyanlarıyla, soruşturma evresinde bilgi sahibi olarak ifadesi alınan …’in 27.07.2013 tarihli ifadesiyle, sanık …’ın Bakırköy 24. Asliye Ceza Mahkemesinin 16.01.2014 tarihli duruşmasındaki mağdur … adına açılan facebook hesabının kullanıcısı olduğuna dair savunmasıyla, sanık …’in kullanıcısı olduğunu kabul ettiği facebook hesabından sanık …’a 2013 yılının 22 Haziran Cumartesi ve 23 Haziran Pazar günleri gönderilen; “Lan kansız p.. kurusu. Ben …’nin halasının oğluyum. Olayı bana anlattı. Bugün senin… o y… şuurunu si… Lan annesini si… pi… Sen kim oluyorsunda kızı tehdit ediyorsun. Sen kim oluyorsunda Cumartesi benim olacaksın diyorsun. Sen kimsin lan, kanını ciğerini si… açtığın face’le mi kızı tehdit ediyorsun. O ıp adresinden seni buldurmazmıyım. Ben polislere seni savcılığa vereceğim Pazartesi günü. He savcıya bırakacak mıyım bu işi, yok bırakmıyacağım, demek kız yalnız sandın, tehdit ediyorsun, öyle mi, görüşeceğiz seninle en kısa zamanda, ciğersiz pe…, bir de Allah’ın ismini paylaşıyorsun.”, “Bak …, Pazartesi günü gel, Fatih Emniyet Müdürlüğüne, … polis memuru diye sordur…” şeklindeki mesajlarla, mağdur …’nin sanık …’ın eylemlerine yönelik 08.07.2013 tarihli istemi üzerine Bakırköy 3. Aile Mahkemesi tarafından 09.07.2013 tarihinde 6284 sayılı Kanun’a göre verilen koruma kararıyla ve soruşturma evresinde toplanan delillerle örtüşmeyen, facebook kullanıcısı olan hemen herkes tarafından oluşturulması mümkün soyut facebook mesaj içeriklerine üstünlük tanınarak, delillerin takdirinde yanılgıya düşülüp, görüntüleri kullanarak şantaj yapanın sanık … değil, başkası olduğuna ve Bakırköy 31. Asliye Ceza Mahkemesinin 2014/419 esas sayılı dava dosyasının sanık …’ın kovuşturma evresindeki savunmasını doğruladığına dair, hakaret, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarına ilişkin yeterli gerekçe içermeyen ve dosyada mevcut delil durumuna uygun düşmeyen ibarelere dayalı olarak, sanık …’ın üzerine atılı suçları işlemediği değerlendirilmesine rağmen iddianamede sanık … tarafından mağdur …’ye yönelik işlendiği iddia olunan eylemlerin fail ya da failleri ile ilgili de hiçbir açıklama yapılmaksızın ve herhangi bir suç duyurusunda da bulunulmaksızın, yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,

Kabul ve uygulamaya göre de:

Hükümlerin esasını teşkil eden kısa kararda ve gerekçeli kararın hüküm fıkrasında, sanık … hakkında beraat hükümleri kurulurken, uygulanan kanun ve maddesinin gösterilmemesi suretiyle CMK’nın 232/6. madde ve fıkrasına uyulmaması,

Kanuna aykırı olup, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin bu nedenlerle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 15.09.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.